Revisión salarial - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4345 de 17/03/2005
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIË

TRI/698/2005, de 7 de febrer, per la qual es disposa la inscripci¾ i la publicaci¾ de l'Acord de revisi¾ salarial per a l'any 2005 del Conveni colÀlectiu de treball del sector del Comerþ en general de les comarques de Lleida (codi de conveni n·m. 2500065).

Vist el text de l'Acord de revisi¾ salarial per a l'any 2005 del Conveni colÀlectiu de treball del sector del Comerþ en general de les comarques de Lleida, subscrit pels representants de l'empresa i dels treballadors el dia 20 de gener de 2005, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marþ, pel qual s'aprova el Text ref¾s de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de22 de maig, sobre registre i dip‗sit de convenis colÀlectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgÓnica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicaci¾,

Resolc:

.1ááDisposar la inscripci¾ l'Acord de revisi¾ salarial per a l'any 2005 del Conveni colÀlectiu de treball del sector del Comerþ en general de les comarques de Lleida, al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Ind·stria a Lleida.

.2ááDisposar que eltext esmentat es publiqui al DOGC.

Lleida, 7 de febrer de 2005

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripci¾ literal del text signat per les parts

Acta n·m. 1 de la reuni¾ celebrada el dia 20 de gener de 2005, de la Comissi¾ paritÓria, per al seguiment i interpretaci¾ del Conveni colÀlectiu de treball del sector del Comerþ en general de les comarques de Lleida.

Assistents:

Pels sindicats

JosÚ LuÝs CortÚs Orrit

Lourdes RodrÝguez Gomara

Carme Valls Soler

Maria GinÚ Pons

Karim Ayma Medina

Maria Azanar Soto

Per la patronal

M.áRosa Armengol Auguets

JosÚ Maria Rovira Colell

MaciÓ Querol Vi±es

Helena Mur Biarnes

M.áCarme Armengol Auguets

Excusa la seva assistÞncia:

Frederic Echaniz Sampedro

A les 16 hores del dia 20 de gener de 2005, a la Sala Manel MartÝn de la Federaci¾ Provincial d'Empresaris de Comerþ de Lleida, s'inicia la reuni¾ d'acord amb l'ordre del dia previst per la mateixa.

Punt 1. Confeccionar, revisar i aprovar la revisi¾ salarial pactada a l'article 29.2 del conveni de Comerþ per al perÝode de l'1.1.2005 al 31.12.2005, segons les facultats atorgades per l'article 37 a aquesta comissi¾.

L'IPC real estatal de l'any 2004 ha estat el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA