Revisión salarial - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4345 de 17/03/2005
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/698/2005, de 7 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500065).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida, subscrit pels representants de l'empresa i dels treballadors el dia 20 de gener de 2005, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció l'Acord de revisió salarial per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida, al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Lleida.

.2 Disposar que eltext esmentat es publiqui al DOGC.

Lleida, 7 de febrer de 2005

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

Acta núm. 1 de la reunió celebrada el dia 20 de gener de 2005, de la Comissió paritària, per al seguiment i interpretació del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida.

Assistents:

Pels sindicats

José Luís Cortés Orrit

Lourdes Rodríguez Gomara

Carme Valls Soler

Maria Giné Pons

Karim Ayma Medina

Maria Azanar Soto

Per la patronal

M. Rosa Armengol Auguets

José Maria Rovira Colell

Macià Querol Viñes

Helena Mur Biarnes

M. Carme Armengol Auguets

Excusa la seva assistència:

Frederic Echaniz Sampedro

A les 16 hores del dia 20 de gener de 2005, a la Sala Manel Martín de la Federació Provincial d'Empresaris de Comerç de Lleida, s'inicia la reunió d'acord amb l'ordre del dia previst per la mateixa.

Punt 1. Confeccionar, revisar i aprovar la revisió salarial pactada a l'article 29.2 del conveni de Comerç per al període de l'1.1.2005 al 31.12.2005, segons les facultats atorgades per l'article 37 a aquesta comissió.

L'IPC real estatal de l'any 2004 ha estat el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA