Revisión salarial - Indústries de la Fusta, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Abril de 2007
Fin de Vigencia:31 de Marzo de 2008
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4947 de 14/08/2007
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ TRE/2557/2007, de 5 de juliol, per la qual es disposa el registre i la publicació de la revisió salarial i la modificació de l'article 46 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per als anys 2007-2008 (codi de conveni núm. 4300395). Vist el text de la revisió salarial i la modificació de l'article 46 del Conveni col·lectiu de treball de sector de les industries de la fusta de la província de Tarragona, subscrit, per part del sector, per la Federació Provincial d'Associacions Gremials de Fusters, Ebenistes i similars de Tarragona i, per part dels treballadors, pels sindicats UGT i CCOO en data 25 de juny de 2007 i presentat per les mateixes parts el 2 de juliol de 2007, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació, Resolc: .1 Disposar el registre de la revisió salarial i la modificació de l'article 46 del Conveni col·lectiu de treball de sector de les industries de la fusta de la província de Tarragona per als anys 2007-2008 (codi de conveni núm. 4300395) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona. .2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni. Tarragona, 5 de juliol de 2007 Josep Maria Solanes Segura Director dels Serveis Territorials a Tarragona Traducció del text original signat per les parts ACTA de la reunió de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de les indústries de la fusta de la província de Tarragona per a la revisió salarial de l'any 2007-2008 i la modificació de l'article 46. A Tortosa, el dia 25 de juny de 2007, reunida la totalitat de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector de les indústries de la fusta de la província de Tarragona i que són: Representació dels treballadors Per UGT: Senyors Francesc Jornet i Jacinto del Valley. Per CCOO: Senyors Benjamín Monterde i Máximo Escolar Monja. Representació empresarial Senyors, Xavier Colom, Joan Roca, José Ferre i José Carlos Segura. Exposen: 1. Que el Conveni col·lectiu pactat el passat any es va fer amb una vigència fins el 31 de març de 2010, tenint el segon any del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA