Revisión salarial - Llansà SA (Centro de Trabajo de Llançà), Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2005
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4760 de 14/11/2006
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRI/3563/2006, de 13 de juliol, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2005 i de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà (codi de conveni núm. 1702162).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2005 i de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà, subscrit, d'una banda, pels representants de l'empresa, i de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 19 d'abril de 2006, i d'acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 326/1998, de 24 de desembre; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2005 i de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà (codi de conveni núm. 1702162) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquests Serveis Territorials.

.3 Disposar que les revisions esmentades es publiquin al DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 13 de juliol de 2006

Núria Arnay i Bosch

Directora dels Serveis Territorials

a Girona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió de l'IPC per a l'any 2005 i de revisió salarial per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansa, SA, de Llançà

 1. Taules salarials finals 2005

Increment IPC real (3,7%) + 0,75 punts

Article 11

Salaris

Personal grup obrer

El salari base dia natural per categories professionals és:

Euros/dia

Peons

21,20

Especialistes

21,33

Oficials de 3a

21,45

Oficials de 2a

21,54

Oficials de 1a

21,66

Personal de neteja

21,20

Personal grup administratiu i tècnic

Salari base mensual (euros/mes): SBM; Complement salarial (euros/mes): CS; Total (euros/mes): T.

SBM

CS

T

Auxiliar administratiu

550,00

190,00

740,00

Oficial 1a

642,94

616,07

1.259,01

Encarregat planta

668,94

988,34

1.657,28

Article 12

Caps de grup

Complement salarial: 2,25129 euros/dia treballat.

Article 13

Primes per activitat - Grup obrer

Destalls: Secció de mòlta

Sacs 45 kg

Euros/sac

Sacs 25 kg

Euros/sac

1 a 540 sacs

0,04091

1 a 619 sacs

0,03570

541 a 612 sacs

0,06296

620 a 701 sacs

0,05497

613 a 720 sacs

0,09109

702 a 825 sacs

0,07950

Des de 721 sacs

0,12827

Des de 826 sacs

0,11194

Taules de primes horàries a activitats mínimes i preus punt prima per hora treballada per a rendiments superiors

Prima activitat

Llocs de treball i categories professionals

Preu horari per hora treballada amb rts. mínims equivalents a 60 punts Bedaux

Valor punt-prima dels quals excedeixen de 60 punts Bedaux/hora treballada amb màxim de 20 punts Bedaux

Producció

Euros/hora

Euros/punt hora

 1. A pedreres, instal·lacions i annexos:

  Peons

  1,47299

  0,07061

  Especialistes

  1,55788

  0,07492

  Operaris de 3a

  1,56720

  0,07661

  Operaris de 2a

  1,59110

  0,08051

  Operaris de 1a

  1,62473

  0,08418

  Caps de grup

  1,62473

  0,08418

 2. Serveis auxiliars:

  Peons

  0,92036

  0,03286

  Personal neteja

  1,30221

  0,06256

 3. Taller:

  Peons

  1,53215

  0,07080

  Especialistes

  1,62035

  0,07668

  Operaris de 3a

  1,64295

  0,07879

  Operaris de 2a

  1,66891

  0,08312

  Operaris de 1a

  1,70876

  0,08878

  Caps de grup

  1,708...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA