Convenio colectivo - Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de Zona Franca de Barcelona), Cataluña

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5199 de 21/08/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ TRE/2601/2008, de 18 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems (centre de treball de la Zona Franca de Barcelona) per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 0809471). Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems (centre de treball de la Zona Franca de Barcelona), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 25 de gener de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació, Resolc: .1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems (centre de treball de la Zona Franca de Barcelona) per als anys 2007-2009 (codi de conveni núm. 0809471) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona. .2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC. Barcelona, 18 de juny de 2008 Elisenda Giral i Masana Directora dels Serveis Territorials a Barcelona Traducció del text original signat per les parts CONVENI col·lectiu de treball de l'empresa Metzeler Automotive Profile Systems, SA (centre de treball de la Zona Franca) per als anys 2007-2009 Capítol 1 Àmbit i vigència Article 1 Àmbit personal, funcional i territorial Aquest Conveni afecta tot el personal de Metzeler Automotive Profile Systems, SA, del centre de treball de la Zona Franca de Barcelona, tret de les persones que exerceixen funcions de direcció i tenen categories superiors. Mitjançant la petició de l'interessat, es reconeix al personal exclòs el dret a ser inclòs en l'àmbit d'aquest Conveni. Article 2 Àmbit temporal Aquest Conveni té una durada de 3 anys, i la seva vigència s'estén des de l'1 de gener de 2007 fins al 31 de desembre de 2009. Així mateix, aquest Conveni es pressuposa denunciat per les parts l'últim trimestre de la seva vigència. Capítol 2 Conceptes i condicions retributives Article 3 Increment dels salaris 1. L'increment salarial pactat per a l'any 2007, com a conseqüència de l'increment de la productivitat, així com la reducció de les pèrdues en la planta durant l'any, ha de ser el 2,35% de la massa salarial bruta de l'any 2006, amb caràcter retroactiu a data 1 de gener de 2007. Aquest increment s'ha de pagar de forma lineal en un sol pagament, juntament amb la revisió de la inflació real de l'any 2007 el febrer de 2008 i amb un valor únic per a tot el personal afectat pel Conveni col·lectiu i en proporció al temps d'alta en l'empresa durant l'any 2007. El gener de 2008 s'ha de realitzar la consolidació de l'increment relatiu a l'any 2007 més l'IPC previst per a 2008, incrementant tots els conceptes salarials i retributius proporcionalment, primer amb l'IPC real de 2007, i a aquest resultat amb l'IPC previst per a 2008 a excepció dels conceptes relatius a la flexibilitat que s'han de mantenir fixos l'any 2008. Per a l'any 2008, es preveu clàusula de revisió en excés i amb caràcter retroactiu en data 1 de gener de 2008. Per a l'any 2009, l'increment ha de ser el de l'IPC previst pel Govern, amb clàusula de revisió en excés i amb caràcter retroactiu en data 1 de gener de 2009. Aquest increment s'ha de realitzar de manera percentual a tots els conceptes salarials i retributius, excepte els conceptes relatius a la flexibilitat que s'han de mantenir fixos l'any 2009. Article 4 Conceptes salarials Els conceptes salarials en què es divideix la remuneració dels treballadors adscrits a aquest Conveni s'agrupen en els conceptes següents: a) Salari base. b) Antiguitat. c) Incentiu. d) Complement personal. e) Plus de lloc de treball. f) Plus de nocturnitat. g) Gratificacions extraordinàries. h) Plus de distància. i) Plus d'assistència i puntualitat. j) Plus de relleu i de treball en continu. k) Plus coordinador torn. L'aplicació al treballador de tots els conceptes salarials abans esmentats o d'una part depèn de si el treballador es troba en les circumstàncies que s'esmenten a continuació en els articles corresponents a cada concepte salarial. a) Salari base 1. En l'annex 1 d'aquest Conveni es fixen els salaris base aplicables a cada grup professional per a l'any 2007. 2. Els valors econòmics dels salaris base s'estableixen per mesos o dies, en funció del grup professional al qual pertanyi el treballador. b) Antiguitat Per calcular l'antiguitat es computa el temps transcorregut des de l'ingrés a l'empresa, sigui quina sigui la modalitat del contracte i sempre que hi hagi continuïtat de treball entre una modalitat i l'altra. Les excedències forçoses regulades per la llei també es computen a l'efecte del càlcul de l'antiguitat. Es reconeixen 2 triennis i 5 quinquennis per aquest ordre. A un trienni correspon un percentatge del 5% i a un quinquenni, del 10%. Per trobar el valor de l'antiguitat s'ha d'aplicar el percentatge que correspongui a cada treballador sobre una base, per a 2007 de 15,46 euros per dia o 493,54 euros per mes. A l'annex 1 s'estableixen les quanties d'acord amb la fórmula indicada en el paràgraf anterior, i també els valors de l'antiguitat per calcular la nocturnitat. L'abonament de l'antiguitat s'ha d'efectuar a partir de l'endemà de la data del seu venciment. Si algun treballador percep en l'actualitat el sisè o setè quinquenni, establerts en convenis col·lectius anteriors, l'ha de seguir percebent amb caràcter "ad personam" en la quantia actual. c) Incentiu Per al grup de personal de fabricació es fixa l'assignació d'un import econòmic en qualitat d'incentiu, de conformitat amb el que disposa l'article 14 d'aquest Conveni; la taula d'incentiu resulta d'acord amb l'eficiència de grup (annex 1). d) Complement personal Aquest concepte agrupa els antics conceptes salarials següents: complement salarial, complement CCC, complement no absorbible, complement d'idiomes, retribució de serveis, plus d'equivalència, plus familiar, consolidació de l'incentiu; es garanteix "ad personam" i es formula en euros al dia o euros al mes. e) Plus de lloc de treball Aquests complements són d'índole funcional i la seva percepció depèn exclusivament de l'exercici de l'activitat en el lloc de treball o funció que s'hagi assignat; per tant, no és de caràcter consolidable ni tan sols "ad personam". 1. Personal de taller mecànic utillatge: 0,90 euros per hora efectiva treballada. 2. Plus de bomber: 26,95 euros al mes. El plus de bomber s'ha de percebre per la realització de les tasques previstes en el Pla d'emergència, i es retribueix també el temps emprat en auditories, pràctiques i cursos, fora de la jornada laboral, i amb un màxim de 16 hores a l'any. El plus de bomber l'han de percebre únicament i exclusivament aquells treballadors que hagin sol·licitat voluntàriament la seva assignació a les tasques del Pla d'emergència, amb un màxim de 3 treballadors per torn. f) Plus de nocturnitat Es manté el règim del 40% sobre els conceptes salarials que serveixen de base per calcular-lo (salari base + antiguitat + complement personal x 0,40 x dies nocturns). g) Gratificacions extraordinàries Les gratificacions d'estiu i de Nadal s'abonen a raó de 30 dies de salari base, antiguitat i complement personal, vigents en l'any en curs. Aquestes gratificacions s'han de fer efectives els dies 15 dels mesos de juliol i desembre. La gratificació de beneficis s'abona el mes de febrer a raó de 30 dies de salari base, antiguitat i complement personal vigents el 31 de desembre de l'any anterior. h) Plus de distància Es manté, amb caràcter "ad personam", per al personal que el percebi a la signatura d'aquest Conveni, i no és aplicable per a la resta del personal actual o futur. El seu import és d'1,84 euros per dia. i) Plus d'assistència i puntualitat Aquest plus l'han de percebre només aquells empleats que, en el transcurs del mes natural, no hagin faltat a la feina, llevat que aquella absència o retard sigui amb motiu de la utilització del crèdit horari sindical, d'una llicència retribuïda de les de l'article 11 del present Conveni o per un retard inferior a 5 minuts. L'assignació és mensual amb un import de 20,01 euros que s'ha de percebre per 11 mensualitats. j) Plus de relleu i de treball continu S'estableix aquest plus amb l'objectiu d'augmentar la capacitat productiva i/o disminuir la pèrdua que es genera engegant i parant determinades instal·lacions, de manera que s'han de mantenir treballant de manera contínua, evitant aturades entre torns i durant els temps de pausa destinats a entrepà i descans personal. A l'inici de cada jornada el cap de torn ha de comunicar al personal de lloc i al que el relleva la conveniència de realitzar els relleus. El personal de lloc ha d'adaptar els seus descansos al que el relleva, el qual ha d'atendre un màxim de 2 equips. La durada total del relleu és en funció de cada mètode de treball. El temps de substitució s'ha de distribuir al llarg de la jornada, preferentment en 3 blocs, un dels quals ha de tenir lloc a continuació de l'entrepà, fins a assolir els 30 minuts. Aquest plus l'han de percebre els treballadors afectats, rellevat i el que relleva, per un import de 0,82 euros per hora efectiva de treball. k) Plus coordinador torn S'ha d'abonar el plus de coordinador torn per a tot el personal que ho ha preacordat i realitza les funcions pròpies de cap de torn en la seva absència. Aquest plus s'ha d'abonar per hora efectiva de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA