Revisión salarial - FCC Medio Ambiente SA (servei de sanejament urbà de Badalona), Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4411 de 22/06/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/1870/2005, de 5 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 i de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (serveis de sanejament urbà de Badalona) (codi de conveni núm. 0801901).

Vist l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 i de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (serveis de sanejament urbà de Badalona), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 15 de febrer de 2005, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la

Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2004 i de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (serveis de sanejament urbà de Badalona) (codi de conveni núm. 0801901), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 5 de maig de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió d'IPC per a l'any 2004 i de revisió per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (serveis de sanejament urbà de Badalona)

Assistents:

Representants de l'empresa: Luis Lacuey Ruesta i José A. Maján Garrido.

Representants dels treballadors: Juan A. Vizuete Fernández, José. M. Puche Flores, Diego Rodríguez Machío, Diego Corbacho Chavez, Ángel Peiró Vado, Manuel Benítez España, Agustín Vaquero Cobos i Vicente Chaparro Palomino.

A Badalona, a 15 de febrer de 2005, es reuneixen les persones indicades més amunt als locals de l'empresa, persones que integren la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA al centre de treball de Badalona.

L'objecte d'aquesta reunió és donar compliment al que preveu la disposició addicional segona, sobre la revisió salarial de les condicions econòmiques de l'any 2004.

Es confeccionen les taules salarials definitives i s'adjunten a aquest text, perquè s'apliquin als conceptes el 2004, amb els endarreriments corresponents a les taules, que s'han d'abonar a la nòmina de febrer de 2005.

Aquestes taules es consideren el punt de partida de les que han de regir el 2005 (sisè any de vigència).

També es confeccionen i són conformes les taules que, d'acord amb la disposició addicional tercera, s'aplicaran provisionalment durant l'any 2005, les quals contenen un increment del 2,25%.

A l'efecte de coneixement, es fa constar que aquest increment conté el 0,25% superior al previst que possibilita la disposició addicional tercera en aquesta primera fase, circumstància que s'ha de tenir en compte quan es regularitzi al final de l'any amb l'IPC oficial quan se sàpiga, en relació amb l'increment real pactat de l'IPC de l'any 2005 més 0,5 punts.

Com a senyal de conformitat se signa l'acta i les taules i es faculta l'empresa per als tràmits de presentació al registre dipòsit davant l'autoritat laboral i publicació posterior i subscriuen la present al lloc i en la data indicats més amunt.

Annex 1

Taules salarials definitives per al 2004

Increment 3,70% sobre el 2003

Neteja viària

C: categoria; SB: salari base (365/12=30,416); PA: plus d'activitat (298/12=24,83); PP: plus de feina penosa (298/12=24,83); PAS: plus d'assistència (298/12=24,83); PT: plus de transport (272/11=24,727); PAB: plus d'abocament (272/11=24,727); P14: plus de l'article 14 (apartats b), c) i d) (272/11=24,727)).

C

SB

PA

PP

PAS

PT

PAB

P14

Encarregat (1)

662,29

512,64

108,13

228,11

63,82

.

.

Inspector de districte (2)

560,22

420,90

91,47

216,53

50,79

.

.

Conductor (4/22/28)

544,66

338,14

88,93

217,27

63,82

125,39

103,62 AP.B

Encarregat de brigada (7)

544,66

178,23

88,93

235,03

55,26

.

.

Op. con vehicle lleuger (26)

544,66

165,33

88,93

235,03

55,26

.

57,86 AP.C

Peó especialitzat (8/20/29)

544,66

165,33

88,93

235,03

55,26

.

33,48 AP.D

Peó (9/31)

544,66

132,45

88,93

238,38

57,67

.

.

Annex 2

Domiciliària

C: categoria; SB: salari base (365/12=30,416); PA: plus d'activitat (298/12=24,83); PP: plus de feina penosa (298/12=24,83); PAS: plus d'assistència (298/12=24,83); PT: plus de transport (272/11=24,727); PAB: plus d'abocament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA