Acta - Administració de la Generalitat de Catalunya, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4343 de 15/03/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/671/2005, de 21 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sobre les retribucions dels anys 2004 i 2005 (codi de con veni 7902252).

Vist el text de l'Acord de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sobre les retribucions dels anys 2004 i 2005 (codi de conveni 7902252), subscrit per la part empresarial pels representants dela Direcció General de la Funció Pública, pels del Departament d'Economia i Finances i pels del Departament d'Educació i per la part de les organitzacions sindicals per CCOO i CEMSATSE, el dia 29 d'octubre de 2004, i de conformitat amb el que disposa l'article 36 de la Llei 9/1987, de 12 de juny (BOE de 17.6.1987), segons redacció donada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol (BOE de 20.7.1990), i l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya ialtres normes d'aplicació;

Vista l'aprovació expressa de data 16 de novembre de 2004 per l'òrgan de govern competent, segons el qual disposa l'article 35 de l'esmentada Llei 7/1990, i l'article 5.g) del Decret legislatiu 1/1977, de 31 d'octubre,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'esmentat Acord de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sobre les retribucions dels anys 2004 i 2005 (codi de conveni 7902252), en el Registre de convenis d'aquesta Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que l'Acord esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts negociadores.

Barcelona, 21 de gener de 2005

Mar Serna Calvo

Directora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

Acord

de la mesa general de negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sobre les retribucions dels anys2004 i 2005.

D'acord amb l'establert al punt 3.1 de l'Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa general de negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (2000-2003), l'esmentat acord manté la seva vigència fins al 31 de desembre de 2004, atès que no va ser denunciat en temps i forma ni per l'Administració ni per les organitzacions sindicals.

Les parts integrants de la Mesa general de negociació, en el decurs de les reunions mantingudes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA