Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2004
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4355 de 04/04/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/871/2005, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball de construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball de construcció i obres públiques de la província de Barcelona subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials per a la Construcció, UGT i CCOO el dia 14 de febrer de 2005, i d'acord amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret

223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball de construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 18 de febrer de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió d'IPC per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents:

Per una banda la representació empresarial integrada per:

FEC: Josep M. Jaquet Casiñe, Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig, Jordi Bachs, (Associació de Promotors) i Jesús Calero (Càmara de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós i Estanislao Codina Llobet.

I de l'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Quintin Aldana Hidalgo, Joaquin Estrada López, José Luis Hernández, Ricard Segarra, Jacint Naval Álvarez i Antoni Becerra.

Assessor: Florentino del Barrio.

UGT: Gabriel Vázquez Duarte, Mateo Vidal Arco Jiménez, José Antonio Riveiro Rodríguez, Manuel García Serna, Francisco Pelaez Flores, José Herzog Dieguez i José García Vargas.

Assessors: Jacinto Valle Valle i Florentino Rodríguez.

A la ciutat de Barcelona, essent les 10 hores del dia 14 de febrer de 2005, es reuneix en primera convocatòria la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 472-476 entresòl, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi és present la totalitat dels membres titulars, i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2004, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Com a únic punt del dia es procedeix a la lectura de les taules salarials definitives per a l'any 2004 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona revisades al 1,20% de diferencial de l'IPC previst amb el real de l'any 2004, segons l'acord subscrit en la Comissió Paritària de l'Acord sectorial nacional de la construcció 2003-2006.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els següents membres, en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval Álvarez, en nom d'UGT el Sr. Francisco Peláez i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, i s'acorda la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que, en mostra de conformitat, és signada pels assistents.

Annex 1.a

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2004 (Revisades diferencial IPC real)

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

C

S

PC

PD

GJ

GN

V

T

Encarregat

9.085,79

5.857,00

1.446,03

1.700,87

1.700,87

1.700,87

21.491,43

Capatàs

8.520,44

5.556,04

1.446,03

1.613,42

1.613,42

1.613,42

20.362,77

Modelista

8.427,23

5.373,31

1.192,66

1.559,93

1.559,93

1.559,93

19.672,99

Adornista

8.427,23

5.373,31

1.192,66

1.559,93

1.559,93

1.559,93

19.672,99

Cap de taller

9.086,40

5.852,95

1.446,03

1.700,45

1.700,45

1.700,45

21.486,73

Contramestre

8.520,44

5.556,04

1.446,03

1.613,42

1.613,42

1.613,42

20.362,77

Apuntalador-barrinaire

8.173,83

5.378,24

1.446,03

1.560,46

1.560,46

1.560,46

19.679,48

Oficial de primera

8.204,90

5.251,47

1.192,66

1.525,17

1.525,17

1.525,17

19.224,54

Oficial de segona

7.575,62

4.916,50

1.192,66

1.427,76

1.427,76

1.427,76

17.968,06

Ajudant

7.074,69

4.649,59

1.192,66

1.350,28

1.350,28

1.350,28

16.967,78

Peó especialista

6.916,49

4.563,58

1.192,66

1.325,65

1.325,65

1.325,65

16.649,68

Peó ordinari

6.836,11

4.486,55

1.136,23

1.300,70

1.300,70

1.300,70

16.360,99

Marmitó de 16 anys

3.958,81

2.684,40

638,87

778,45

778,45

778,45

9.617,43

Marmitó de 17 anys

4.265,50

2.845,63

638,87

824,77

824,77

824,77

10.224,31

Aprenent de primera

3.449,87

2.408,99

638,87

698,35

698,35

698,35

8.592,78

Aprenent de segona

3.650,29

2.523,20

638,87

729,86

729,86

729,86

9.001,94

Guarda jurat

7.312,00

4.749,00

1.136,23

1.374,70

1.374,70

1.374,70

17.321,33

Vigil. taller o magatzem

6.833,01

4.493,74

1.136,23

1.301,80

1.301,80

1.301,80

16.368,38

Aux. tèc. obra

8.270,08

5.246,11

1.136,23

1.522,77

1.522,77

1.522,77

19.220,73

Aux. adm. obra

7.757,18

5.107,28

1.389,62

1.481,86

1.481,86

1.481,86

18.699,66

Magatzemer magatzem central

7.476,36

4.838,56

1.136,23

1.400,68

1.400,68

1.400,68

17.653,19

Llister magatzemer

7.311,09

4.737,79

1.136,23

1.373,57

1.373,57

1.373,57

17.305,82

Cap de servei

11.497,55

6.581,55

1.389,62

2.068,80

2.068,80

2.068,80

25.675,12

Ajud. llic., eng. arquit., cap d'obres

11.005,98

6.371,70

1.389,62

1.996,80

1.996,80

1.996,80

24.757,70

Ajud. eng., AATS, apar. arquit. tèc., grad. soc., prof. merc.

10.326,94

6.023,76

1.389,62

1.889,41

1.889,41

1.889,41

23.408,55

Cap personal, cap 1a org., insp. adm., cap 1a adm.

9.857,67

5.790,71

1.389,62

1.815,87

1.815,87

1.815,87

22.485,61

Ajudant d'obra

9.625,81

5.681,34

1.389,62

1.779,78

1.779,78

1.779,78

22.036,11

Encarregat general

9.393,99

5.554,35

1.389,62

1.742,02

1.742,02

1.742,02

21.564.02

Cap 2a org., cap 2a adm., delin. sup.

8.714,80

5.211,90

1.389,62

1.636,55

1.636,55

1.636,55

20.225,97

Venedor 1a, tèc. org. 1a, of. 1a adm., top. 1a,delin. 1a

8.008,08

4.875,03

1.389,62

1.527,47

1.527,47

1.527,47

18.855,14

Venedor 2a, tèc. org. 2a, of. 2a adm., top. 2a, delin. 2a

7.355,89

4.422,14

1.136,23

1.387,20

1.387,20

1.387,20

17.075,86

Aux. ven., aux. adm., aux. org. de 21 anys o més

6.643,76

4.068,70

1.136,23

1.275,13

1.275,13

1.275,13

15.674,08

Aux. ven., aux. adm., aux. org. menor de 21 anys

6.229,54

3.869,86

1.136,23

1.212,50

1.212,50

1.212,50

14.873,13

Calc., ajud. top., telèf., const., cobr.,orden., port., inf.

6.494,51

4.002,43

1.136,23

1.254,26

1.254,26

1.254,26

15.395,95

Aspirant 16-17 anys, grum 16-17 anys

3.447,29

2.240,62

638,86

701,41

701,41

701,41

8.431,00

Retribució mensual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; T: total.

C

S

PC

PD

T

Cap de servei

1.045,23

598,32

126,33

1.769,88

Ajud. llic., eng. arquit., cap d'obres

1.000,54

579,25

126,33

1.706,12

Ajud. eng., AATS, apar. arquit. tèc., grad. soc., prof. merc.

938,81

547,61

126,33

1.612,76

Cap personal, cap 1a org., insp. adm., cap 1a adm.

896,15

526,43

126,33

1.548,91

Ajudant d'obra

875,07

516,49

126,33

1.517,89

Encarregat general

854,00

504,94

126,33

1.485,27

Cap 2a org., cap 2a adm., delin.sup.

792,25

473,81

126,33

1.392,39

Venedor 1a, tèc. org. 1a, of. 1a adm., top. 1a, delin. 1a

728,01

443,18

126,33

1.297,52

Venedor 2a, tèc. org. 2a, of. 2a adm., top. 2a, delin. 2a

668,72

402,01

103,29

1.174,02

Aux. ven., aux. adm., aux. org. de 21 anys o més

603,98

369,88

103,29

1.077,15

Aux. ven., aux. adm., aux. org. menor de 21 anys

566,32

351,81

103,29

1.021,42

Calc., ajud. top., telèf., const., cobr., orden., port., inf.

590,41

363,86

103,29

1.057,56

Aspirant 16-17 anys, grum 16-17 anys

313,39

203,69

58,08

575,16

Retribució diària

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; T: total dia treballat; F: dissabtes, diumenges i festius.

C

S

PC

PD

T

F

Encarregat

27,04

26,77

6,61

60,42

27,04

Capatàs

25,36

25,40

6,61

57,37

25,36

Modelista

25,08

24,56

5,45

55,09

25,08

Adornista

25,08

24,56

5,45

55,09

25,08

Cap de taller

27,04

26,76

6,61

60,41

27,04

Contramestre

25,36

25,40

6,61

57,37

25,36

Apuntalador-barrinaire

24,33

24,59

6,61

55,53

24,33

Oficial de primera

24,42

24,01

5,45

53,88

24,42

Oficial de segona

22,55

22,48

5,45

50,48

22,55

Ajudant

21,06

21,26

5,45

47,77

21,06

Peó especialista

20,58

20,86

5,45

46,89

20,58

Peó ordinari

20,35

20,51

5,19

46,05

20,35

Marmitó de 16 anys

11,78

12,27

2,92

26,97

11,78

Marmitó de 17 anys

12,69

13...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA