Convenio colectivo - Indústries de la Fusta, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2010
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4751 de 31/10/2006
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3391/2006, de 28 de juliol, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per als anys 2006-2010 (codi de conveni núm. 4300395).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de sector de les indústries de la fusta, subscrit per part del sector per la Federació Provincial d'Associacions Gremials de Fusters, Ebenistes i Similars de Tarragona i Asociación de Empresarios de la Madera Baix Ebre y Montsià i per part dels treballadors per l UGT i CCOO en data 17 de maig de 2006 i presentat per les mateixes parts en data 19 de maig de 2006, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, l'article 2.b del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 11.2 i 37.4 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar el registre del Conveni col·lectiu de treball de sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per als anys 2006-2010 (codi de conveni núm. 4300395) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 28 de juliol de 2006

Josep M. Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials

a Tarragona

Transcripció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per als anys 2006-2010

TÍTOL preliminar

De la Negociació col·lectiva sectorial

Capítol 1

Parts signants, legitimació i eficàcia

Article 1

Parts signants

Són parts signants del present Conveni de les indústries de la fusta per a la província de Tarragona, d'una banda, la UGT i CCOO, com a representació dels treballadors, i d'una altra banda, els empresaris de la fusta Baix Ebre i Montsià, la Federació Provincial de Associacions Gremials i Comarcals de Fusters, Ebanistes i Similars de Tarragona i Pymecs de Tarragona, en representació del empresaris.

Ambdues parts es reconeixen mútuament legitimació per negociar el present Conveni.

Article 2

Eficàcia i abast obligacional

Donada la naturalesa normativa i eficàcia general, que li ve donat pel que disposa el títol 3 de l'Estatut dels treballadors, i per la representativitat de les organitzacions signants, el present Conveni obliga totes les associacions i entitats, així com empreses i treballadors, compreses en els seus àmbits funcional, personal i territorial durant el seu període de vigència.

Article 3

Àmbit funcional

El present Conveni serà d'aplicació i d'obligat compliment en les activitats de la indústria de la fusta que es relacionen i detallen a l'annex 1 del Conveni col·lectiu estatal de la fusta a excepció de les empreses i treballadors que efectuïn tasques forestals i els magatzemistes de fusta.

La relació esmentada relació no és exhaustiva, per la qual cosa és susceptible d'ampliar-se o complementar-se amb activitats no incloses a la mateixa, que figurin a la classificació d'activitats econòmiques actuals o que en endavant hi figurin.

La inclusió requerirà dictamen previ de la Comissió Paritària del Conveni.

Article 4

Àmbit personal

La normativa d'aquest Conveni serà d'obligada i general observança per a totes les empreses, societats, ens públics i treballadors de les activitats enumerades a l'article anterior.

S'exclou del present Conveni el personal d'alta direcció. Aquest personal és de lliure designació per la direcció de l'empresa. La seva relació laboral es regirà per contracte de treball i, en el seu cas, per la normativa especial que resulti d'aplicació.

Si un alt càrrec no ha estat contractat com a tal, sinó que accedeix a aquest càrrec per promoció interna a l'empresa, només estarà exclòs de l'aplicació d'aquest Conveni mentre desenvolupi aquest càrrec i per les condicions que derivin exclusivament del mateix.

Article 5

Àmbit territorial

Aquest Conveni provincial serà d'aplicació a tota la província de Tarragona, sens perjudici d'allò que disposa l'article 1.4 de l'Estatut dels treballadors.

Article 6

Àmbit material

El present Conveni regula les condicions generals de treball a tots els àmbits dels articles precedents i, substituint íntegrament els mateixos àmbits a l'ordenança laboral de la fusta, comprèn i desenvolupa les matèries reservades a la negociació col·lectiva prevista a l'Estatut dels treballadors.

Article 7

Àmbit temporal

Les normes compreses en el present Conveni provincial de la fusta començaran a regir a partir del primer dia d'abril de l'any 2006 sigui quina sigui la data de la seva homologació i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència tindrà una durada de quatre anys, per la qual cosa finalitzarà el dia 31 de març de 2010. Es comprometen ambdues parts a iniciar, dos mesos abans de la fi del Conveni, les negociacions per concertar-ne el següent que l'hagi de substituir.

El primer any del conveni tindrà una vigència compresa entre l'u d'abril del 2006 al 31 de març de 2007; el segon any de l'u d'abril de 2007 fins al 31 de març del 2008; el tercer any la seva vigència serà des de l'u d'abril de 2008 fins al 31 de març del 2009 i el quart any de vigència d'aquest Conveni serà des de l'u de abril de 2009 fins al 31 de març de 2010.

Capítol II

Vinculació, denúncia i pròrroga

Article 8

Vinculació a la totalitat

Donat que les condicions pactades constitueixen un tot orgànic e indivisible, el present Conveni serà nul i quedarà sense efecte en el supòsit que la jurisdicció competent anul·li o invalidi algun dels seus pactes. Si es donés aquest supòsit, les parts signants d'aquest Conveni es comprometen a reunir-se dins el termini dels 10 dies següents a la fermesa de la resolució corresponent, a l'objecte de resoldre el problema plantejat. Si en el termini de 45 dies, a partir de la data de la fermesa de la resolució en qüestió, les parts signants no arribessin a un acord, es comprometen a fixar el calendari de reunions per la negociació del Conveni en la seva totalitat.

Article 9

Procediment de denúncia per a la revisió del Conveni

Per a qualsevol de les organitzacions signants del present Conveni podrà demanar a l'altra part la revisió per escrit i amb un mínim de 2 mesos d'antelació al venciment del termini inicial de vigència abans esmentat i/o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 10

Condicions més beneficioses

Es respectaran les condicions més beneficioses que els treballadors tinguin reconegudes a títol personal.

Article 11

Compensació i absorció

En el supòsit que a partir del primer dia de gener de cadascun dels anys de vigència del present conveni en algunes empreses s'hagin donat augments a compte del Conveni, l'augment fixat es podrà compensar i absorbir amb allò que estigui previst al present Conveni.

De cap manera es podrà compensar ni absorbir total o parcialment les percepcions salarials que es percebin per l'exercici d'activitats superiors a la normal.

Capítol III

Comissió Paritària

Article 12

Comissió Paritària

Es crea una Comissió Paritària composta per un màxim de vuit membres que seran designats per meitat per cadascuna de les parts, sindical i empresarial, en la forma que decideixin les respectives organitzacions i amb les funcions que s'especifiquin a l'article següent.

La Comissió Paritària tindrà les funcions i competències contingudes a l'article 19 del Conveni estatal de la fusta al qual es fa remissió expressa, i que es dóna aquí per reproduït.

Al mateix temps es crea un altra Comissió Paritària per tractar dels temes relacionats amb la formació dels treballadors que cursen els seus estudis a l'IES de la Sénia.

TÍTOL I

Relació individual de treball

Capítol I

Forma i modalitats del contracte

Article 13

Forma del contracte

L'admissió de treballadors a l'empresa a partir de l'entrada en vigor del present Conveni, es realitzarà a través del contracte escrit, quan així ho exigeixi la norma legal.

Així mateix, es formalitzaran per escrit les comunicacions de prolongació o ampliació dels mateixos i el preavís de la seva fi, referits als contractes temporals, quan la forma legal o convencional d'aplicació així ho estableixi.

El contracte de treball haurà de formalitzar-se abans de començar la prestació de serveis. Es farà constar al contracte de treball que haurà d'establir-se per escrit, les condicions que es pactin, el grup professional o categoria en què quedi enquadrat el treballador i el contingut mínim del contracte, així com els altres requisits formals legalment exigits.

Article 14

Condicions generals d'ingrés

L'ingrés al treball podrà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA