Convenio colectivo - Asociación Cultural del Colegio Alemán, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2008
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4461 de 02/09/2005
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/2471/2005, de 12 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del Col·legi Alemany de Barcelona per a l'any 2005 (codi de conveni núm. 0800682).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del Col·legi Alemany de Barcelona subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 30 de maig de 2005 i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la

Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del Col·legi Alemany de Barcelona per a l'any 2005 (codi de conveni núm. 0800682) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 12 de juliol de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del Col·legi Alemany de Barcelona per a l'any 2005

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit d'aplicació

El present Conveni col·lectiu de treball regula les relacions laborals entre el Col·legi Alemany de Barcelona i el seu personal docent. S'ha d'aplicar tant al personal que integra la plantilla de l'empresa en el moment de la seva entrada en vigor, com al que hi ingressi durant la vigència del Conveni o d'alguna de les seves pròrrogues.

Article 2

Vigència i durada

El present Conveni col·lectiu de treball entra en vigor a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; els seus efectes econòmics es retrotreuen a l'1 de gener de 2005 i la seva vigència és fins al 31 de desembre de 2005.

Article 3

Revisió

Les negociacions per al següent Conveni es poden iniciar al desembre de 2005 a petició de qualsevol de les parts.

Article 4

Absorció i compensació

Les condicions de treball i econòmiques pactades en el present Conveni col·lectiu de treball, valorades en el seu conjunt, compensen i substitueixen la totalitat de les aplicades per l'empresa amb anterioritat a la seva entrada en vigor, siguin quins siguin la seva naturalesa o l'origen de la seva existència. Les disposicions o les resolucions legals futures (generals, convencionals o individuals, administratives o contencioses) que comportin una variació econòmica en tots o algun dels conceptes retributius existents en l'actualitat o que suposin la creació d'altres de nous, únicament tindran una repercussió pràctica en l'empresa si, considerades les condicions salarials alienes al Conveni en còmput global anual, superen el nivell total anual del present Conveni col·lectiu de treball. En cas contrari quedaran absorbides dins d'aquest Conveni.

Capítol 2

Règim i organització del treball

Article 5

Horari escolar i jornada de treball

5.1 Es pacta un calendari laboral de 178 dies feiners per curs acadèmic, que inclou la reunió general d'inici de curs, a desenvolupar dins del període comprès entre els mesos de setembre i juny, inclusivament. Cal adaptar-se tant com es pugui al calendari escolar oficial decretat per l'autoritat acadèmica competent.

 1. La jornada de treball en còmput setmanal per al personal docent d'educació preescolar és de 31,8 unitats d'una durada no superior a 45 minuts, i es fa de dilluns a divendres, inclusivament.

 2. Per al personal docent de la Grundschule, la jornada de treball en còmput setmanal és de 24 unitats lectives i 10 unitats complementàries, totes de la mateixa durada, no superior a 45 minuts, i es fa de dilluns a divendres, inclusivament.

 3. Per al personal docent de la Realschule i Oberschule, la jornada de treball en còmput setmanal és de 24 unitats lectives i 10 unitats complementàries, totes de la mateixa durada, no superior a 45 minuts, i es fa de dilluns a divendres, inclusivament.

 4. En l'horari setmanal de cada professor de la Grundschule, Realschule i Oberschule no han de figurar més de 9 unitats complementàries, i s'acorda emprar la dècima exclusivament per a reunions, claustres, etc. Ateses les característiques d'aquestes reunions, claustres, etc., aquestes unitats són acumulables.

  5.2 L'horari escolar comprèn:

 5. De dilluns a divendres, inclusivament, de les 8.45 a les 13.05 hores per al Kindergarten.

 6. De dilluns a divendres, inclusivament, de les 8.45 a les 13.45 hores per a la Grundschule.

 7. De dilluns a divendres, inclusivament, de les 8 a les 13.45 hores, i a la tarda de les 14.30 a les 16.45 hores per a la Realschule i Oberschule. Les classes a la tarda s'imparteixen el dimarts, dimecres o dijous. Si per necessitats pedagògiques un professor ha d'impartir classes en 2 o 3 tardes, té com a compensació 1 matí lliure, llevat d'acord amb l'interessat.

 8. Per als cursets i Sprachkurs, segons el seu horari establert.

  5.3 El còmput de les unitats lectives i complementàries es calcula per a cada professor des de la seva primera classe fins a l'última que tingui assignada. Les vigilàncies que es facin abans o després de l'horari establert es computen com a unitats complementàries.

  5.4 El temps entre les 13.45 i les 14.30 del dimarts, dimecres i dijous no es computa a l'efecte de jornada, tret que sigui requerit per a vigilàncies, claustres, etc., excepció que només afecta el professorat de la Realschule i Oberschule.

  5.5 Als professors que sol·licitin:

 9. reducció de jornada de quatre unitats lectives o més,

 10. adaptació de l'horari a les seves necessitats personals, o

 11. qualsevol aspecte especial al marge del quadre horari establert per la direcció; si se'ls concedeix aquesta petició d'acord amb les possibilitats i necessitats del centre, se'ls incrementarà la jornada en còmput setmanal d'una unitat complementària d'estada al centre.

  5.6 Al personal docent que en el moment d'iniciar el curs superi els 60 anys d'edat se li redueix les unitats lectives d'1 setmanal. Amb efectes des de l'1 de setembre de 2001 s'estableix una segona hora lectiva de reducció en la jornada dels professors majors de 60 anys que tinguin una dedicació mínima de 16 hores setmanals. En tot cas, les hores lectives reduïdes han de ser substituïdes per hores complementàries.

  5.7 Els professors que imparteixin més de dues assignatures de correcció a les classes 11 i/o 12 han de reduir 1 hora lectiva setmanal, que s'ha d'incrementar en les hores complementàries.

  5.8 Respectant la jornada en còmput setmanal establerta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA