Acuerdo - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4561 de 30/01/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3799/2005, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida per al període de l'1.1.2004 al 31.12.2006 (codi de conveni núm. 2500065).

Vist el text de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 1 de desembre de 2005, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida per al periode de l'1.1.2004 al 31.12.2006 al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Lleida.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 23 de desembre de 2005

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA

núm. 1 de la reunió celebrada el dia 1 de desembre de 2005, de la Comissió paritària, per al seguiment i interpretació del conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida

Assistents

Pels sindicats:

José Luis Cortés Orrit

Carme Valls Soler

Maria Aznar Soto

Maria Giné Pons

Karim Ayma Medina

Manuel López Garcia

Per la Patronal:

Frederic Echaniz Sampedro

Helena Mur Biarnes

M. Rosa Armengol Auguets

M. Carme Armengol Auguets

Macia Querol Viñes

José Maria Rovira Colell

A les 12.30 hores del dia 1 de desembre de 2005, a la Sala Manel Martín de la Federació Provincial d'Empresaris de Comerç de Lleida, s'inicia la reunió d'acord amb l'ordre del dia previst per la mateixa.

  1. Es posa de manifest per part de la secretària de la comissió la consulta efectuada a la Comissió Paritària...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA