Revisión salarial - Confiteria, Pastisseria i Brioixeria, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4363 de 14/04/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/995/2005, de 9 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 i de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i la seva província (codi de conveni núm. 0801025).

Vist l'Acord de revisió de l'IPC i de revisió del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i la seva província subscrit pel Gremi Provincial de Pastisseria i Brioxeria de Barcelona, CCOO i UGT el dia 17 de febrer de 2005 i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de

març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 i de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i la seva província (codi de conveni núm. 0801025) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 9 de març de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió de l'IPC per a l'any 2004 i de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i la seva província

Assistents

La representació empresarial: María José Mumbrú, Claudio Uñó, Marta Marcillas, Pedro Masramón, Pablo López Roldan i Miquel Jane. Assessors: Manuel Martín-Borregón de Castro i Francisco Argemí Argemí.

La representació dels treballadors:

Per CCOO: Carlos Sánchez, María José Rodríguez, Encarna Romero, Francisco Muñoz, Pedro Gamez i Angel García. Assessors: Miguel A. Domínguez i Julián de las Heras.

Per UGT: Diego Fernández, Francisco García Martínez i Marta Domínguez. Assessor: José Ros.

A Barcelona, a les 13 hores del dia 17 de febrer de 2005, es reuneixen en els locals del Gremi Provincial de Pastisseria i Confiteria de Barcelona, la Comissió Negociadora del 31 Conveni col·lectiu de confiteria, pastisseria i brioxeria de la província de Barcelona, amb l'ordre del dia següent:

 1. Revisió salarial de 2004 (article 28 del Conveni col·lectiu). A l'haver-se constatat que l'índex de preus de consum (IPC) establert per l'INE ha registrat en data 31 de desembre de 2004 un increment del 3,2% amb relació al 31 de desembre de 2003 (segons annex 1), es procedeix a efectuar la revisió salarial prevista en l'article 28 del Conveni.

  La revisió que cal efectuar ha de ser de l'1,20%, que és la diferència entre el 2,75% de l'increment per a l'any 2004 i l'IPC real més un 0,75% que s'abonarà els treballadors amb efectes de l'1 de gener de 2004. Aquesta revisió s'afegirà a les taules salarials del Conveni col·lectiu de l'any 2005. Per consegüent, les taules salarials revisades queden com s'estableix en l'annex 2.

 2. Revisió salarial de 2005 (article 28 del Conveni col·lectiu). Es procedeix a signar les taules salarials de l'any 2005, amb la seva prèvia comprovació, i que són el resultat d'aplicar un 2,75% sobre les taules de l'any 2004 degudament revisades. Per consegüent les taules salarials queden com s'estableix en l'annex 3.

  I signen com a prova de conformitat, en el lloc i data de l'encapçalament.

  Annex 1

  Taules 2004 (vigència de gener a desembre de 2004). Revisió IPC

  C: categoria; T: tarifa; SBA: salari base 7 d.; PCA: plus de conveni 7 d.; DTS: dia total setmanal; PNH: plus nocturn hora; HEL: hora extra laborable; HEF: hora extra festiva; PNA: plus nocturn 7 d.; NTS: nit total setmanal; SB: salari base; PC: plus de conveni; TM: total mes.

  Obrador de pastisseria (artesana i industrial)

  C

  T

  SBA

  PCA

  DTS

  PNH

  HEL

  HEF

  Personal d'obrador

  Mestre de d'obrador

  4

  20,97

  18,99

  279,72

  1,67

  14,30

  16,40

  Oficial de primera

  8

  19,03

  18,06

  259,63

  1,56

  13,26

  15,20

  Oficial de segona

  8

  19,03

  13,26

  226,03

  1,34

  11,60

  13,24

  Ajudant

  9

  19,03

  9,57

  200,20

  1,17

  10,24

  11,70

  Aprenent +18 anys

  10

  19,03

  6,11

  175,98

  1,03

  9,03

  10,29

  Aprenent 16/17 anys

  11

  11,86

  5,37

  120,61

  .

  .

  .

  Auxiliar e. ind. mecanitzada

  10

  19,03

  12,93

  223,72

  1,33

  11,49

  13,10

  Auxiliar

  10

  19,03

  9,05

  196,56

  1,16

  10,08

  11,48

  Peó de neteja

  10

  19,03

  8,05

  189,56

  1,12

  9,71

  11,04

  Personal d'acabament i empaquetat de pastisseria industrial

  Encarregat

  4

  20,97

  18,99

  279,72

  1,67

  14,30

  16,40

  Oficial de primera

  8

  19,03

  11,15

  211,26

  1,24

  10,57

  12,07

  Oficial de segona

  8

  19,03

  10,09

  203,84

  1,17

  10,16

  11,60

  Ajudant

  9

  19,03

  7,98

  189,07

  1,11

  9,44

  10,77

  Aprenent +18 anys

  10

  19,03

  5,53

  171,92

  1,00

  8,52

  9,77

  Aprenent 16/17 anys

  11

  11,86

  5,37

  120,61

  .

  .

  .

  Brioxeria dia i nit

  C

  T

  SBA

  PCA

  DTS

  PNA

  NTS

  PNH

  HEL

  HEF

  Personal d'obrador

  Mestre d'obrador

  4

  20,97

  16,69

  263,62

  5,26

  300,44

  1,57

  13,48

  15,41

  Forner

  8

  19,03

  14,18

  232,47

  4,75

  265,72

  1,39

  11,87

  13,60

  Oficial primera

  8

  19,03

  14,18

  232,47

  4,75

  265,72

  1,39

  11,87

  13,60

  Oficial segona

  8

  19,03

  10,34

  205,59

  4,75

  238,84

  1,23

  10,53

  12,04

  Ajudant

  9

  19,03

  8,26

  191,03

  4,75

  224,28

  1,15

  9,78

  11,20

  Aprenent +18 anys

  10

  19,03

  4,76

  166,53

  4,75

  199,78

  1,00

  8,52

  9,74

  Aprenent 16/17 anys

  11

  11,86

  5,37

  120,61

  .

  .

  .

  .

  .

  Peó neteja

  10

  19,03

  8,04

  189,49

  4,75

  222,74

  1,12

  9,73

  11,04

  Personal d'acabament i empaquetat de brioxeria

  Encarregat

  4

  20,97

  16,69

  263,62

  5,26

  300,44

  1,57

  13,48

  15,41

  Oficial primera

  8

  19,03

  11,15

  211,26

  4,75

  244,51

  1,24

  10,57

  12,07

  Oficial segona

  8

  19,03

  10,08

  203,77

  4,75

  237,02

  1,17

  10,16

  11,63

  Ajudant

  9

  19,03

  7,98

  189,07

  4,75

  222,32

  1,11

  9,44

  10,77

  Aprenent +18 anys

  10

  19,03

  4,76

  166,53

  4,75

  199,78

  1,00

  8,52

  9,74

  Aprenent 16/17 anys

  11

  11,86

  5,37

  120,61

  .

  .

  .

  .

  .

  Xofer repart. aut.

  8

  19,03

  13,68

  228,97

  4,75

  262,22

  1,34

  11,46

  13,02

  Aj. xofer repartidor

  9

  19,03

  9,78

  201,67

  4,75

  234,92

  1,16

  10,09

  11,48

  Dependència mercantil

  C

  T

  SB

  PC

  TM

  HEL

  HEF

  Personal mercantil

  Dependent major-

  Encarregat secció

  5

  582,24

  396,42

  978,66

  11,69

  13,37

  Dependent +22 anys

  5

  582,24

  321,22

  903,46

  10,80

  12,33

  Dependent +20 anys

  5

  582,24

  238,66

  820,90

  9,78

  11,21

  Ajudant

  7

  571,67

  166,74

  738,41

  8,80

  10,09

  Aprenent 16/17 anys

  11

  355,91

  161,07

  516,98

  .

  .

  Xofer repartidor

  8

  571,67

  399,36

  971,03

  11,63

  13,24

  Mosso especialitzat

  9

  571,67

  245,99

  817,66

  9,77

  11,20

  Mosso de neteja

  10

  571,67

  238,75

  810,42

  9,67

  11,03

  Cap de vendes

  4

  711,45

  455,36

  1.166,81

  13,91

  15,93

  Promotor propag. i publicitat

  4

  628,85

  451,09

  1.079,94

  12,89

  14,73

  Inspector de vendes

  4

  628,85

  451,09

  1.079,94

  12,89

  14,73

  Venedor d'autovenda

  5

  582,24

  396,42

  978,66

  11,69

  13,37

  Corredor plaça

  5

  582,24

  321,22

  903,46

  10,80

  12,33

  Personal admtiu. i tècnic

  Perit t., tècn. grau mitjà

  2

  817,15

  514,37

  1.331,52

  15,87

  18,16

  Encarregat-cap magatzem

  4

  628,85

  441,61

  1.070,46

  12,79

  14,62

  Cap primera admtiu.

  3

  711,45

  455,36

  1.166,81

  13,91

  15,93

  Cap segona admtiu./comptable-caixer

  4

  628,85

  451,09

  1.079,94

  12,89

  14,73

  Oficial primera admtiu.

  5

  582,24

  390,76

  973,00

  11,65

  13,26

  Oficial segona admtiu.

  5

  582,24

  330,46

  912,70

  10,86

  12,46

  Auxiliar admtiu.

  7

  571,67

  166,74

  738,41

  8,80

  10,09

  Aspirant 17 anys

  11

  350,70

  242,98

  593,68

  .

  .

  Aspirant 16 anys

  12

  350,70

  161,07

  511,77

  .

  .

  Oficis auxiliars

  Oficial de primera

  8

  571,67

  543,13

  1.114,80

  13,33

  15,22

  Oficial de segona

  8

  571,67

  399,36

  971,03

  11,63

  13,24

  Ajudant

  9

  571,67

  288,19

  859,86

  10,29

  11,73

  Mosso de magatzem

  10

  571,67

  242,05

  813,72

  9,73

  11,10

  Annex 1 bis

  Taules P.A.C. 2004. Revisió IPC

  Les presents taules són únicament a efectes de comprovar l'import total del PAC consolidat 31 de desembre de 1997, amb un màxim de 12 triennis que hauria de percebre un treballador durant l'any 2004.

  C: categoria; TD: trienni dia; THL: trienni hora extra laborable; THF: trienni hora extra festiva.

  C

  TD

  THL

  THF

  Obrador de pastisseria artesana i industrial

  Personal d'obrador

  Mestre d'obrador

  1,21

  0,26

  0,36

  Oficial de primera

  1,09

  0,23

  0,31

  Oficial de segona

  1,09

  0,23

  0,31

  Ajudant

  1,09

  0,23

  0,31

  Aprenent + de 18 anys

  .

  .

  .

  Aprenent 16/17 anys

  .

  .

  .

  Auxiliar

  1,09

  0,23

  0,31

  Peó de neteja

  1,09

  0,23

  0,31

  Personal d'acabament i empaquetat de pastisseria industrial

  Encarregat

  1,21

  0,26

  0,36

  Oficial de primera

  1,09

  0,23

  0,31

  Oficial de segona

  1,09

  0,23

  0,31

  Ajudant

  1,09

  0,23

  0,31

  Aprenent + 18 anys

  .

  .

  .

  Aprenent 16/17 anys

  .

  .

  .

  Brioxeria dia i nit

  Personal d'obrador

  Mestre d'obrador

  1,21

  0,26

  0,36

  Forner

  1,09

  0,23

  0,31

  Oficial de primera

  1,09

  0,23

  0,31

  Oficial de segona

  1,09

  0,23

  0,31

  Ajudant

  1,09

  0,23

  0,31

  Aprenent + de 18 anys

  .

  .

  .

  Aprenent 16/17 anys

  .

  .

  .

  Peó de neteja

  1,09

  0,23

  0,31

  Personal d'acabament

  i empaquetat de brioxeria

  Encarregat

  1,21

  0,26

  0,36

  Oficial de primera

  1,09

  0,23

  0,31

  Oficial de segona

  1,09

  0,23

  0,31

  Ajudant

  1,09

  0,23

  0,31

  Aprenent + 18 anys

  .

  .

  .

  Aprenent 16/17 anys

  .

  .

  .

  Xofer repartidor

  autovenda

  1,09

  0,23

  0,31

  Ajudant xofer repartidor

  1,09

  0,23

  0,31

  Dependència mercantil

  Personal mercantil

  Dependent

  major-encarregat

  41,70

  0,28

  0,40

  Dependent +22 anys

  41,70

  0,28

  0,40

  Dependent +20 anys

  41,70

  0,28

  0,40

  Ajudant

  41,16

  0,28

  0,38

  Aprenent 16/17

  .

  .

  .

  Xofer repartidor

  41,16

  0,28

  0,38

  Mosso especialitzat

  41,16

  0,28

  ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA