Convenio colectivo - Estacionamientos y Servicios, SA, per al seu personal adscrit a la gestió del servei públic d'immobilització, retirada i dipòsit municipal de vehicles a la ciutat de Lleida., Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4563 de 01/02/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3809/2005, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Estacionamientos y Servicios, SA, per al seu personal adscrit a la gestió del servei públic d'immobilització, retirada i dipòsit municipal de vehicles a la ciutat de Lleida, per al període de l'1.1.2005 al 31.12.2007 (codi de conveni núm. 2500992).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Estacionamientos y Servicios, SA, per al seu personal adscrit a la gestió del servei públic d'immobilització, retirada i dipòsit municipal de vehicles a la ciutat de Lleida (Segrià), subscrit pels representants de l'empresa i dels treballadors el dia 18 de novembre de 2005, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Estacionamientos y Servicios, SA, per al seu personal adscrit a la gestió del servei públic d'immobilització, retirada i dipòsit municipal de vehicles a la ciutat de Lleida (Segrià), per al període de l'1.1.2005 al 31.12.2007, al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Lleida.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 23 de desembre de 2005

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de l'empresa Estacionamientos y servicios, SA, per al seu personal adscrit a la gestió del servei públic d'immobilització, retirada i dipòsit municipal de vehicles a la ciutat de Lleida

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit d'aplicació personal, funcional i territorial

El present conveni col·lectiu serà d'aplicació a tot el personal adscrit a la gestió del servei públic d'immobilització, retirada i dipòsit municipal de vehicles a la ciutat de Lleida.

Article 2

Vigència

El present conveni col·lectiu entrarà en vigor amb caràcter general el dia de la seva signatura, excepte en aquells que expressament es disposi el contrari.

Els conceptes econòmics, es retrotrauran a 1 de gener de 2005.

Article 3

Durada

La durada d'aquest conveni serà de 3 anys, de l'1 de gener de 2005 al 31 desembre de 2007.

Article 4

Denúncia del conveni

La revisió del conveni podrà sol·licitar-se per escrit per qualsevol de les parts signants del mateix, almenys amb tres mesos d'antelació a la finalització de la seva vigència.

La part que formuli la denúncia haurà de lliurar una proposta concreta sobre els punts i contingut que comprengui la revisió sol·licitada. Se seguiran els tràmits administratius procedents.

Fins que no s'arribi a un acord per a un nou conveni es mantindrà prorrogada la vigència de l'anterior.

De no existir denúncia, el conveni es prorrogarà tàcitament, per períodes anuals, revisant-se els conceptes econòmics d'acord amb l'IPC previst i ajustant aquesta previsió a l'IPC real, en el moment en què es tingui constància del mateix.

Article 5

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en aquest conveni formen un tot orgànic i indivisible i, a efectes de la seva aplicació pràctica, seran considerades globalment en còmput anual.

En el supòsit que l'autoritat laboral, en ús de les seves facultats, no aprovés algun dels pactes continguts en el present conveni, aquest quedarà sense eficàcia pràctica havent de ser reconsiderat en la seva totalitat.

Si es donés aquest supòsit, les parts signatàries d'aquest conveni es comprometen a reunir-se dins dels deu dies següents al de la fermesa de la resolució corresponent, per tal de resoldre el problema plantejat. Si en el termini de 45 dies a partir de la fermesa de la resolució en qüestió, les parts signatàries no arribessin a un acord, es comprometen a fixar un calendari de reunions per a la renegociació del conveni en la seva totalitat.

Article 6

Absorció i compensació

Les retribucions establertes en aquest conveni, compensaran i absorbiran totes les existents en el moment de la seva entrada en vigor, qualsevulla que sigui la naturalesa o l'origen de les mateixes.

Els augments de retribucions que puguin produir-se en el futur per disposicions legals d'aplicació general, només podran afectar a les condicions pactades en el present conveni quan, considerades les noves retribucions en còmput anual, siguin superiors a les aquí pactades, en cas contrari seran absorbides o compensades per aquestes últimes, subsistint el present conveni en els seus propis termes i sense cap modificació en els seus conceptes, mòduls i retribucions.

Article 7

Garantia ad personam/drets adquirits

Es respectaran les condicions superiors pactades a títol personal que estiguin establertes al entrar en vigor el present conveni i que, amb caràcter global, excedeixin del mateix en còmput anual.

Aquest concepte no serà compensable ni absorbible i serà revisable amb el mateix percentatge que la resta de conceptes.

Article 8

Comissió paritària

Es constitueix una comissió paritària en el present conveni, composta per dos representants de l'empresa i altres dos dels treballadors, podent les dues parts comptar amb els assessors que estimin necessaris.

Les parts acorden posar en coneixement de la comissió paritària dels dubtes, discrepàncies i conflictes que poguessin originar-se com a conseqüència de la interpretació del present conveni, per tal que la mateixa emeti informe, abans d'iniciar cap reclamació davant els organismes corresponents.

Els acords de la comissió requeriran el vot favorable de la majoria dels membres de cadascuna de les parts, en el ben entès que si una de les parts acudís a una de les seves convocatòries faltant a les mateixes algun dels seus membres, els assistents de l'esmentada part disposaran de dos vots a l'hora de sotmetre a votació qualsevol de les qüestions.

La comissió tindrà les següents funcions:

 1. La interpretació del conveni col·lectiu així com el seguiment i compliment del mateix.

 2. Entendre, de manera prèvia i obligatòria a la via administrativa i jurisdiccional, en relació amb els conflictes col·lectius que puguin ser interposats pels qui estan legitimats per a això, respecte a l'aplicació i interpretació dels preceptes derivats d'aquest conveni col·lectiu, sense que això pugui donar lloc a retards que perjudiquin les accions de les parts, per la qual cosa entre l'entrada de la sol·licitud d'intervenció i la pertinent resolució no passaran més de quinze dies, ja que superats aquests, quedarà expedita la via corresponent pel simple transcurs de l'esmentat termini. Les decisions que adopti la comissió en tals conflictes tindran la mateixa eficàcia normativa que tenen les clàusules d'aquest conveni col·lectiu.

 3. Totes les altres funcions que es derivin de l'estipulat en el present conveni col·lectiu.

  Article 9

  Solució extrajudicial de conflictes

  Quan la comissió paritària no aconsegueixi en el seu si acord per a la solució dels conflictes a ella sotmesos, les parts signants accepten sotmetre's als mecanismes de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, abans d'acudir a la via judicial.

  Article 10

  Legislació supletòria

  Per tot el que no estigui previst en el present conveni col·lectiu i com supletori del mateix, s'estarà a la legislació laboral vigent en cada moment i especialment el RD legislatiu 1/95, de 24 de març, text refós de l'estatut dels treballadors.

  Capítol 2

  Condicions generals d'ingrés

  Article 11

  Ingrés del personal

  En els centres de treball i establiments de nova creació i en aquells en els que s'ampliïn les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA