Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2006
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4853 de 30/03/2007
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/903/2007, de 14 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federación de Entidades Empresariales de la Construcción, CCOO i UGT el dia 2 de març de 2007, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 14 de març de 2007

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball a la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona any 2006 (article 63 C.C.)

Assistents

D'una banda la representació empresarial integrada per:

FEC: Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig, Jordi Bachs, (Associació de Promotors) i José Antonio Rodríguez (Cambra de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós, Sergi Alonso i Xavier Puigvert Puig.

Suplent: Enrique Soriano (Cambra de Contractistes).

I d'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Jacint Naval Álvarez, Quintin Aldana Hidalgo, Sergio Moran, Joaquin Estrada López i José Luis Hernández. Assessor: Benjamín Monterde i Miguel Peláez.

Suplents: Agustí Velázquez, Ricard Segarra, Salvador Romera, Joan García, Antoni Becerra i Jose Castañeras Ars.

UGT: Francisco Pelaez Flores, José Antonio Riveiro Rodríguez, Mateo Vidal Arco Jiménez, José Herzog Dieguez, Manuel Fernández Blazquez i José García Vargas.

Assessors: Florentino Rodríguez, Jacinto Valle Valle, Ramón Arenas Sánchez, Juani Arenas Gómez i José Costa.

Suplents: Alfredo Luna Navarro, José Antonio Espinola Sandarrubia, Salvador Bonaparte Sevilla, Juan Manuel Vela Liria i Juan Diego Guerrero.

A la ciutat de Barcelona, a les 9 hores del dia 2 de març de 2007 es reuneix, en primera convocatòria, la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, al carrer Comte Salvatierra, 5-15, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen i actua com a secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi són presents la totalitat dels membres titulars i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Com a primer punt de l'ordre del dia es procedeix a la lectura de les taules salarials revisades al diferencial d'increment del 2,7% de l'IPC real amb el previst del 2% per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, segons l'Acord subscrit en la Comissió Paritària de l'Acord sectorial nacional de la construcció 2003-2006. Els efectes econòmics d'aquesta taula d'endarreriments són de l'1 de gener de 2006, i s'han de pagar els endarreriments que corresponguin als treballadors de forma proporcional al temps treballat a l'empresa.

Segons l'article 64 del Conveni col·lectiu, el termini per abonar els endarreriments que corresponguin és d'1 mes a comptar des de la data d'avui.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els següents membres: en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval, en nom d'UGT el Sr. Francisco Peláez i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, i s'acorda la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Seguidament, i amb la finalitat de donar publicitat del model de consulta a la Comissió Paritària del Conveni, aprovat en la seva sessió del dia 31 d'octubre de 2006, s'acorda adjuntar-lo a la present Acta com a annex 1, per a la seva posterior presentació i registre davant l'autoritat laboral competent.

Finalment, i sense haver més assumptes per tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que, en mostra de conformitat, signen els assistents.

Annex 1

Model

Annex 1 A

Taula de retribucions

(Vigents des de l'1 de gener de 2006)

(Revisades segons article 63 del Conveni col·lectiu)

Retribució anual

C: categories; SB: salari base; PC: plus conveni; PT: plus transport, distància i eines; GJ: gratificació juny; GN: gratificació Nadal; V: vacances; T: total

C

SB

PC

PT

GJ

GN

V

Encarregat

9.826,96

6.334,79

1.563,99

1.839,62

1.839,62

1.839,62

23.244,60

Capatàs

9.215,50

6.009,27

1.563,99

1.745,03

1.745,03

1.745,03

22.023,85

Modelista

9.114,69

5.811,64

1.289,95

1.687,18

1.687,18

1.687,18

21.277,82

Adornista

9.114,69

5.811,64

1.289,95

1.687,18

1.687,18

1.687,18

21.277,82

Cap de taller

9.827,63

6.330,40

1.563,99

1.839,16

1.839,16

1.839,16

23.239,50

Contramestre

9.215,50

6.009,27

1.563,99

1.745,03

1.745,03

1.745,03

22.023,85

Apuntalador-barrinaire

8.840,61

5.816,97

1.563,99

1.687,75

1.687,75

1.687,75

21.284,82

Oficial 1a

8.874,21

5.679,86

1.289,95

1.649,58

1.649,58

1.649,58

20.792,76

Oficial 2a

8.193,60

5.317,56

1.289,95

1.544,23

1.544,23

1.544,23

19.433,80

Ajudant

7.651,81

5.028,88

1.289,95

1.460,43

1.460,43

1.460,43

18.351,93

Peó especialista

7.480,70

4.935,85

1.289,95

1.433,79

1.433,79

1.433,79

18.007,87

Peó ordinari

7.393,76

4.852,54

1.228,92

1.406,80

1.406,80

1.406,80

17.695,62

Marmitó 16 anys

4.281,75

2.903,38

690,99

841,95

841,95

841,95

10.401,97

Marmitó 17 anys

4.613,46

3.077,76

690,99

892,05

892,05

892,05

11.058,36

Aprenent 1a

3.731,29

2.605,50

690,99

755,32

755,32

755,32

9.293,74

Aprenent 2a

3.948,06

2.729,03

690,99

789,39

789,39

789,39

9.736,25

Guarda jurat

7.908,48

5.136,40

1.228,92

1.486,84

1.486,84

1.486,84

18.734,32

Vigil. taller o magatzem

7.390,42

4.860,32

1.228,92

1.407,99

1.407,99

1.407,99

17.703,63

Aux. tèc. obra

8.944,71

5.674,06

1.228,92

1.646,99

1.646,99

1.646,99

20.788,66

Aux. adm. obra

8.389,97

5.523,91

1.502,98

1.602,74

1.602,74

1.602,74

20.225,08

Magatzemer magatzem central

8.086,25

5.233,27

1.228,92

1.514,94

1.514,94

1.514,94

19.093,26

Llister magatzemer

7.907,49

5.124,27

1.228,92

1.485,62

1.485,62

1.485,62

18.717,54

Cap de servei

12.435,46

7.118,44

1.502,98

2.237,57

2.237,57

2.237,57

27.769,59

Aj. Llic./Engin. arquit./Cap d'obres

11.903,79

6.891,48

1.502,98

2.159,69

2.159,69

2.159,69

26.777,32

Aj. Engin. aats/Apar. arquit. tèc./Grad. soc./Prof. merc.

11.169,36

6.515,15

1.502,98

2.043,54

2.043,54

2.043,54

25.318,11

Cap personal/Cap 1a org./Insp. adm./Cap 1a adm.

10.661,81

6.263,09

1.502,98

1.964,00

1.964,00

1.964,00

24.319,88

Ajudant d'obra

10.411,03

6.144,80

1.502,98

1.924,97

1.924,97

1.924,97

23.833,72

Encarregat general

10.160,31

6.007,45

1.502,98

1.884,12

1.884,12

1.884,12

23.323,10

Cap 2a org./Cap 2a adm./Delin. sup.

9.425,71

5.637,07

1.502,98

1.770,05

1.770,05

1.770,05

21.875,91

Venedor 1a/Tèc. org. 1a/Of. 1a adm./Topg. 1a/Delin. 1a

8.661,34

5.272,71

1.502,98

1.652,08

1.652,08

1.652,08

20.393,27

Venedor 2a/Tèc. org. 2a/Of. 2a adm./Topg. 2a/Delin. 2a

7.955,95

4.782,88

1.228,92

1.500,36

1.500,36

1.500,36

18.468,83

Aux. ven./Aux. adm./Aux. org.de 21 anys o més

7.185,73

4.400,60

1.228,92

1.379,15

1.379,15

1.379,15

16.952,70

Aux. ven./Aux. adm./Aux. org. menor de 21 anys

6.737,72

4.185,54

1.228,92

1.311,41

1.311,41

1.311,41

16.086,41

Calc./Aj./top./Telef./Const./Cobr./Ordn./Port./Inf.

7.024,30

4.328,93

1.228,92

1.356,57

1.356,57

1.356,57

16.651,86

Aspirant 16-17 anys/grum 16-17 anys

3.728,50

2.423,40

690,98

758,63

758,63

758,63

9.118,77

Retribució mensual

C: categories; SB: salari base; PC: plus conveni; PT: plus transport, distància i eines; T: total

C

SB

PC

PT

T

Cap de servei

1.130,50

647,13

136,63

1.914,26

Aj. Llic./Engin. arquit./Cap d'obres

1.082,16

626,50

136,63

1.845,30

Aj. Engin. aats/Apar. arquit. tec./Grad. soc./Prof.merc.

1.015,40

592,29

136,63

1.744,32

Cap personal/Cap 1a org./Insp. adm./Cap 1a adm.

969,26

569,37

136,63

1.675,26

Ajudant d'obra

946,46

558,62

136,63

1.641,71

Encarregat general

923,66

546,13

136,63

1.606,43

Cap 2a org./Cap 2a adm./Delin. sup.

856,88

512,46

136,63

1.505,98

Venedor 1a/Tèc.org.1a/Of.1a adm./Topg.1a/Delin.1a

787,39

479,34

136,63

1.403,37

Venedor 2a/Tèc.org.2a/Of.2a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA