Convenio colectivo - Túnels i Accessos de Barcelona SAC, Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4925 de 13/07/2007
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/4606/2006, de 22 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Túnels i Accessos de Barcelona, SAC, per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 0810592).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Túnels i Accessos de Barcelona, SAC, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 7 de novembre de 2006, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat i el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria, modificat pel Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Túnels i Accessos de Barcelona, SAC, per a l'any 2007 al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 22 de desembre de 2006

Beatriu Labori i Samsó

Secretària tècnica dels Serveis Territorials

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Túnels i Accessos de Barcelona, SAC per a l'any 2007

Capítol 1

Disposicions generals

Secció 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1

Objecte

El present Conveni té per objecte regular les condicions de treball entre Túnels i Accessos de Barcelona, SAC, i el personal inclòs dins el seu àmbit d'aplicació.

Article 2

Àmbit territorial

El present Conveni afectarà tots els centres de treball que l'empresa tingui a Catalunya.

Article 3

Àmbit personal

Queda inclòs dins l'àmbit del Conveni tot el personal que presta els seus serveis a l'empresa; no obstant això, queden expressament exclosos de l'àmbit personal: la Direcció General, la Direcció Economicofinancera, la Direcció d'Explotació i els següents llocs de treball de responsabilitat i comandament que han acordat aquesta condició: director d'Informàtica; cap d'Administració; cap de Màrqueting i Control de Gestió; cap d'Auditoria Interna; cap d'Administració Personal; cap de Peatge i Compres; cap d'Operacions, cap d'Àrea Tècnica i tots els tècnics de manteniment.

Article 4

Àmbit funcional

El present Conveni col·lectiu afecta les activitats dels diferents centres de treball de l'empresa, amb les excepcions indicades a l'article 3.

Secció 2

Àmbit temporal

Article 5

Vigència i durada

El present Conveni entrarà en vigor en tots els seus aspectes el dia 1 de gener de 2007, sigui quina sigui la seva data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i finalitzarà la seva vigència el dia 31 de desembre de 2007. Serà prorrogable tàcitament per anys naturals, excepte que una de les parts en formuli la denúncia dins dels 3 mesos abans a la data de la seva finalització.

Article 6

Denúncia i revisió

La denúncia en què es proposi la rescissió o revisió del Conveni s'haurà d'efectuar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data d'expiració del Conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues; en cas de pròrroga, es revisaran els continguts econòmics del Conveni.

La part que realitzi l'escrit de denúncia el lliurarà a l'altra part, i inclourà un certificat de l'acord adoptat per la part denunciant en què es reflectiran les raons determinants de la revisió o rescissió sol·licitades. D'aquesta comunicació s'enviarà una còpia, a efectes de registre, al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Secció 3

Prelació de normes. Vinculació a la totalitat i garantia ad personam

Article 7

Prelació de normes

Les normes incloses en el present Conveni regularan les relacions laborals entre l'empresa i el seu personal amb caràcter preferent i prioritari. Amb caràcter supletori, i en el que no s'hi hagi previst, serà d'aplicació l'Estatut del treballadors i la resta de disposicions de caràcter general.

Article 8

Compensació i absorció

Les condicions de treball i econòmiques pactades en el present Conveni, valorades en conjunt i en còmput anual, compensen i substitueixen la totalitat de les aplicades fins ara a l'empresa.

La possible aplicació de futures normes laborals haurà de valorar-se en conjunt, i queden compensades i absorbides per les condicions pactades en aquest Conveni sempre que no siguin superades per les noves. Aquesta valoració l'efectuarà la Comissió Paritària.

Article 9

Vinculació a la totalitat

Les condicions pactades en el present Conveni són un tot orgànic i indivisible, i per a la seva aplicació seran considerades globalment. Per aquesta raó, el Conveni esdevindrà nul i sense efecte en cas que per resolució administrativa o judicial es modifiqui algun dels seus pactes. En aquest cas, les parts estan obligades a considerar-ne la totalitat del contingut.

Article 10

Garantia ad personam

Es respectaran les situacions personals que globalment i en còmput anual excedeixin les del present Conveni, les quals es mantindran estrictament ad personam.

Secció 4

Comissió Paritària

Article 11

Comissió Paritària

D'acord amb el que disposa l'article 85 del Reial decret legislatiu 1/1995, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels treballadors, es crea una Comissió Paritària com a òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació, vigilància i compliment de les qüestions derivades de l'aplicació del Conveni. Aquesta Comissió estarà integrada per 3 representants de l'empresa i per 3 dels treballadors, designats entre els que hagin intervingut en la negociació del present Conveni col·lectiu.

Estarà formada pels membres següents:

En representació dels treballadors: Carmen Villar García, Agustí Giménez Hernández i José Bosch Panes. Suplents: Francisco Santos Haba i Xavier Duran Rueda.

En representació de l'empresa: Joan Almirall i Bellido, Antonio Delgado Algar i Victorià Roselló i Güell. Suplents: Miquel Barceló i Unge i Jordi Porrera i Villamarín.

Són funcions de la Comissió Paritària:

  1. La interpretació del Conveni col·lectiu.

  2. La mediació i l'arbitratge en les qüestions que les parts sotmetin a la seva consideració.

  3. Qualsevol altra que li atribueixi el present Conveni.

L'actuació i el procediment davant la Comissió Paritària serà un requisit previ i indispensable per a qualsevol tipus de reclamació i/o denúncia que formuli qualsevol de les parts i/o treballador afectat sobre l'aplicació o la interpretació del contingut del present Conveni, estenent-se l'acta corresponent.

La Comissió Paritària es reunirà cada vegada que sigui convocada per alguna de les parts; en aquest cas, s'haurà de reunir en el termini de 8 dies. En cas d'urgència es reunirà al més aviat possible.

La Comissió Paritària es considerarà vàlidament constituïda quan hi assisteixin la majoria dels membres de cadascuna de les representacions.

Els acords al si de la Comissió es prendran per majoria dels membres de cadascuna de les representacions.

En les actes es recolliran els acords convinguts així com els desacords, podent fer les parts les manifestacions que estimin convenients.

Article 12

De la representació legal dels treballadors

Caldrà atenir-se al que disposen l'Estatut dels treballadors, la Llei orgànica de llibertat sindical i altres normes d'aplicació.

No obstant l'anterior, es podran acumular hores en un altre membre del Comitè, dins del mes i amb un límit de 40 hores.

Capítol 2

Condicions de treball

Secció 1

Organització del treball

Article 13

Facultats de l'empresa

L'organització del treball a cada una de les seccions i dependències és facultat exclusiva de la Direcció de l'empresa, dins de les normes i orientacions d'aquest Conveni col·lectiu i d'acord amb les disposicions legals. Com a conseqüència d'això està obligada a organitzar-lo de manera que sigui possible obtenir el màxim rendiment en tots els aspectes: personal, material, temporal, etc., dins el límit racional i científic que permetin els elements materials i personals de què disposa.

Únicament podran utilitzar-se contractacions a través d'empreses de treball temporal per substitucions per baixes per malaltia o accident de treball, vacances i absències amb reserva legal del lloc de treball, o bé per increment puntual de l'activitat de l'empresa.

Article 14

Ingrés a l'empresa

L'ingrés dels treballadors s'ajustarà a les normes legals de caràcter general. L'empresa pot sotmetre els interessats a les proves d'ingrés que consideri oportunes i classificarà el personal d'acord amb les funcions per a les quals hagi estat contractat i no per a les que estigui capacitat per realitzar.

Els diferents tipus de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA