Corrección de errores - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4650 de 08/06/2006
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TRI/923/2006, de 3 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2005 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (DOGC núm. 4611, pàg. 16672, de 10.4.2006).

Havent observat errades al text de l'esmentada Resolució, tramès al DOGC i publicat al núm. 4611, pàg. 16672, de 10.4.2006, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàgina 16673, a la taula de retribució anual i a la taula de retribució diària, els imports correctes són els que es reflecteixen a l'annex per a les categories que s'hi esmenten.

Barcelona, 4 de maig de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Annex

Annex 1-A

Taula de retribucions

(vigents des de l'1 de gener de 2005, revisades segons article 63 del Conveni col·lectiu)

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PT: plus de transport, distància i eines; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

C S PC PT GJ GN V T
Marmitó de 16 anys 4136.96 2.805,20 667,62 813,48 813,48 813,48 10.050,22
Marmitó 17 anys 4.457,45 2.973,68 667,62 861,88 861,88 861,88 10.684,39
Aprenent 1a 3.605,11 2.517,39 667,62 729,78 729,78 729,78 8.979,46
Aprenent 2a 3.814,55 2.636,74 667,62 762,70 762,70 762,70 9.407,01
Guarda jurat 7.641,04 4.962,71 1.187,36 1.436,56 1.436,56 1.436,56 18.100,79

Retribució diària

Retribució diària

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PT: plus de transport, distància i eines; T: total dia treballat; F: dissabtes, diumenges i festius.

C S PC PD T E
Marmitó 16 anys 12,35 12,84 3,06 28,25 12,35
Marmitó 17 anys 13,31 13,61 3,06 29,98 13,31
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA