Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4348 de 22/03/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/761/2005, de 16 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociagora de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de transport de viatgers per carretera de la pr ovíncia de Tarragona per als anys 2004-2005 (codi de conveni núm. 4301315).

Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociagora de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de transport de viatgers per carretera, subscrit per les parts negociadores en data 3 de febrer de 2005, i presentat en aquesta oficina per les mateixes parts en data 7 de febrer de 2005, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, i els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals al Registre de Tarragona de convenis dels Serveis Territorials de Treball i Indústria (DOGC núm. 3642, de 24.5.2002),

Resolc:

.1 Disposar el registre de l'Acord de la Comissió Negociagora de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector de transport de viatgers per carretera, de la província de Tarragona, per als anys 2004-2005 (codi de conveni núm. 4301315), en el Registre de convenis dels Serveis Territorials de Treball i Indústria a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 16 de febrer de 2005

Josep Maria Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió salarial del Conveni col·lectiu del sector de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per a l'any 2005

A la ciutat de Tarragona, a les 11 hores del dia 3 de febrer de2005, a la seu social de la Federació Empresarial d'Autotransports de la província de Tarragona (FEAT), situada al carrer Jaume I, núm. 29 de Tarragona, es reuneixen les persones a sota relacionades, membres totes elles de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del transport de viatgers por carretera de la província de Tarragona.

Assistents

Representació empresarial:

Sr. Javier Torres (FEAT)

Representació dels treballadors:

Per CCOO: Sr. Xavier Pallisé

Per UGT: Sra. Núria Pelay

L'objecte de la reunió de la Comissió Negociadora és discutir l'ordre del dia següent:

Revisió econòmica de l'any 2004

Increments econòmics de l'any 2005

Oberta la sessió, la Comissió Negociadora passa a discutir sobre els diferents punts a tractar.

Acords

 1. Revisió econòmica de l'any 2004

  Havent-se constatat que l'índex de preus de consum (IPC), establert per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2004 un increment del 3,2 per 100, en relació amb el 31de desembre de 2003, d'acord amb el que estableix l'apartat primer de la disposició transitòria segona no procedeix revisió econòmica en no superar-se el percentatge establert.

 2. Increment salarial any 2005

  Havent-se constatat que l'índex de preus de consum (IPC), establert per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2004 un increment del 3,2 per 100, en relació amb el 31 de desembre de 2003, d'acord amb la disposició transitòria segona procedeix un increment salarial per al 2005 al percentatge esmentat dels conceptes econòmics sense acord exprés.

  En conseqüència, s'acorda procedir a l'increment salarial de 2005, amb caràcter retroactiu a l'1 de gener de 2005, aplicant un increment del 3,2 per 100 alsconceptes econòmics següents que queden com a continuació s'exposen:

  L'import del plus de mecànic de l'article 23 en 27,19 euros

  L'import del plus d'idiomes de l'article 24 en 51,15 euros.

  L'import mínim del menyscapte de diners de l'article 27 en 1,26 euros.

  L'import dels treballs en dies de descans setmanal o festius de l'article 30 en 10,26 euros/hora.

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA