Convenio colectivo - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4533 de 20/12/2005
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3548/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 0801065).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona subscrit per la Federación de Entidades Empresariales de la Construcción, UGT i CCOO el dia 27 de setembre de 2005 i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 15 de novembre de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005-2006

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1

Àmbit

Article 1

Àmbit funcional

El present Conveni és d'aplicació a les empreses que realitzin les activitats descrites en l'annex 2 del Conveni general del sector de la construcció (BOE de 10 d'agost de 2002, núm. 191), publicat en el BOE.

Article 2

Àmbit territorial

El present Conveni és d'àmbit provincial, i s'estén a la província de Barcelona; hi queden inclosos tots els centres de treball a què es refereix el seu àmbit funcional que estiguin ubicats a la província, encara que la seu central o el domicili social de l'empresa radiqui fora d'aquest terme provincial.

Ambdues representacions es comprometen a participar en els òrgans de negociació que puguin crear-se per a l'establiment d'un conveni del mateix àmbit funcional que aquest i l'àmbit territorial del qual sigui el de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Àmbit personal

Queden compreses dins l'àmbit del Conveni les persones que gaudeixin de la qualitat de treballadors per compte de les empreses que hi són afectades. Queden expressament exceptuades de l'àmbit personal d'aquest Conveni les relacions regulades pels articles 1.3 i 2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

Secció 2

Vigència. Durada. Pròrroga. Revisió o rescissió

Article 4

Vigència

El present Conveni entra en vigor l'1 de gener de 2005, tret dels aspectes en què es pacti expressament una vigència diferent.

Article 5

Durada

La durada d'aquest Conveni és de 2 anys, per la qual cosa conclou el 31 de desembre de 2006.

Article 6

Pròrroga

El Conveni queda prorrogat tàcitament per períodes successius d'1 any, en cas que no sigui objecte de denúncia per a la seva revisió o rescissió amb com a mínim 3 mesos d'antelació a la data del seu venciment inicial o al de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 7

Revisió o rescissió

La denúncia per a la rescissió o la revisió del present Conveni ha de ser formulada per la representació que la proposi, amb 3 mesos d'antelació a la data de fi de la vigència d'aquest Conveni o la de qualsevol de les seves pròrrogues.

En el supòsit que es produeixi denúncia del Conveni, les parts es comprometen a iniciar les deliberacions del pròxim, com a màxim, l'1 de novembre de 2006, per tal de concloure-les, sempre que sigui possible, abans del venciment del present Conveni.

Secció 3

Prelació de normes. Absorció i compensació. Vinculació a la totalitat. Garantia personal

Article 8

Prelació de normes

En tot allò que no preveu aquest Conveni, cal atenir-se al Conveni general del sector de la construcció i a les altres disposicions de caràcter general.

Article 9

Absorció i compensació

9.1 Les percepcions econòmiques quantificades en aquest Conveni tenen el caràcter de mínimes en el seu àmbit d'aplicació.

9.2 En el moment de l'entrada en vigor d'aquest Conveni o disposició legal aplicable, les empreses poden absorbir i compensar els augments o les millores que contingui de les percepcions econòmiques realment abonades als treballadors, sempre que siguin conceptes homogenis i superiors en conjunt i en còmput anual.

En cap cas no poden ser absorbits ni compensats els incentius, les primes de producció ni els treballs a preu fet, és a dir, els complements de quantitat o qualitat, tant si aquestes quantitats són fixes i regulars com si són variables.

9.3 L'absorció i la compensació només es poden realitzar si es comparen globalment conceptes de naturalesa salarial i extrasalarial en còmput anual.

Article 10

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot orgànic i indivisible, i per a la seva aplicació pràctica són considerades globalment.

En el supòsit que l'autoritat laboral, fent ús d'allò que estableix l'article 90.5 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, trameti el Conveni al jutjat social, cal atenir-se al resultat de la sentència corresponent.

Article 11

Garantia personal

S'han de respectar les condicions superiors que puguin tenir acreditades amb caràcter personal els treballadors afectats pel Conveni considerades en còmput anual i en garantia global, i això sens perjudici de la pràctica de les absorcions i compensacions que escaiguin, d'acord amb el que preveu l'article 9.

Les condicions fixades en el present Conveni són considerades mínimes i, en conseqüència, qualsevol pacte contrari entre treballador i empresa no preval sobre el que s'estableix aquí.

Secció 4

Comissió Paritària. Interpretació del Conveni

Article 12

Comissió Paritària

Es crea la Comissió Paritària prevista a l'article 85 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, com a òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

La Comissió Paritària està integrada per 8 vocals en representació dels empresaris i 8 més en representació dels treballadors, 4 dels quals són titulars de les respectives representacions i els altres 4 suplents, tots ells elegits d'entre els que hagin integrat les representacions de la Comissió Deliberadora del Conveni. Aquesta elecció s'efectua en la sessió dels vocals titulars i suplents designats per cada representació.

Han de ser president i secretari de la Comissió els que ho hagin estat en la Comissió Deliberadora del present Conveni, els quals ha d'exercir les funcions que corresponguin a aquestes comeses, però sense vot.

A les reunions de la Comissió, poden assistir-hi, amb veu però sense vot, els assessors de les respectives representacions, que són citats a les reunions.

Quan la Comissió hagi de tractar matèries que afectin els treballadors o les empreses de les seves branques no representades en la Comissió, s'hi incorpora, amb les mateixes atribucions que els titulars, 1 vocal que pertanyi a aquesta activitat.

Són funcions de la Comissió Paritària les que li assignen expressament el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i les disposicions concordants, i especialment les següents:

 1. La interpretació del Conveni.

 2. L'arbitratge en les qüestions que les parts sotmetin a la seva consideració.

 3. En relació amb l'elaboració i l'aplicació de les taules de rendiments, presta la col·laboració que li requereixi la comissió tècnica que les elabori i la Comissió de Productivitat, d'acord amb el que estableix la secció 5 del capítol 3.

 4. Les altres que li siguin atribuïdes pel present Conveni.

  La Comissió Paritària es reuneix, pel cap baix, 1 cop el trimestre, a partir de la data de vigència del Conveni, sens perjudici del que estableix l'article 13, apartat 2.8 i els seus acords, per tal que siguin vàlids, requereixen la conformitat de la meitat més 1 dels vocals.

  Les qüestions a analitzar per la Comissió Paritària han de ser canalitzades a través d'alguna de les organitzacions signants del Conveni.

  Tant els vocals com els assessors són convocats per carta certificada, en primera i segona convocatòria, i amb una antelació mínima de 3 dies respecte a la data de realització de la reunió. Si en la primera convocatòria no hi assisteixen la totalitat dels vocals, es realitza la reunió en segona convocatòria 1 hora més tard respecte a la primera. Els acords, en aquesta segona convocatòria, són vàlids sempre que hi concorrin 6 vocals, com a mínim, en igualtat paritària.

  La falta d'assistència a les reunions de la Comissió Paritària d'Interpretació del Conveni comporta, a part de les mesures que consideri oportunes el president de la Comissió, el fet que en sigui informada l'autoritat laboral.

  Capítol 2

  Condicions econòmiques

  Secció 1

  Normes generals

  Article 13

  Normes generals

  13.1 L'increment salarial sobre taules durant el vigent Conveni és el fixat en l'article 61.

  13.2 El càlcul de les meritacions salarials s'efectua:

  13.2.1 El salari base es merita durant tots els dies naturals pels imports que, per a cada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA