Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4611 de 10/04/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/924/2006, de 3 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist l'Acord de revisió per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federación de Entidades Empresariales de la Construcción, UGT i CCOO el dia 25 de gener de 2006, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065 ) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 3 de març de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents

Per una banda la representació empresarial integrada per:

FEC: Lluis Casas, Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig, Jordi Bachs, (Associació de Promotors) i José Antonio Rodríguez (Càmara de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós (Càmara de Contractistes), Estanislao Codina Llobet (Associació de Promotors) i Josep Ma Jaquet Casiñe (Gremi Constructors).

Suplent: Enrique Soriano (Càmara de Contractistes)

I de l'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Jacint Naval Álvarez, Quintin Aldana Hidalgo, Sergio Moran, Joaquin Estrada López i José Luis Hernández. Assessor: Florentino del Barrio i Miguel Peláez.

Suplents: Agustí Velázquez, Ricard Segarra, Salvador Romera, Joan García, Antoni Becerra i Jose Castañeras Ars.

UGT: Francisco Pelaez Flores, José Antonio Riveiro Rodríguez, Mateo Vidal Arco Jiménez, José Herzog Dieguez, Manuel Fernández Blazquez i José García Vargas.

Assessors: Florentino Rodríguez, Jacinto Valle Valle, Ramón Arenas Sánchez, Juani Arenas Gómez i José Costa.

Suplents: Alfredo Luna Navarro, José Antonio Espinola Sandarrubia, Salvador Bonaparte Sevilla, Juan Manuel Vela Liria i Juan Diego Guerrero.

A la ciutat de Barcelona, essent les 10 hores del dia 25 de gener de 2006, es reuneix en primera convocatòria la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, a l'avinguda Diagonal, 472-476 entresol, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen, i actuant de secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi és present la totalitat dels membres titulars, i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2005-2006, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Com a primer punt del dia es procedeix a la lectura de les taules salarials per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona amb un increment del 2,80% sobre les taules salarials definitives de l'any 2005, segons l'acord subscrit en la Comissió Paritària de l'Acord sectorial nacional de la construcció 2003-2006.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els següents membres, en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval, en nom d'UGT el Sr. Francisco Peláez i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, i s'acorda la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Finalment, i no havent-hi més assumptes a tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que, en mostra de conformitat, és signada pels assistents.

Annex 1-A

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2006

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PT: plus de transport, distància i eines; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

C

S

PC

PT

GJ

GN

V

T

Encarregat

9.760,50

6.291,95

1.553,41

1.827,18

1.827,18

1.827,18

23.087,40

Capatàs

9.153,17

5.968,63

1.553,41

1.733,23

1.733,23

1.733,23

21.874,90

Modelista

9.053,04

5.772,33

1.281,23

1.675,77

1.675,77

1.675,77

21.133,91

Adornista

9.053,04

5.772,33

1.281,23

1.675,77

1.675,77

1.675,77

21.133,91

Cap de taller

9.761,16

6.287,59

1.553,41

1.826,73

1.826,73

1.826,73

23.082,35

Contramestre

9.153,17

5.968,63

1.553,41

1.733,23

1.733,23

1.733,23

21.874,90

Apuntalador-barrinaire

8.780,82

5.777,63

1.553,41

1.676,34

1.676,34

1.676,34

21.140,88

Oficial 1a

8.814,20

5.641,45

1.281,23

1.638,43

1.638,43

1.638,43

20.652,17

Oficial 2a

8.138,18

5.281,60

1.281,23

1.533,79

1.533,79

1.533,79

19.302,38

Ajudant

7.600,06

4.994,87

1.281,23

1.450,55

1.450,55

1.450,55

18.227,81

Peó especialista

7.430,11

4.902,47

1.281,23

1.424,09

1.424,09

1.424,09

17.886,08

Peó ordinari

7.343,75

4.819,72

1.220,61

1.397,29

1.397,29

1.397,29

17.575,95

Marmitó de 16 anys

4.252,79

2.883,75

686,31

836,26

836,26

836,26

10.331,63

Marmitó de 17 anys

4.582,26

3.056,94

686,31

886,01

886,01

886,01

10.983,54

Aprenent 1a

3.706,05

2.587,88

686,31

750,21

750,21

750,21

9.230,87

Aprenent 2a

3.921,36

2.710,57

686,31

784,06

784,06

784,06

9.670,42

Guarda jurat

7.854,99

5.101,67

1.220,61

1.476,78

1.476,78

1.476,78

18.607,61

Vigil. taller o magatzem

7.340,43

4.827,45

1.220,61

1.398,47

1.398,47

1.398,47

17.583,90

Aux. tèc. obra

8.884,21

5.635,68

1.220,61

1.635,85

1.635,85

1.635,85

20.648,05

Aux. adm. Obra

8.333,23

5.486,55

1.492,81

1.591,90

1.591,90

1.591,90

20.088,29

Magatzemer magatzem central

8.031,56

5.197,88

1.220,61

1.504,69

1.504,69

1.504,69

18.964,12

Llister magatzemer

7.854,01

5.089,62

1.220,61

1.475,57

1.475,57

1.475,57

18.590,95

Cap de servei

12.351,36

7.070,30

1.492,81

2.222,43

2.222,43

2.222,43

27.581,76

Aj.Llic./Eng.arquit./Cap d'obres

11.823,29

6.844,87

1.492,81

2.145,09

2.145,09

2.145,09

26.596,24

Aj. eng.aats/Apar.arquit.tèc./Grad.soc./Prof.merc.

11.093,82

6.471,09

1.492,81

2.029,71

2.029,71

2.029,71

25.146,85

Cap personal/cap 1a org./Insp.adm./Cap 1a adm.

10.589,71

6.220,73

1.492,81

1.950,71

1.950,71

1.950,71

24.155,38

Ajudant d'obra

10.340,62

6.103,24

1.492,81

1.911,95

1.911,95

1.911,95

23.672,52

Encarregat general

10.091,59

5.966,82

1.492,81

1.871,38

1.871,38

1.871,38

23.165,36

Cap 2a org./Cap 2a adm./Delin.sup.

9.361,97

5.598,94

1.492,81

1.758,08

1.758,08

1.758,08

21.727,96

Venedor 1a/Tèc.org.1a/Of.1a adm./Topg 1a/Delin.1a

8.602,76

5.237,05

1.492,81

1.640,90

1.640,90

1.640,90

20.255,32

Venedor 2a/Téc.org.2a/Of.2a adm./Topg.2a/Delin.2a

7.902,14

4.750,53

1.220,61

1.490,21

1.490,21

1.490,21

18.343,91

Aux.ven./aux.adm./aux.org.de 21 anys o més

7.137,13

4.370,84

1.220,61

1.369,82

1.369,82

1.369,82

16.838,04

Aux.ven./aux.adm./aux.org.menor de 21 anys

6.692,15

4.157,23

1.220,61

1.302,54

1.302,54

1.302,54

15.977,61

Calc./Aj.top./Telef./Const./Cobr./Ordn./Port./Inf.

6.976,79

4.299,65

1.220,61

1.347,40

1.347,40

1.347,40

16.539,25

Aspirant 16-17 anys/Grum 16-17 anys

3.703,29

2.407,01

686,30

753,50

753,50

753,50

9.057,10

Retribució mensual

C: categoria; S: salari base; PC: plus conveni; PT: plus transport, distància i eines; T: total.

C

S

PC

PT

T

Cap de servei

1.122,85

642,75

135,71

1.901,32

Aj.Llic./Eng.arquit./Cap d'obres

1.074,84

622,26

135,71

1.832,82

Aj. eng.aats/Apar.arquit.tèc./Grad.soc./Prof.merc.

1.008,53

588,28

135,71

1.732,52

Cap personal/cap 1a org./Insp.adm./Cap 1a adm.

962,70

565,52

135,71

1.663,93

Ajudant d'obra

940,06

554,84

135,71

1.630,61

Encarregat general

917,42

542,44

135,71

1.595,57

Cap 2a org./Cap 2a adm./Delin.sup.

851,09

508,99

135,71

1.495,79

Venedor 1a/Tèc.org.1a/Of.1a adm./Topg 1a/Delin.1a

782,07

476,10

135,71

1.393,87

Venedor 2a/Tèc.org.2a/Of.2a adm./Topg.2a/Delin.2a

718,38

431,87

110,96

1.261,21

Aux.ven./aux.adm./aux.org.de 21 anys o més

648,83

397,35

110,96

1.157,14

Aux.ven./aux.adm./aux.org.menor de 21 anys

608,38

377,93

110,96

1.097,27

Calc./Aj.top./Telef./Const./Cobr./Ordn./Port./Inf.

634,25

390,88

110,96

1.136,10

Aspirant 16-17 anys/Grum 16-17 anys

336,66

218,82

62,39

617,87

Retribució diària

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PT: plus de transport, distància i eines; T: total dia treballat; F: dissabtes, diumenges i festius.

C

S

PC

PD

T

F

Encarregat

29,14

28,86

7,13

65,13

29,14

Capatàs

27,32

27,38

7,13

61,83

27,32

Modelista

27,02

26,48

5,88

59,38

27,02

Adornista

27,02

26,48

5,88

59,38

27,02

Cap de taller

29,14

28,84

7,13

65,11

29,14

Contramestre

27,32

27,38

7,13

61,83

27,32

Apuntalador-barrinaire

26,21

26,50

7,13

59,84

26,21

Oficial 1a

26,31

25,88

5,88

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA