Revisión salarial - Fusta i Suro, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4650 de 08/06/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/1831/2006, de 2 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500165).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 15 de febrer de 2006, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Lleida.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 2 de març de 2006

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector de la fusta i del suro de les comarques de Lleida. Revisió salarial per a l'any 2006

Acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu provincial del sector de la Fusta i suro de Lleida per als anys 2005 i 2006.

A Lleida, sent les 13.00 hores del dia 15 de febrer de 2006, es reuneixen a la seu social de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), Rambla Ferran, 32, les següents persones:

Representació empresarial:

Per l'Associació empresarial de la Fusta:

J. Ignasi Martí Aventín

M. Carme Culleré Llavoré

Representació dels treballadors:

Per MCA - UGT

Juan José Lucena Diaz

Buenaventura Baca Hernandez

Lourdes Riart

Rosa M. Vinós Lopez

Miguel Garcia Vazquez

Jacinto Valle Valle

Per CC.OO

Florentino del Barrio Pascual

Domingo Barriga de la Osa

Josep M. Guerra Molano

Un cop oberta la sessió, ambdues parts acorden procedir a la revisió econòmica de les taules salarials i a confeccionar les taules definitives de l'any 2005, en l'excés de la inflació produïda...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA