Acuerdo - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4521 de 30/11/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3402/2005, de 16 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Comissió Paritària el dia 9 de novembre de 2005, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 16 de novembre de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Comissió Paritària 3/2005

Acta signatura calendari laboral per a l'any 2006

Assistents

Representació empresarial

FEC: Lluís Casas (Gremi Constructors); Joan...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA