Revisión salarial - Distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4624 de 02/05/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/1226/2006, de 10 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió d'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000025).

Vist l'Acord de revisió d'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona, subscrit per l'Associació de Distribuïdors de Butà de la Província de Barcelona i Fiteqa-CCOO el dia 23 de gener de 2006, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió d'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball de distribuïdors de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000025) al Registre de convenis del Servei Territorial del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 10 de febrer de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió d'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de distribuïdores de gasos liquats del petroli de la província de Barcelona

Assistents

Representació econòmica: Antoni Pagès Clifton, Joan Puig Farolera. Assessor: Carlos Holgado.

Representació social: Isabel...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA