Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4359 de 08/04/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/931/2005, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord col·lectiu de retribucions per a l'any 2005 del sector de construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord col·lectiu de retribucions per a l'any 2005 del sector de construcció i obres públiques de la província de Barcelona subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials per a la Construcció, UGT i CCOO el dia 14 de febrer de 2005, i d'acord amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord col·lectiu de retribucions per a l'any 2005 del sector de construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 18 de febrer de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials a Barcelona

en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de col·lectiu de retribucions per a l'any 2005 del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents:

Per una banda la representació empresarial integrada per:

FEC: Lluís Casas, Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig, Jordi Bachs, (Associació de Promotors) i Enrique Soriano (Càmara de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós, Estanislao Codina Llobet i Josep M. Jaquet Casiñe.

Suplents per determinar a la propera sessió de la Comissió Negociadora.

I de l'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Jacint Naval Álvarez, Quintín Aldana Hidalgo, Sergio Moran, Joaquín Estrada López i José Luis Hernández. Assessor: Florentino del Barrio i Miguel Peláez.

Suplents: Agustí Velázquez, Ricard Segarra, Salvador Romera, Joan García, Antoni Becerra i José Castañeras Ars.

UGT: Francisco Pelaez Flores, José Antonio Riveiro Rodríguez, Mateo Vidal Arco Jiménez, José Herzog Dieguez, Manuel Fernández Blazquez i José García Vargas.

Assessors: Florentino Rodríguez, Jacinto Valle Valle, Ramón Arenas Sánchez, Juani Arenas Gómez i José Costa.

Suplents: Alfredo Luna Navarro, José Antonio Espinola Sandarrubia, Salvador Bonaparte Sevilla, Juan Manuel Vela Liria i Juan Diego Guerrero.

A la ciutat de Barcelona, essent les 10 hores del dia 14 de febrer de 2005, es reuneix en primera convocatòria la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 472-476 entresol, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi és present la totalitat dels membres titulars, i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per a l'any 2005, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Com a primer punt del dia es procedeix a la lectura de les taules salarials per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona amb un increment del 2,80% les taules salarials definitives de l'any 2004, segons l'acord subscrit en la Comissió Paritària de l'Acord sectorial nacional de la construcció 2003-2006.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els següents membres, en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval, en nom d'UGT el Sr. Francisco Peláez i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, i s'acorda la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que, en mostra de conformitat, és signada pels assistents.

Annex 1.a

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2005

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total.

C

S

PC

PD

GJ

GN

V

T

Encarregat

9.340,19

6.021,00

1.486,52

1.748,49

1.748,49

1.748,49

22.093,18

Capatàs

8.759,01

5.711,61

1.486,52

1.658,60

1.658,60

1.658,60

20.932,94

Modelista

8.663,19

5.523,76

1.226,05

1.603,61

1.603,61

1.603,61

20.223,83

Adornista

8.663,19

5.523,76

1.226,05

1.603,61

1.603,61

1.603,61

20.223,83

Cap de taller

9.340,82

6.016,83

1.486,52

1.748,06

1.748,06

1.748,06

22.088,35

Contramestre

8.759,01

5.711,61

1.486,52

1.658,60

1.658,60

1.658,60

20.932,94

Apuntalador-barrinaire

8.402,70

5.528,83

1.486,52

1.604,15

1.604,15

1.604,15

20.230,50

Oficial de primera

8.434,64

5.398,51

1.226,05

1.567,87

1.567,87

1.567,87

19.762,81

Oficial de segona

7.787,74

5.054,16

1.226,05

1.467,74

1.467,74

1.467,74

18.471,17

Ajudant

7.272,78

4.779,78

1.226,05

1.388,09

1.388,09

1.388,09

17.442,88

Peó especialista

7.110,15

4.691,36

1.226,05

1.362,77

1.362,77

1.362,77

17.115,87

Peó ordinari

7.027,52

4.612,17

1.168,04

1.337,12

1.337,12

1.337,12

16.819,09

Marmitó de 16 anys

4.069,66

2.759,56

656,76

800,25

800,25

800,25

9.886,73

Marmitó de 17 anys

4.384,93

2.925,31

656,76

847,86

847,86

847,86

10.510,58

Aprenent de primera

3.546,47

2.476,44

656,76

717,90

717,90

717,90

8.833,37

Aprenent de segona

3.752,50

2.593,85

656,76

750,30

750,30

750,30

9.254,01

Guarda jurat

7.516,74

4.881,97

1.168,04

1.413,19

1.413,19

1.413,19

17.806,32

Vigil. taller o magatzem

7.024,33

4.619,56

1.168,04

1.338,25

1.338,25

1.338,25

16.826,68

Aux. tèc. obra

8.501,64

5.393,00

1.168,04

1.565,41

1.565,41

1.565,41

19.758,91

Aux. adm. obra

7.974,38

5.250,28

1.428,53

1.523,35

1.523,35

1.523,35

19.223,24

Magatzemer magatzem central

7.685,70

4.974,04

1.168,04

1.439,90

1.439,90

1.439,90

18.147,48

Llister magatzemer

7.515,80

4.870,45

1.168,04

1.412,03

1.412,03

1.412,03

17.790,38

Cap de servei

11.819,48

6.765,83

1.428,53

2.126,73

2.126,73

2.126,73

26.394,03

Ajud. llic., eng. arquit., cap d'obres

11.314,15

6.550,11

1.428,53

2.052,71

2.052,71

2.052,71

25.450,92

Ajud. eng., AATS, apar. arquit. tèc., grad. soc., prof. merc.

10.616,09

6.192,43

1.428,53

1.942,31

1.942,31

1.942,31

24.063,98

Cap personal, cap 1a org., insp. adm., cap 1a adm.

10.133,68

5.952,85

1.428,53

1.866,71

1.866,71

1.866,71

23.115,19

Ajudant d'obra

9.895,33

5.840,42

1.428,53

1.829,61

1.829,61

1.829,61

22.653,11

Encarregat general

9.657,02

5.709,87

1.428,53

1.790,80

1.790,80

1.790,80

22.167.82

Cap 2a org., cap 2a adm., delin. sup.

8.958,81

5.357,83

1.428,53

1.682,37

1.682,37

1.682,37

20.792,28

Venedor 1a, tèc. org. 1a, of. 1a adm., top. 1a, delin. 1a

8.232,31

5.011,53

1.428,53

1.570,24

1.570,24

1.570,24

19.383,09

Venedor 2a, tèc. org. 2a, of. 2a adm., top. 2a, delin. 2a

7.561,85

4.545,96

1.168,04

1.426,04

1.426,04

1.426,04

17.553,97

Aux. ven., aux. adm., aux. org. de 21 anys o més

6.829,79

4.182,62

1.168,04

1.310,83

1.310,83

1.310,83

16.112,94

Aux. ven., aux. adm., aux. org. menor de 21 anys

6.403,97

3.978,22

1.168,04

1.246,45

1.246,45

1.246,45

15.289,58

Calc., ajud. top., telèf., const., cobr., orden., port., inf.

6.676,36

4.114,50

1.168,04

1.289,38

1.289,38

1.289,38

15.827,04

Aspirant 16-17 anys, grum 16-17 anys

3.543,81

2.303,36

656,75

721,05

721,05

721,05

8.667,07

Retribució mensual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; T: total.

C

S

PC

PD

T

Cap de servei

1.074,50

615,08

129,87

1.819,44

Ajud. llic., eng. arquit., cap d'obres

1.028,56

595,46

129,87

1.753,89

Ajud. eng., AATS, apar. arquit. tèc., grad. soc., prof. merc.

965,10

562,95

129,87

1.657,91

Cap personal, cap 1a org., insp. adm., cap 1a adm.

921,24

541,17

129,87

1.592,28

Ajudant d'obra

899,58

530,95

129,87

1.560,39

Encarregat general

877,91

519,08

129,87

1.526,86

Cap 2a org., cap 2a adm., delin. sup.

814,44

487,08

129,87

1.431,38

Venedor 1a, tèc. org. 1a, of. 1a adm., top. 1a, delin. 1a

748,39

455,59

129,87

1.333,85

Venedor 2a, tèc. org. 2a, of. 2a adm., top. 2a, delin. 2a

687,44

413,27

106,19

1.206,90

Aux. ven., aux. adm., aux. org. de 21 anys o més

620,89

380,24

106,19

1.107,31

Aux. ven., aux. adm., aux. org. menor de 21 anys

582,18

361,66

106,19

1.050,02

Calc., ajud. top., telèf., const., cobr., orden., port., inf.

606,94

374,05

106,19

1.087,17

Aspirant 16-17 anys, grum 16-17 anys

322,16

209,40

59,70

591,27

Retribució diària

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; T: total dia treballat; F: dissabtes, diumenges i festius.

C

S

PC

PD

T

F

Encarregat

27,88

27,56

6,80

62,24

27,88

Capatàs

26,15

26,14

6,80

59,09

26,15

Modelista

25,86

25,28

5,61

56,75

25,86

Adornista

25,86

25,28

5,61

56,75

25,86

Cap de taller

27,88

27,56

6,80

62,22

27,88

Contramestre

26,15

26,14

6,80

59,09

26,15

Apuntalador-barrinaire

25,08

25,30

6,80

57,18

25,08

Oficial de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA