Convenio colectivo - Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de Zona Franca de Barcelona), Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4557 de 24/01/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3773/2005, de 12 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de la Zona Franca de Barcelona) per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 0809471).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de la Zona Franca de Barcelona), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 30 de juny de 2005, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de la Zona Franca de Barcelona) per als anys 2005 i 2006 (codi de conveni núm. 0809471) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 12 de juliol de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA, (centre de treball de la Zona Franca) per als anys 2005 i 2006

Capítol 1

Àmbit i vigència

Article 1

Àmbit personal, funcional i territorial

Aquest Conveni afecta tot el personal de Metzeler Automotive Profile Systems, SA, del centre de treball de la Zona Franca de Barcelona, tret de les persones que exerceixen funcions de direcció i tenen categories superiors.

Mitjançant la petició de l'interessat, es reconeix al personal exclòs el dret a ser inclòs en l'àmbit d'aquest Conveni.

Article 2

Àmbit temporal

Aquest Conveni té una durada de 2 anys, i la seva vigència s'estén des de l'1 de gener de 2005 fins al 31 de desembre de 2006.

Així mateix, aquest Conveni es pressuposa denunciat per les parts l'últim trimestre de la seva vigència.

Capítol 2

Conceptes i condicions retributives

Article 3

Increment dels salaris:

 1. L'increment salarial pactat per a l'any 2005 és el de l'IPC previst per a aquest mateix any, en tots els conceptes salarials i retributius vigents el 31 de desembre de 2004, amb clàusula de revisió per al supòsit que l'IPC real per a 2005 sigui superior al previst i amb caràcter retroactiu en data 1 de gener de 2005.

 2. L'increment salarial pactat per a l'any 2006 és el de l'IPC previst per a aquest mateix any, en tots els conceptes salarials i retributius vigents el 31 de desembre de 2005, amb clàusula de revisió per al supòsit que l'IPC real per a 2005 sigui superior al previst i amb caràcter retroactiu en data 1 de gener de 2006.

  Article 4

  Conceptes salarials

  Els conceptes salarials en què es divideix la remuneració dels treballadors adscrits a aquest Conveni s'agrupen en els conceptes següents:

  1. Salari base.

  2. Antiguitat.

  3. Incentiu.

  4. Complement personal.

  5. Plus de lloc de treball.

  6. Plus de nocturnitat.

  7. Gratificacions extraordinàries.

  8. Plus de distància.

  9. Plus d'assistència i puntualitat.

  10. Plus de relleu i de treball en continu.

   L'aplicació al treballador de tots els conceptes salarials abans esmentats o d'una part depèn de si el treballador es troba en les circumstàncies que s'esmenten a continuació en els articles corresponents a cada concepte salarial.

  11. Salari base

 3. En l'article 27 d'aquest Conveni es fixen els salaris base aplicables a cada grup professional per a l'any 2005.

 4. Els valors econòmics dels salaris base s'estableixen per mesos o dies, en funció del grup professional al qual pertanyi el treballador.

  1. Antiguitat

   Per calcular l'antiguitat es computa el temps transcorregut des de l'ingrés a l'empresa, sigui quina sigui la modalitat del contracte i sempre que hi hagi continuïtat de treball entre una modalitat i l'altra. Les excedències forçoses regulades per la llei també es computen a l'efecte del càlcul de l'antiguitat.

   Es reconeixen 2 triennis i 5 quinquennis per aquest ordre. A un trienni correspon un percentatge del 5% i a un quinquenni, del 10%. Per trobar el valor de l'antiguitat s'ha d'aplicar el percentatge que correspongui a cada treballador sobre una base, per a 2005 de 15,13 euros per dia o 453,63 euros per mes. Per a l'any 2006 s'ha d'incrementar en l'IPC real per a aquell any. A l'annex 1 s'estableixen les quanties d'acord amb la fórmula indicada en el paràgraf anterior, i també els valors de l'antiguitat per calcular la nocturnitat.

   L'abonament de l'antiguitat s'ha d'efectuar a partir de l'endemà de la data del seu venciment.

   Si algun treballador percep en l'actualitat el sisè o setè quinquenni, establerts en convenis col·lectius anteriors, l'ha de seguir percebent amb caràcter "ad personam" en la quantia actual.

  2. Incentiu

   Per al grup de personal de fabricació es fixa l'assignació d'un import econòmic en qualitat d'incentiu, de conformitat amb el que disposa l'article 14 d'aquest Conveni; la taula d'incentiu resulta en funció de l'eficiència de grup (annex 2).

  3. Complement personal

   Aquest concepte agrupa els antics conceptes salarials següents: complement salarial, complement CCC, complement no absorbible, complement d'idiomes, retribució de serveis, plus d'equivalència, plus familiar, consolidació de l'incentiu; es garanteix "ad personam" i es formula en euros/dia o euros/mes.

  4. Plus de lloc de treball

   Aquests complements són d'índole funcional i la seva percepció depèn exclusivament de l'exercici de l'activitat en el lloc de treball o funció que s'hagi assignat; per tant, no és de caràcter consolidable ni tan sols "ad personam".

 5. Personal de taller mecànic utillatge: 0,83 euros/hora efectiva treballada.

 6. Plus de bomber: 24,77 euros/mes. El plus de bomber s'ha de percebre per la realització de les tasques previstes en el Pla d'emergència, i es retribueix també el temps emprat en auditories, pràctiques i cursos, fora de la jornada laboral, i amb un màxim de 16 hores a l'any.

  El plus de bomber l'han de percebre únicament i exclusivament aquells treballadors que hagin sol·licitat voluntàriament la seva assignació a les tasques del Pla d'emergència, amb un màxim de 3 treballadors per torn.

  1. Plus de nocturnitat

   Es manté el règim del 40% sobre els conceptes salarials que serveixen de base per calcular-lo (salari base + antiguitat + complement personal x 0,40 x dies nocturns).

  2. Gratificacions extraordinàries

   Les gratificacions d'estiu i de Nadal s'abonen a raó de 30 dies de salari base, antiguitat i complement personal, vigents en l'any en curs. Aquestes gratificacions s'han de fer efectives els dies 15 dels mesos de juliol i desembre.

   La gratificació de beneficis s'abona el mes de febrer a raó de 30 dies de salari base, antiguitat i complement personal vigents el 31 de desembre de l'any anterior.

  3. Plus de distància

   Es manté, amb caràcter "ad personam", per al personal que el percebi a la firma d'aquest Conveni, i no és aplicable per a la resta del personal actual o futur. El seu import és d'1,69 euros per dia.

  4. Plus d'assistència i puntualitat

   Es crea un plus d'assistència i puntualitat consistent en un premi mensual de 18,39 euros que s'ha de percebre per 11 mensualitats.

   Aquest plus l'han de percebre només aquells empleats que, en el transcurs del mes natural, no hagin faltat a la feina, llevat que aquella absència o retard sigui amb motiu de la utilització del crèdit horari sindical, d'una llicència retribuïda de les de l'article 11 del present Conveni o per un retard inferior a 5 minuts.

  5. Plus de relleu i de treball continu

   S'estableix aquest plus amb l'objectiu d'augmentar la capacitat productiva i/o disminuir la pèrdua que es genera engegant i parant determinades instal·lacions, de manera que s'han de mantenir treballant de manera contínua, evitant aturades entre torns i durant els temps de pausa destinats a entrepà i descans personal.

   A l'inici de cada jornada el cap de torn ha de comunicar al personal de lloc i al que el relleva la conveniència de realitzar els relleus. El personal de lloc ha d'adaptar els seus descansos al que el relleva, el qual ha d'atendre un màxim de 2 equips.

   La durada total del relleu és en funció de cada mètode de treball.

   El temps de substitució s'ha de distribuir al llarg de la jornada, preferentment en 3 blocs, un dels quals ha de tenir lloc a continuació de l'entrepà, fins a assolir els 30 minuts.

   Aquest plus l'han de percebre els treballadors afectats, rellevat i el que relleva, per un import de 0,75 euros per hora efectiva de treball.

   Article 5

   Bestretes

   En aquest aspecte cal atenir-se al que s'ha legislat en aquest sentit, i s'efectua internament a l'empresa d'acord amb els criteris següents:

   La bestreta a compte de la mensualitat es paga de l'1 al 8 de cada mes, amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, que l'ha de cursar abans del dia 28 del mes anterior.

   Aquesta bestreta no pot superar els 180,30 euros.

   Capítol 3

   Jornada laboral i permisos

   Article 6

   Jornada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA