Revisión salarial - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4611 de 10/04/2006
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/921/2006, de 16 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç en general de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500065).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç en general de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 25 de gener de 2006, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç en general de les comarques de Lleida al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Lleida.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 16 de febrer de 2006

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida. Revisió salarial per a l'any 2006.

Acta núm. 1 de la reunió celebrada el dia 25 de gener de 2006, de la Comissió Paritària, per al seguiment i interpretació del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida.

Assistents:

Pels Sindicats:

José Luís Cortés Orrit

Lourdes Rodriguez Gomara

Carme Valls Soler

Maria Giné Pons

Neus Mesegué Blanch

Excusa la seva assistència:

Maria Aznar Soto

Per la Patronal:

M. Rosa Armengol Auguets

José Maria Rovira Colell

Macià Querol Viñes

Helena Mur Biarnes

M. Carme Armengol Auguets

Excusa la seva assitència:

Frederic Echaniz Sampedro

A les 16 hores del dia 25 de gener de 2006, a la Sala Manel Martín de la Federació Provincial d'Empresaris de Comerç de Lleida, s'inicia la reunió d'acord amb l'ordre del dia previst per la mateixa.

Punt 1. Confeccionar, revisar i aprovar la revisió salarial pactada a l'article 29.2 del conveni Comerç...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA