Convenio colectivo - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4812 de 01/02/2007
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

TRI/4500/2006, de 5 d'octubre, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament per als anys 2006-2009 (codi de conveni n˙m. 0814212).

Vist el text del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 24 d'abril de 2006 i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferËncia de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matËria de mediaciÛ, arbitratge i conciliaciÛ; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuraciÛ de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creaciÛ, denominaciÛ i determinaciÛ de l'‡mbit de competËncia dels departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya; el Decret 223/2004, de 9 de marÁ, de reestructuraciÛ d'Úrgans territorials de l'AdministraciÛ de la Generalitat, i el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuraciÛ parcial del Departament de Treball i Ind˙stria,

Resolc:

.1††Disposar la inscripciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament per als anys 2006-2009 (codi de conveni n˙m. 0814212) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Ind˙stria a Barcelona.

.2††Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 5 d'octubre de 2006

Salvador ¡lvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

TranscripciÛ del text original signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball de l'empresa AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament per als anys 2006-2009

CapÌtol 1

Disposicions generals

Article 1

¿mbit funcional

El present Conveni col∑lectiu, d'‡mbit d'empresa, afecta a l'actual centre de treball de l'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament i als futurs que puguin establir-se durant la seva vigËncia.

Article 2

¿mbit personal

Aquest Conveni Ès d'aplicaciÛ al personal que, amb relaciÛ jurÌdicolaboral, presta o presti serveis a l'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament, inclÚs el personal que tÈ el seu lloc de treball a altres paÔsos.

Queda exclÚs del present Conveni la direcciÛ i aquell personal que estigui lligat per contractes d'altra naturalesa.

Article 3

¿mbit territorial

L'‡mbit territorial d'aquest Conveni Ès el dels centres de treball existents, a Catalunya i a l'exterior.

Article 4

VigËncia

Exclusivament, el contingut econÚmic d'aquest Conveni, un cop es signi, tindr‡ efectes retroactius a l'1 de gener de 2006. La resta del contingut normatiu entrar‡ en vigor a partir de la data de signatura del conveni i fins al 31 de desembre de 2009. Un cop es signi el conveni s'estar‡ al que es disposa a l'article 6 en quant a la vinculaciÛ a la totalitat.

Les normes que regularan les relacions entre el personal i l'entitat seran, en primer lloc i amb car‡cter preferent, les contingudes en aquest conveni col∑lectiu de treball. Amb car‡cter supletori, i en allÚ no previst en aquest conveni, seran d'aplicaciÛ l'Estatut dels treballadors.

Article 5

PrÚrroga i den˙ncia

Aquest Conveni s'entÈn prorrogat t‡citament per perÌodes anuals successius si no es produeix l'oportuna den˙ncia dins el termini de preavÌs dels 2 mesos anteriors a la data en quË finalitzi la seva vigËncia. Quant a la negociaciÛ, podr‡ ser total o parcial en funciÛ de les propostes plantejades per les parts.

Un cop denunciat, es procedir‡ a constituir una ComissiÛ negociadora en el termini d'1 mes des de la recepciÛ de l'escrit de den˙ncia; la part receptora haur‡ de respondre a la proposta de negociaciÛ i ambdues parts podran establir ja un calendari o pla de negociaciÛ.

En qualsevol cas, la tramitaciÛ de la den˙ncia s'haur‡ d'ajustar al que disposa l'article 89 de l'Estatut dels treballadors.

Denunciat el present Conveni, el seu contingut normatiu es mantindr‡ en vigor en tant no s'arribi a un acord sobre un nou conveni.

Article 6

VinculaciÛ a la totalitat

Les condicions pactades en aquest Conveni formen un tot org‡nic i indivisible i, als efectes de la seva aplicaciÛ pr‡ctica, seran considerades globalment i conjuntament.

En cas que l'autoritat laboral, en l'exercici de les seves facultats, d'acord amb el previst a l'article 90.5 de l'Estatut dels treballadors efectuÈs el control de la legalitat o les parts interessades impugnessin el Conveni directament davant dels tribunals, i que com a conseq¸Ëncia d'aquesta actuaciÛ d'ofici o impugnaciÛ, la jurisdicciÛ laboral anul∑lÈs totalment o parcialment alguna de les seves cl‡usules o articles ambdues parts hauran de negociar la totalitat o parcialitat anul∑lada o, en el seu cas, establir mesures compensatÚries amb la finalitat de restablir l'equilibri del que s'ha acordat, i la resta del Conveni quedar‡ en vigor.

Article 7

Cl‡usula de garantia

El contracte de treball es basa en el principi d'estabilitat en la relaciÛ laboral.

Si durant la vigËncia del present Conveni es produÌs, per reestructuraciÛ administrativa o transferËncia de la gestiÛ, algun canvi de la dependËncia de l'AgËncia, l'esmentada modificaciÛ no afectar‡ al que s'ha pactat en aquest Conveni col∑lectiu que tindr‡ la consideraciÛ de norma mÌnima i haur‡ de garantir les relacions jurÌdicolaborals amb total respecte a les diferents condicions individuals expressament reconegudes al personal afectat.

Article 8

Condicions mÈs beneficioses

Es respectaran ad personam, com a condicions mÈs beneficioses, les que venien gaudint a tÌtol personal els treballadors i treballadores afectats pel Conveni, en tant milloressin en cÚmput global les que en aquest es recullen.

Article 9

CompensaciÛ i absorciÛ

Les condicions que s'estableixen en aquest Conveni compensen i absorbeixen totes les existents amb anterioritat a la seva entrada en vigor i, igualment, quant a la resta de les condicions de treball establertes prËviament o que s'estableixin en el futur, sens perjudici del que disposa l'article anterior.

Article 10

ComissiÛ parit‡ria

En el termini dels 15 dies seg¸ents a la signatura d'aquest Conveni es constituir‡, d'acord amb l'article 85.3 de l'Estatut dels treballadors, una ComissiÛ Parit‡ria per vetllar per la correcta interpretaciÛ, vigil‡ncia i estudi del present Conveni. Aquesta ComissiÛ Parit‡ria estar‡ formada per 3 representants de l'AgËncia i per 3 representants del personal (designats aquests ˙ltims pel i les representants legals del personal, prËvia ratificaciÛ de l'Assemblea de treballadores i treballadors), si bÈ les parts podran acordar la v‡lida constituciÛ de la ComissiÛ amb 2 representants per cada una de les parts.

El seu funcionament es regir‡ per un reglament especÌfic, que ella mateixa elabori.

Les matËries que sÛn competËncia de la ComissiÛ Parit‡ria sÛn les seg¸ents:

a)†Interpretar, vigilar, estudiar i aplicar el Conveni. Emetre informes sobre les q¸estions que li siguin proposades per les parts sobre interpretaciÛ del que s'ha pactat.

b)†Rebre informaciÛ sobre les reclassificacions professionals i adscripciÛ definitiva als grups i categories professionals.

c)†Tenir coneixement de les modificacions de la plantilla, excedËncies, reingressos, i qualsevol altra modificaciÛ i/o variaciÛ de l'esmentada plantilla.

d)†Participar en la determinaciÛ dels programes de formaciÛ que s'hagin de desenvolupar amb car‡cter general o especÌfic i en especial, amb tot allÚ relacionat amb les noves tecnologies aplicades a l'AgËncia.

e)†ConËixer dels conflictes d'interessos i d'interpretaciÛ de norma que es puguin plantejar en l'‡mbit del Conveni, amb car‡cter previ a la jurisdicciÛ competent.

f)†Tenir coneixement de l'aplicaciÛ, control, i seguiment dels plans de matËria de salut laboral.

g)†Entendre de totes les altres q¸estions que li siguin encomanades derivades d'aquest Conveni i de la determinaciÛ dels procediments per solucionar les discrep‡ncies en el sÌ de la ComissiÛ.

Article 11

MediaciÛ del Tribunal Laboral de Catalunya

11.1††La ComissiÛ parit‡ria d'aquest Conveni en la representaciÛ que tÈ tant de la titularitat de l'empresa com dels seus empleats que es regeixen per aquesta norma col∑lectiva, se sotmet expressament i col∑lectiva al Tribunal Laboral de Catalunya, mitjanÁant la via prevista a l'article 9 del Reglament de funcionament de l'esmentat Tribunal, per dirimir qualsevol mena de conflictes que sorgeixin a l'empresa amb car‡cter individual i col∑lectiu.

11.2††En conseq¸Ëncia, l'AgËncia i les treballadores i treballadors s'obliguen a recÛrrer davant l'esmentat tribunal per resoldre qualsevol mena de conflicte, individual o col∑lectiu, que plantegin davant aquest tribunal ambdues parts o qualsevol d'elles per separat, ja sigui per a la interpretaciÛ i/o la decisiÛ del dret a aplicar o per a la resoluciÛ dels conflictes de fet, aixÌ com en les reclamacions referents a classificaciÛ professional. En particular, manifesten la seva voluntat de sotmetre's als procediments seg¸ents:

a)†ConciliaciÛ, mitjanÁant les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA