Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4611 de 10/04/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/923/2006, de 3 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federación de Entidades Empresariales de la Construcción, UGT i CCOO el dia 25 de gener de 2006, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 3 de març de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió de l'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents

Per una banda la representació empresarial integrada per:

FEC: Lluis Casas, Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig, Jordi Bachs, (Associació de Promotors) i José Antonio Rodríguez (Càmara de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós, Estanislao Codina Llobet i Josep Ma Jaquet Casiñe.

Suplent: Enrique Soriano (Càmara de Contractistes)

I de l'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Jacint Naval Álvarez, Quintin Aldana Hidalgo, Sergio Moran, Joaquin Estrada López i José Luis Hernández. Assessor: Florentino del Barrio i Miguel Peláez.

Suplents: Agustí Velázquez, Ricard Segarra, Salvador Romera, Joan García, Antoni Becerra i Jose Castañeras Ars.

UGT: Francisco Pelaez Flores, José Antonio Riveiro Rodríguez, Mateo Vidal Arco Jiménez, José Herzog Dieguez, Manuel Fernández Blazquez i José García Vargas.

Assessors: Florentino Rodríguez, Jacinto Valle Valle, Ramón Arenas Sánchez, Juani Arenas Gómez i José Costa.

Suplents: Alfredo Luna Navarro, José Antonio Espinola Sandarrubia, Salvador Bonaparte Sevilla, Juan Manuel Vela Liria i Juan Diego Guerrero.

A la ciutat de Barcelona, essent les 10 hores del dia 25 de gener de 2006, es reuneix en primera convocatòria la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005-2006, a l'avinguda Diagonal, 472-476 entresol, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

En primer lloc i com a qüestió prèvia, la representació empresarial comunica en aquesta Comissió la substitució de l'assessor Sr. Josep Ma Casiñe, per el Sr. Xavier Puigvert Puig del Gremi de Constructors, quedant nomenat com a tal.

Com sigui que hi és present la totalitat dels membres titulars, i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005-2006, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Com a primer punt del dia es procedeix a la lectura de les taules salarials revisades al diferencial d'increment del 3,7% real amb el previst del 2% per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, segons l'Acord subscrit en la Comissió Paritària de l'Acord sectorial nacional de la construcció 2003-2006. Els efectes econòmics d'aquesta taula d'endarreriments són de l'1 de gener de 2005, havent-se de pagar els endarreriments que corresponguin als treballadors de forma proporcional el temps treballat a l'empresa.

Segons l'article 64 del Conveni col·lectiu, el termini per abonar els endarreriments que corresponguin, es d'1 mes a comptar des de la data d'avui.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els següents membres, en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval, en nom d'UGT el Sr. Francisco Peláez i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, i s'acorda la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que, en mostra de conformitat, és signada pels assistents.

Annex 1-A

Taula de retribucions

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PT: plus de transport, distància i eines; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

C

S

PC

PT

GJ

GN

V

T

Encarregat

9.494,65

6.120,57

1.511,10

1.777,41

1.777,41

1.777,41

22.458,55

Capatàs

8.903,86

5.806,06

1.511,10

1.686,02

1.686,02

1.686,02

21.279,08

Modelista

8.806,46

5.615,11

1.246,33

1.630,13

1.630,13

1.630,13

20.558,29

Adornista

8.806,46

5.615,11

1.246,33

1.630,13

1.630,13

1.630,13

20.558,29

Cap de taller

9.495,29

6.116,33

1.511,10

1.776,97

1.776,97

1.776,97

22.453,63

Contramestre

8.903,86

5.806,06

1.511,10

1.686,02

1.686,02

1.686,02

21.279,08

Apuntalador-barrinaire

8.541,65

5.620,26

1.511,10

1.630,68

1.630,68

1.630,68

20.565,05

Oficial 1a

8.574,12

5.487,79

1.246,33

1.593,80

1.593,80

1.593,80

20.089,64

Oficial 2a

7.916,52

5.137,74

1.246,33

1.492,01

1.492,01

1.492,01

18.776,62

Ajudant

7.393,05

4.858,82

1.246,33

1.411,04

1.411,04

1.411,04

17.731,32

Peó especialista

7.227,73

4.768,94

1.246,33

1.385,30

1.385,30

1.385,30

17.398,90

Peó ordinari

7.143,73

4.688,44

1.187,36

1.359,23

1.359,23

1.359,23

17.097,22

Guarda jurat

4.136,96

2.805,20

667,62

813,48

813,48

813,48

10.050,22

Marmitó 16 anys

4.457,45

2.973,68

667,62

861,88

861,88

861,88

10.684,39

Marmitó 17 anys

3.605,11

2.517,39

667,62

729,78

729,78

729,78

8.979,46

Aprenent 1a

3.814,55

2.636,74

667,62

762,70

762,70

762,70

9.407,01

Aprenent 2a

7.641,04

4.962,71

1.187,36

1.436,56

1.436,56

1.436,56

18.100,79

Vigilant taller o magatzem

7.140,50

4.695,96

1.187,36

1.360,38

1.360,38

1.360,38

17.104,96

Aux. tèc. obra

8.642,23

5.482,18

1.187,36

1.591,29

1.591,29

1.591,29

20.085,64

Aux. adm. obra

8.106,25

5.337,11

1.452,15

1.548,54

1.548,54

1.548,54

19.541,13

Magatzemer magatzem central

7.812,80

5.056,30

1.187,36

1.463,71

1.463,71

1.463,71

18.447,59

Llister magatzemer

7.640,09

4.950,99

1.187,36

1.435,38

1.435,38

1.435,38

18.084,58

Cap de servei

12.014,94

6.877,72

1.452,15

2.161,90

2.161,90

2.161,90

26.830,51

Aj. Llic./Eng.arquit./Cap d'obres

11.501,25

6.658,43

1.452,15

2.086,66

2.086,66

2.086,66

25.871,81

Aj.Eng. aats/Apar.arquit.tèc./Grad.soc./Prof.merc.

10.791,65

6.294,83

1.452,15

1.974,43

1.974,43

1.974,43

24.461,92

Cap de personal/Cap 1a org./Insp.adm./Cap 1a adm.

10.301,27

6.051,29

1.452,15

1.897,58

1.897,58

1.897,58

23.497,45

Ajudant d'obra

10.058,97

5.937,00

1.452,15

1.859,87

1.859,87

1.859,87

23.027,73

Encarregat general

9.816,72

5.804,30

1.452,15

1.820,41

1.820,41

1.820,41

22.534,40

Cap 2a org./jefe 2a adm./Delin sup.

9.106,97

5.446,44

1.452,15

1.710,19

1.710,19

1.710,19

21.136,13

Venedor 1aª/Tèc.org.1a/Of.1a adm./Topg.1a/Delin.1a

8.368,44

5.094,41

1.452,15

1.596,21

1.596,21

1.596,21

19.703,63

Venedor 2aª/Tèc.org.2a/Of. .2a adm./Topg 2a/Delin.2a

7.686,91

4.621,14

1.187,36

1.449,62

1.449,62

1.449,62

17.844,27

Aux./Vened./Aux.adm./Aux.org.de 21 anys o més

6.942,73

4.251,79

1.187,36

1.332,51

1.332,51

1.332,51

16.379,41

Aux.Vened./Aux.adm./Aux.org.menor de 21 anys

6.509,87

4.044,00

1.187,36

1.267,06

1.267,06

1.267,06

15.542,41

Calc/Aj. Top./Telèf./Const./Cobr./Ordn./Port./Inf

6.786,76

4.182,54

1.187,36

1.310,70

1.310,70

1.310,70

16.088,76

Aspirant 16-17 anys/Brum 16-17 anys

3.602,42

2.341,45

667,61

732,98

732,98

732,98

8.810,42

Retribució mensual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PD: plus de transport, distància i eines; T: total.

C

S

PC

PT

T

Cap de servei

1.092,27

625,25

132,01

1.849,53

Aj. Llic./Eng.arquit./Cap d'obres

1.045,57

605,31

132,01

1.782,89

Aj.Eng. aats/Apar.arquit.tèc./Grad.soc./Prof.merc.

981,06

572,26

132,01

1.685,33

Cap de personal/Cap 1a org./Insp.adm./Cap 1a adm.

936,48

550,12

132,01

1.618,61

Ajudant d'obra

914,45

539,73

132,01

1.586,19

Encarregat general

892,43

527,66

132,01

1.552,11

Cap 2a org./jefe 2a adm./Delin sup.

827,91

495,13

132,01

1.455,05

Venedor 1aª/Tèc.org.1a/Of.1a adm./Topg.1a/Delin.1a

760,77

463,13

132,01

1.355,91

Venedor 2aª/Tèc.org.2a/Of. .2a adm./Topg 2a/Delin.2a

698,81

420,10

107,94

1.226,86

Aux./Vened./Aux.adm./Aux.org.de 21 anys o més

631,16

386,53

107,94

1.125,63

Aux.Vened./Aux.adm./Aux.org.menor de 21 anys

591,81

367,64

107,94

1.067,38

Calc/Aj. Top./Telèf./Const./Cobr./Ordn./Port./Inf

616,98

380,23

10...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA