Revisión salarial - Locals d'espectacles, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4705 de 25/08/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/2726/2006, de 13 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de locals d'espectacles de Catalunya (codi de conveni núm. 7900455).

Vist el text de l'Acord de la revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de locals d'espectacles de Catalunya, subscrit per la part empresarial pels representants de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, del Gremi de Sales de Catalunya i del Teatre Nacional de Catalunya i per la part social pels representants d'UGT, CGT i de CCOO, el dia 8 de març de 2006, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de locals d'espectacles de Catalunya (codi de conveni núm. 7900455), al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que l'Acord esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, previ compliment dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del conveni.

Barcelona, 13 d'abril de 2006

Mar Serna Calvo

Directora general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de la revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de locals d'espectacles de Catalunya

Annex 1

Taula salarial personal fix 1 de gener de 2006

SB=sou base; CP=complement professional; LC=lineal conveni; S=suplerts; T=total mensual

Categoria professional

SB

CP

LC

S

T

Personal de tramoia o al servei de l'escena

Cap

674,54

726,91

20,00

3,00

1.424,45

Regidor o apuntador

674,54

726,91

20,00

3,00

1.424,45

Sot cap

674,54

518,55

20,00

3,00

1.216,10

Oficial 1a

674,54

497,80

20,00

3,00

1.195,34

Oficial 2a

674,54

374,05

20,00

3,00

1.071,60

Auxiliar

674,54

186,88

20,00

3,00

884,42

Meritoris

674,54

.

20,00

3,00

697,54

Personal de manteniment

Cap

674,54

343,87

20,00

3,00

1.041,41

Sot cap

674,54

309,47

20,00

3,00

1.007,01

Oficial 1a

674,54

263,62

20,00

3,00

961,16

Oficial 2a

674,54

229,24

20,00

3,00

926,78

Auxiliar

674,54

114,64

20,00

3,00

812,18

Personal administratiu

Taquillers

674,54

206,61

20,00

3,00

904,15

Oficial 1a

674,54

190,07

20,00

3,00

887,61

Oficial 2a

674,54

153,30

20,00

3,00

850,84

Ordenances

674,54

115,58

20,00

3,00

813,12

Aux. Adm.

674,54

96,00

20,00

3,00

793,54

Personal de sala

Cap de sala

674,54

257,38

20,00

3,00

954,92

Porter

674,54

206,61

20,00

3,00

904,15

Acomodador

674,54

206,61

20,00

3,00

904,15

Lavabos

674,54

200,70

20,00

3,00

898,24

Guarda-roba

674,54

200,70

20,00

3,00

898,24

Personal subaltern

Conserge

674,54

240,52

20,00

3,00

938,06

Porter

674,54

206,61

20,00

3,00

904,15

Vig. nocturn

674,54

206,61

20,00

3,00

904,15

Neteja

674,54

200,70

20,00

3,00

898,24

Ordenança i consergeria

674,54

115,07

20,00

3,00

812,61

Annex 2

Taula salarial personal eventual diari 1 de gener de 2006

SB=sou base...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA