Acta - Comerç del Metall, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Diciembre de 2005
Fin de Vigencia: 1 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4565 de 03/02/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3820/2005, d'1 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta d'esmena del Conveni col·lectiu de treball del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 0800765).

Vista l'Acta d'esmena del Conveni col·lectiu de treball del comerç del metall de la província de Barcelona, subscrit per UPM, CCOO i UGT el dia 24 de novembre de 2005, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció l'Acta d'esmena del Conveni col·lectiu de treball del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 0800765) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 1 de desembre de 2005

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACTA

d'esmena del Conveni col·lectiu de comerç de metall de la província de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA