Convenio colectivo - Ajuntament de Sabadell (personal funcionario), Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2004
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4726 de 26/09/2006
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3035/2006, d'11 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Sabadell per als anys 2004-2007 (codi de conveni núm. 0813862).

Vist l'Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Sabadell, subscrit pels representants de l'empresa i pels representants sindicals d'UGT i CCOO el dia 16 de juny de 2005, i d'acord amb el que disposen l'article 36 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics (BOE núm. 173, de 20.7.1990), en relació amb el que estableixen la disposició final 1.2 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical; l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat;

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent, segons el que disposa l'article 35 de la Llei 7/1990,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Sabadell per als anys 2004-2007 (codi de conveni núm. 0813862) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 11 d'abril de 2006

  1. S. del director (Decret 326/1998, de 24 de desembre)

Beatriu Labori i Samsó

Secretària tècnica dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Sabadell per als anys 2004-2007

Capítol 1

Condicions generals

Article 1

Àmbit personal

Aquest Acord afecta totes les persones que presten serveis a l'Ajuntament de Sabadell mitjançant una relació estatutària o funcionarial.

Article 2

Àmbit temporal

Aquest Acord entrarà en vigor a partir del moment que l'aprovi l'Ajuntament Ple i amb efectes de l'1 de gener del 2004. Durarà fins al 31 de desembre del 2007 i es prorrogarà fins que no s'arribi a un nou acord.

Les condicions pactades en aquest Acord es consideren mínimes i, consegüentment, qualsevol pacte més favorable, establert entre l'Ajuntament i les persones que hi treballen, prevaldrà sobre el que s'estableixi aquí (sempre que no vulneri el dret administratiu), igual que qualsevol llei o decret que faci referència als funcionaris i les funcionàries de l'administració.

Article 3

Comissió Mixta de Vigilància

Per vigilar el compliment d'aquest Acord i per tal d'interpretar-lo quan calgui, es constituirà una Comissió Mixta de Vigilància en el termini d'entre 1 i 3 mesos a comptar de l'aprovació del present acord.

La Comissió Mixta de Vigilància entendrà de tots els temes relacionats amb les condicions de treball dels funcionaris dels quals no hi hagi una comissió específica. En concret entendrà de qualsevol tema relacionat amb la interpretació del present Acord i/o el seu desenvolupament.

Aquesta Comissió, la integren 8 membres i els suplents respectius, 4 dels quals representen la corporació municipal i 4 en representació de la Junta de Personal. La Comissió es reunirà mensualment després de la petició prèvia de qualsevol de les 2 parts i amb caràcter extraordinari, si ho acorden les parts, en cas de raons d'urgència reconeguda.

Capítol 2

Condicions de treball / Règim de dedicació

Article 4

Jornada

La jornada laboral fa referència a la durada i el tipus de dedicació dels funcionaris al seu lloc de treball.

La jornada laboral es computa setmanalment o per mitjana anual equivalent, que s'obté del total de dies feiners, de dilluns a divendres, en horari laboral comú, i sempre de conformitat amb la legislació sobre funció pública aplicable.

La jornada de la Policia Municipal serà de 1.712 hores anuals, la qual resta supeditada al resultat de les negociacions sobre calendari laboral que es fixarà a la mesa sectorial de Policia Municipal.

El calendari de la Policia Municipal es confeccionarà respectant les festes oficials i la realització de 2 festes entre setmana quan es treballi el cap de setmana, mantenint els criteris d'horaris actuals.

Els supòsits legals que donen dret a la reducció de jornada amb pèrdua proporcional de les retribucions són els especificats a l'apartat de llicències i permisos.

La prolongació de jornada més enllà de la jornada habitual establerta es concreta en els supòsits de jornada prolongada i plena dedicació, i comporta l'assignació addicional d'un complement específic per cadascun d'aquests conceptes.

Els supòsits de jornada prolongada i plena dedicació, però, són excepcionals i es tendeix a eliminar-los. Les prolongacions de jornada només s'atorguen quan, de forma extraordinària, cal desenvolupar una activitat laboral més enllà de la jornada i l'horari habituals, durant un període que, llevat de casos excepcionals, mai no pot ser superior a 6 mesos.

Les jornades prolongades tendiran a reduir-se i els supòsits de plena dedicació seran excepcionals.

El calendari de festes oficials és el que anualment aprova la Generalitat de Catalunya.

Els dissabtes, diumenges i festius intersetmanals tenen, a tots els efectes, la consideració de dies festius.

Tot el personal té l'obligació de demostrar la seva assistència enregistrant al rellotge corresponent. Si això no és possible, els responsables respectius han d'arbitrar el sistema que resulti més adequat per al control de l'assistència i la puntualitat.

Pel que fa als serveis extraordinaris, es tendeix a eliminar-los. No poden ser fixos en la quantia ni periòdics en l'acreditació. El seu cost no pot superar en cap cas el 0,50% MSB de l'any en vigència. La Comissió Mixta de Vigilància ha de supervisar l'acompliment d'aquest objectiu, que haurà de ser equitatiu/igualitari per a tota la plantilla.

Article 5

Horari

L'horari de treball concreta la distribució del temps de la jornada laboral.

Quant a la distribució de la jornada laboral, es distingeix entre l'horari laboral de règim comú i els horaris específics.

L'horari laboral comú, que afecta els centres i col·lectius de caràcter administratiu i els altres que, sense tenir aquest caràcter, s'hi puguin assimilar genèricament, estarà comprès de dilluns a divendres de 7.45 h del matí a 15.15 h del migdia. Per aquest horari s'estableix un marge d'entrada i de sortida de 15 minuts.

S'estableix un règim de flexibilitat horària per al personal tècnic i d'oficines, d'acord amb el servei d'adscripció i el de Recursos Humans: hora d'entrada de 7.45 a 9.30 h i de sortida de 14.00 a 15.15 h. S'estableix una flexibilitat per adaptar els horaris de treball amb els escolars sempre que es garanteixi la prestació del servei. En cap cas aquests canvis d'horaris suposaran increments retributius.

Els horaris específics són diversos per a les dependències i els llocs de treball on els serveis no es poden prestar en l'horari comú genèric perquè tenen unes exigències específiques que imposen un ritme temporal de dedicació diferent, el qual en ocasions pot implicar una jornada habitual partida, en dies festius o en horari nocturn o amb una part de la jornada en plena disponibilitat.

Es crearan comissions sectorials d'horaris específics, integrades per representats del departament afectat, del servei de Recursos Humans i dels sindicats. En el si d'aquestes comissions s'han d'acordar els horaris, fixar els calendaris i supervisar-ne l'acompliment. Els calendaris quedaran fixats i es comunicaran als interessats i interessades el mes de novembre de l'any anterior.

S'incorporaran com a annexos de l'acord els horaris de treball dels col·lectius amb horaris específics.

Les comissions sectorials es constituiran i el servei de Recursos Humans d'acord amb la representació sindical determinarà els criteris bàsics a partir dels quals treballaran les comissions.

En la concreció d'aquests horaris cal respectar els criteris següents, llevat que s'hagi arribat a un acord diferent en el si de les respectives comissions. No es modificaran els horaris actuals per aplicació d'aquests criteris, si no és amb l'acord de les esmentades comissions:

La prestació habitual d'horari nocturn, festiu, en jornada partida o amb una part de jornada en plena disponibilitat inclou la contraprestació corresponent perquè implica condicions més desfavorables.

El descans mínim intersetmanal és de 48 hores ininterrompudes, que s'ha d'ajustar a aquest referent quan la distribució horària es faci a ritmes diferents del setmanal.

La jornada diària habitual no pot ser superior a 9 hores ni inferior a 5.30 hores.

Hi ha un descans mínim de 12 hores entre el final d'una jornada i el començament de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA