Revisión salarial - Confiteria, Pastisseria i Brioixeria, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4856 de 04/04/2007
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/948/2007, de 13 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801025).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona, subscrit pel Gremi Provincial de Pastisseria i Confiteria de Barcelona, CCOO i UGT el dia 30 de gener de 2007, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració del la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència de dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per al any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801025) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 13 de febrer de 2007

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió salarial per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona

Relació d'assistents

Representació empresarial: María José Mumbrú, Claudio Uñó, Marta Marcillas, Pedro Masramón, Pablo López Roldan i Miquel Jane. Assessors: Manuel Martín-Borregón de Castro i Francisco Argemí Argemí.

La representació dels treballadors:

Per CCOO: Carlos Sánchez, María José Rodríguez, Encarna Romero, Pedro Gamez, Angel García i Ma Carmen Izquierdo. Assessors: Julián de las Heras i Miguel A. Domínguez.

Per UGT: Ramón Jardi Pérez i Francisco García Martínez. Assessor: José Ros Díaz.

Als locals de la Direcció Territorial de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, a les 16.30 hores del dia 30 de gener de 2007, es reuneix la Comissió Negociadora del 32 Conveni col·lectiu de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona, amb el següent ordre del dia:

  1. Signatura de taules salarials 2007 (article 28 del 32è Conveni col·lectiu).

D'acord amb el que preveu l'article 28 del 32è Conveni col·lectiu pel qual es pacta un 3% d'increment sobre les taules salarials de l'any 2006, es procedeix a la signatura de les mateixes per l'any 2007.

Així doncs les taules salarials revisades queden com s'estableix en l'annex 1 que s'adjunta.

I en proba de conformitat els assistents signen la present junt amb el president, en el lloc i data a dalt indicats.

Taules 2007 (vigència de gener a desembre de 2007

C: categoria; T: tarifa; SBA: salari base 7 d.; PCA: plus de conveni 7 d.; DTS: dia total setmanal; PNH: plus nocturn hora; HEL: hora extra laborable; HEF: hora extra festiva; PNA: plus nocturn 7 d.; NTS: nit total setmanal; SB: salari base; PC: plus de conveni; TM: total mes.

Obrador de pastisseria (artesana i industrial)

C

T

SBA

PCA

DTS

PNH

HEL

HEF

Personal d'obrador

Mestre de d'obrador

4

23,46

21,25

312,97

1,86

16,01

18,35

Oficial de primera

8

21,30

20,20

290,50

1,75

14,83

17,02

Oficial de segona

8

21,30

14,83

252,91

1,50

12,98

14,81

Ajudant

9

21,30

10,71

224,07

1,31

11,76

13,09

Aprenent +18 anys

10

21,30

6,84

196,98

1,15

10,10

11,52

Aprenent 16/17 anys

11

13,28

6,00

134,96

.

.

.

Auxiliar e. ind. mecanitzada

10

21,30

14,47

250,39

1,49

12,85

14,66

Auxiliar

10

21,30

10,12

219,94

1,30

11,28

12,84

Peó de neteja

10

21,30

9,01

212,17

1,26

10,87

12,35

Personal d'acabament i empaquetat de pastisseria industrial

Encarregat

4

23,46

21,25

312,97

1,86

16,01

18,35

Oficial de primera

8

21,30

12,48

236,46

1,39

11,82

13,50

Oficial de segona

8

21,30

11,29

228,13

1,31

11,36

12,98

Ajudant

9

21,30

8,93

211,61

1,25

10,56

12,05

Aprenent +18 anys

10

21,30

6,19

192,43

1,11

9,54

10,93

Aprenent 16/17 anys

11

13,28

6,00

134,96

.

.

.

Brioixeria dia i nit

C

T

SBA

PCA

DTS

PNA

NTS

PNH

HEL

HEF

Personal d'obrador

Mestre d'obrador

4

23,46

18,67

294,91

5,88

336,07

1,76

15,08

17,24

Forner

8

21,30

15,86

260,12

5,31

297,29

1,56

13,29

15,22

Oficial primera

8

21,30

15,86

260,12

5,31

297,29

1,56

13,29

15,22

Oficial segona

8

21,30

11,57

230,09

5,31

267,26

1,37

11,78

13,47

Ajudant

9

21,30

9,25

213,85

5,31

251,02

1,29

10,95

12,54

Aprenent +18 anys

10

21,30

5,33

186,41

5,31

223,58

1,11

9,54

10,90

Aprenent 16/17 anys

11

13,28

6,00

134,96

.

134,96

.

.

.

Peó neteja

10

21,30

9,00

212,10

5,31

249,27

1,26

10,89

12,35

Personal d'acabament i empaquetat de brioixeria

Encarregat

4

23,46

18,67

294,91

5,88

336,07

1,76

15,08

1...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA