Revisión salarial - Indústries de la Fusta, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4659 de 21/06/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/2042/2006, de 28 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la fusta de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0805785).

Vist l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la fusta de la província de Barcelona, subscrit per la Federació Provincial de la Indústria de la Fusta de Barcelona, CCOO i UGT el dia 20 de març de 2006, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la fusta de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0805785) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 28 de març de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball d'indústries de la fusta de la província de Barcelona

Assistents

Representació empresarial: Jordi Amat Sala, Joan Boix Pous, Joan Gibert Roca, Josep Noguerol Gonzalez, Juan Manuel Pacheco i Francesc Hernández Torralba.

Assessors: Francesc Xavier Escribano Vilella i Jaime Molner Moreu.

Representació sindical:

CCOO: Rafael Moreno Escribano, Javier Cano Lainez i Immaculada Rodríguez Rodero.

Suplents: Eva Ma Colorado Ruíz, Miguel Domínguez García, Luisa García Gutiérrez i Adolfo Casé.

Assessors: Florentino del Barrio Pascual i Sabino Aguado Rodríguez.

UGT: Francisco Quilez Esteban, Josefa Rodríguez, Joaquín Reyes García.

Suplents: José Antonio Pasadas Muñoz i Sonia Rodríguez Gómez.

Assessor: Jacinto Valle Valle i Gabriel Vázquez Duarte.

A Barcelona, a les 17 hores del dia 20 de març de 2006, es reuneix la Comissió Paritària del Conveni provincial de la indústria de la fusta, amb l'objecte de signar les taules salarials per al període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2006.

Obert l'acte, es revisen les taules salarials aportades; com que s'hi està conforme, se signen els exemplars corresponents, a l'efecte de registre, dipòsit i publicació.

També es recull l'acord del Conveni estatal de la fusta vigent, que indica que la jornada anual per a l'any 2006 ha de ser de 1.760 hores.

Tenint en compte que l'increment del Conveni és del 4,70%, s'han d'augmentar en aquest percentatge els conceptes següents:

Dieta completa: 44,21 euros.

Mitja dieta: 9,45 euros.

Quilometratge (preu per km): 0,26 euros.

Invalidesa o mort: 23.165,34 euros.

Els percentatges d'augment aplicats són els següents: un 4,7% per als grups 1, 3 i 4 i un 4,7% per al grup 2; un increment addicional de fins al 2% per a les categories que no arribin a les seves homòlogues del grup 1, fins arribar a les seves homòlogues del grup 1.

Com a prova de conformitat, els assistents signen aquesta acta al lloc i en la data esmentats.

Annex 1

Índex de categories professionals grup 1

R=referència

R Categoria professional

Fusteria

Fusteria de taller

00 Encarregat

10 Oficial prep. traçador de 1a

14 Oficial prep. traçador de 2a

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

31 Peó especialitzat

33 Peó

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Fusteria mecànica

00 Encarregat

10 Tupidor de 1a

12 Tupidor de 2a, encadellador i especialista

12 Serrador de 1a, galerista

14 Serrador de 2a, obrador i regruixador

20 Fregador

31 Ajudant màquines

31 Peó especialitzat

34 Perforador de 18 a 20 anys

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Carreteria

01 Encarregat

15 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 21 o més anys (Llei 8/1997)

Carrosseries

Tot el personal equiparat al de fusteria mecànica.

Somiers

14 Oficial teixidor de 1a

20 Oficial teixidor de 2a, muntadors i fusters

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Acoltelladors i enceradors

14 Oficial acoltellador i oficial polidor

30 Ajudant

31 Encerador

Persianes

00 Encarregat

20 Oficial muntador

30 Ajudant muntador

Cortines i persianes

20 Oficial

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Penja-robes i penjadors de fusta

00 Encarregat

14 Serrador

13 Tupidor

20 Oficial

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Forques, garrots i utensilis de conreu

14 Oficial

30 Ajudant

33 Peó

40 Assistent de 16 a 18 anys

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Metres de fusta

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Llapis de fusta

00 Encarregat

11 Oficial preparador

14 Oficial de 1a màquines

20 Oficial de 2a màquines

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Taüts de fusta, baguls i maletes

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Empostissadors

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Pinces de fusta

Tot el personal equiparat al de fusteria mecànica.

Fusteria blanca

Tot el personal equiparat al de fusteria de taller.

Ebenisteria

00 Encarregat

10 Oficial preparador de 1a

14 Oficial preparador de 2a

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

31 Peó especialitzat

33 Peó

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 22 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Secció de màquines

10 Tupista de 1a

12 Tupista de 2a, emmetxador

12 Asserrador de 1a

14 Asserrador de 2a

31 Ajudant màquines i peó especialitzat

20 Polidor

Secció d'envernissament i poliment

00 Encarregat

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Mobles corbats

00 Encarregat

14 Oficial corbador de banc 1a

20 Oficial corbador de banc 2a i oficial corbador de màquines

30 Ajudant corbador, peó, assecador i fogoner

14 Pelador de 1a

20 Pelador de 2a

30 Ajudant pelador

20 Polidor

20 Muntador

30 Ajudant muntador

20 Encolador

20 Torner de torn Chariot i mecànic, foradador de burot, punxador i petites màquines

31 Foradador de palanca

30 Ajudant polidor

Entepissament

00 Encarregat

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

30 Cosidora

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Talla i modelatge

00 Encarregat

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

52 Aprenent 17 anys

53 Aprenent 16 anys

54 Aprenent de 18 o més anys

55 Aprenent 16 anys (Llei 8/1997)

56 Aprenent 17 anys (Llei 8/1997)

57 Aprenent 18 i 19 anys (Llei 8/1997)

58 Aprenent 20 i 21 anys (Llei 8/1997)

59 Aprenent 22 o més anys (Llei 8/1997)

Billars

00 Encarregat

14 Oficial de 1a

20 Oficial de 2a

30 Ajudant

14 Taquista de 1a

20 Taquista de 2a

Pianos

Tot el personal equiparat al d'ebenisteria.

Fàbrica o taller de necessers, estoigs i similars

01...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA