Convenio colectivo - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4823 de 16/02/2007
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

TRI/4536/2006, de 6 de novembre, per la qual es disposa el registre i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la provÌncia de Tarragona per als anys 2006-2009 (codi de conveni n˙m. 4301315).

Vist el text del Conveni col∑lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera, subscrit per part del sector per FEAT i per part dels treballadors pels sindicats CCOO i UGT en data 19 d'octubre de 2006 i presentat per les mateixes parts en data 23 d'octubre de 2006, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1.e) i j) de la Llei org‡nica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la ResoluciÛ TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegaciÛ de competËncies en matËria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

.1††Disposar el registre del Conveni col∑lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la provÌncia de Tarragona per als anys 2006-2009 (codi de conveni n˙m. 4301315) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Ind˙stria a Tarragona.

.2††Disposar-ne la publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta ResoluciÛ a la ComissiÛ Negociadora del Conveni.

Tarragona, 6 de novembre de 2006

Josep Maria Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

TraducciÛ del text original signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la provÌncia de Tarragona per als anys 2006-2009

CapÌtol 1

Disposicions generals

Article 1

¿mbit territorial

Les normes d'aquest Conveni s'han d'aplicar a tota la provÌncia de Tarragona.

Article 2

¿mbit funcional

Aquest Conveni Ès d'aplicaciÛ a totes les empreses del transport de viatgers per carretera que presten els seus serveis de transport regular permanent d'˙s general (tambÈ denominats serveis regulars lineals i de zona), tant si sÛn urbans com interurbans, regulars temporals, regulars d'˙s especial (tambÈ denominats serveis discrecionals consolidats amb reiteraciÛ d'itinerari), discrecionals (discrecionals consolidats i de cobrament individual) i turÌstics.

El Conveni afecta la totalitat del personal de les empreses compreses per aquest Conveni, i afecta tant als treballadors fixos com els eventuals o interins que actualment prestin serveis laborals, com tambÈ els que ingressin en aquestes empreses durant la vigËncia del Conveni.

Article 3

¿mbit personal

El Conveni Ès d'aplicaciÛ a tots els treballadors i empreses inclosos en l'‡mbit funcional i territorial d'aquest Conveni, amb independËncia de sigui quina sigui la modalitat de contracte de treball, amb l'˙nica excepciÛ als treballadors vinculats per una relaciÛ laboral de car‡cter especial als que fa referËncia l'article 2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

Article 4

¿mbit temporal

Aquest Conveni entrar‡ en vigor, a tots els efectes, l'1 de gener de 2006, independentment de la data en quË es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva durada Ès fins al 31 de desembre de 2009.

Article 5

Den˙ncia

La den˙ncia per a la rescissiÛ o la revisiÛ d'aquest Conveni, la pot formular qualsevol de les parts, mitjanÁant un escrit raonat en quË s'ha d'indicar o bÈ la rescissiÛ del Conveni, o bÈ, de forma detallada, els punts objecte de la revisiÛ. La den˙ncia ha d'Èsser notificada a l'altra part amb una antelaciÛ mÌnima de 3 mesos a la data del seu venciment inicial o la de qualsevol de les seves prÚrrogues.

Una vegada denunciat el Conveni, i mentre no s'assoleixi l'acord exprÈs, perden vigËncia les seves cl‡usules obligacionals.

Un cop denunciat el Conveni, en defecte de pacte, s'ha de mantenir en vigor el seu contingut normatiu.

Article 6

PrÚrroga

En cas que cap de les parts legitimades denunciÔ aquest Conveni en el termini fixat per a aixÚ, aquest s'ha d'entendre t‡citament prorrogat per perÌodes d'una anualitat, sense cap modificaciÛ del seus conceptes, mÚduls i retribucions.

Article 7

VinculaciÛ a la totalitat

Les condicions pactades formen un tot org‡nic i indivisible i a l'efecte de la seva consideraciÛ pr‡ctica, s'han de considerar globalment. En cas que per resoluciÛ administrativa o judicial algun dels pactes d'aquest Conveni sigui considerat nul o sigui modificat, el Conveni perd, sense cap excepciÛ, la seva efic‡cia, i si s'escau la constituciÛ, de nou, de la ComissiÛ deliberant a fi de tornar-se a negociar el contingut.

Article 8

PrelaciÛ de normes

AllÚ convingut per les parts d'aquest Conveni regula amb car‡cter preferent i prioritari les relacions entre l'empresa i els treballadors en totes les matËries compreses en el seu contingut.

En tot allÚ que no preveu aquest Conveni s'han d'aplicar les disposicions legals vigents que corresponguin.

Article 9

Garantia personal

Cal respectar les situacions personals que superin les del Conveni amb car‡cter global, i s'han de mantenir estrictament ad personam.

Article 10

Cl‡usula de desvinculaciÛ salarial

Per a aquelles empreses que es trobin en situaciÛ de pËrdues i altres causes, reconegudes i constatades pels treballadors i empreses mitjanÁant l'aportaciÛ de la documentaciÛ presentada en els dos darrers exercicis davant els organismes oficials (Ministeri d' Hisenda o Registre Mercantil), podran desvincular-se dels compromisos en matËria salarial i rËgim econÚmic continguts al present Conveni.

Amb aquesta finalitat l'empresa haur‡ de lliurar als representants legals dels treballadors o, si no en tenen, a aquests, la documentaciÛ a la qual es fa referËncia en el par‡graf anterior, i els treballadors s'han de comprometre a mantenir la necess‡ria reserva.

En el moment que l'empresa comuniqui la seva intenciÛ d'iniciar el procÈs de negociaciÛ en el seu si, que haur‡ d'efectuar-se abans del transcurs de dos mesos a partir de la firma del Conveni o abans de l'1 d'agost dels respectius exercicis econÚmics, ho comunicar‡ tambÈ, necess‡riament, a efectes informatius, a la ComissiÛ Parit‡ria del Conveni.

Una vegada constatada la situaciÛ de l'empresa, ambdues parts acordaran l'aplicaciÛ quantitativa de la present cl‡usula d'inaplicaciÛ econÚmica. Aquest procÈs no ser‡ superior a 30 dies.

En cas de desacord entre les parts, ambdues ho plantejaran a la ComissiÛ Parit‡ria que resoldr‡ en un termini m‡xim de 15 dies, i si persisteix el desacord, empresa i treballadors es sotmetran a la mediaciÛ del Tribunal Laboral de Catalunya.

A les empreses en les quals s'acordi l'aplicaciÛ de la cl‡usula de desvinculaciÛ salarial, es crear‡ una comissiÛ de seguiment, integrada pels representats de les parts, per vetllar pel compliment de l'acord aconseguit.

La situaciÛ econÚmica de l'empresa o altres causes que justifiquin aquesta decisiÛ s'han d'acreditar, en cas de persistËncia, anualment.

Article 11

ComissiÛ Parit‡ria

Es crea una comissiÛ parit‡ria que s'ha d'encarregar de totes les q¸estions que resultin de l'aplicaciÛ del Conveni i a la qual s'han de sotmetre les parts ineludiblement, en primera inst‡ncia. La comissiÛ Ès composta per sis vocals treballadors i sis vocals empresaris, tots ells de l'activitat, escollits per les seves representacions respectives d'entre els que han participat en les deliberacions d'aquest Conveni. A les reunions poden assistir els assessors de les representacions respectives, els quals tenen veu perÚ no vot.

Per a l'adopciÛ d'acords fa falta la conformitat de com a mÌnim vuit vocals en igualtat parit‡ria.

Article 12

SubrogaciÛ

En el cas de finalitzaciÛ total o parcial de les concessions o els serveis urbans o interurbans permanents d'˙s general (concessions lineals), la nova empresa o concessionari que passi a prestar aquests serveis s'ha de subrogar amb tots els treballadors, afectats directament o indirecta a l'explotaciÛ, de l'antic concessionari o prestatari.

CapÌtol 2

Productivitat i organitzaciÛ del treball

Article 13

Productivitat

Totes dues parts convenen que la productivitat, tant la del personal com la dels factors que intervenen a l'empresa, constitueix un dels mitjans principals per a l'elevaciÛ del nivell de vida.

Conseg¸entment, sÛn facultats de l'empresa:

a)†La determinaciÛ i l'exigËncia de rendiments normals.

b)†L'adjudicaciÛ del nombre d'elements o de la tasca necess‡ria corresponents al rendiment mÌnim exigit.

c)†La fixaciÛ de les normes laborals que garanteixin la bondat i la seguretat del servei, i tambÈ l'establiment de les sancions per al cas d'incompliment. Tots dos extrems s'han de determinar en escrits que l'empresa autoritzi i publiqui degudament, els quals s'han de fer avinents prËviament als interessats.

d)†L'exigËncia d'atenciÛ, vigil‡ncia i netedat del vehicles, les eines, la maquin‡ria, etc., al personal que en sigui responsable.

e)†La mobilitat i la redistribuciÛ del personal de l'empresa d'acord amb les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA