Acta - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 2 de Agosto de 2007
Fin de Vigencia: 2 de Agosto de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4955 de 27/08/2007
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/2622/2007, de 2 d'agost, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers, de la província de Tarragona, per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 4301315).

Vist el text de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de sector del transports de viatgers, subscrit per part del sector per la Federación Empresarial de Auto-Transportes de la provincia de Tarragona (FEAT) i per part dels treballadors pel sindicat de CCOO en data 26 de juny de 2007 i presentat per les mateixes parts en data 9 de juliol de 2007, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2b del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar el registre de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports de viatgers, de la província de Tarragona, per a l'any 2007 (codi de conveni núm. 4301315), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 2 d'agost de 2007

Josep Maria Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Traducció del text original signat per les parts

ACTA

de reunió de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona.

A Tarragona, a les 17 hores del dia 26 de juny de 2007, a la seu social de la Federació Empresarial d'Auto-transports de la província de Tarragona (FEAT), ubicada al carrera Jaume I, número 29 de Tarragona, es reuneix la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona formada per les persones que sota es relacionen, representants dels treballadors i empresaris del sector.

Assistents:

Representació dels treballadors:

Per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA