Convenio colectivo - Engestur SA, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2008
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2011
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5251 de 05/11/2008
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ

TRE/3259/2008, de 16 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Engestur, SA, per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0813351).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Engestur, SA, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 21 de maig de 2008, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Engestur, SA, per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0813351) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 16 de juliol de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Engestur, SA, per als anys 2008-2011.

Capítol 1

Disposicions generals

ACORD

de condicions de treball del personal d'Engestur, SA, per als anys 2008-2011.

Article 1

Àmbit personal i funcional

Aquest Conveni afecta totes les persones que, amb relació jurídica laboral de qualsevol tipus, presten serveis als centres de treball existents en l'actualitat i als que es puguin crear durant la vigència del Conveni a l'empresa municipal Engestur, SA.

Article 2

Àmbit temporal

Aquest Conveni entrarà en vigor a partir el dia de la seva signatura, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2008. La durada del Conveni serà fins al 31 de desembre de 2011 i es prorrogarà tàcitament per períodes d'1 any, mentre no hi hagi denúncia expressa per una de les parts, que s'haurà de realitzar amb una antelació mínima de 3 mesos a la data de finalització del Conveni o qualsevol de les pròrrogues.

Article 3

Clàusula de garantia

Les condicions pactades en aquest Conveni es consideren mínimes i, consegüentment, qualsevol pacte anterior o posterior que sigui més favorable i qualsevol millora legal prevalen sobre el que s'hi estableix. En tot cas, es respectaran les condicions superiors que puguin tenir acreditades amb caràcter personal les persones afectades per aquest Conveni considerades, també, en còmput anual i en garantia global.

Article 4

Vinculació a la totalitat

Aquest Conveni constitueix un tot únic i indivisible, basat en l'equilibri de les recíproques obligacions i mútues contraprestacions assumides i pactades per les parts i, per tant, cap de les obligacions i contraprestacions esmentades no poden ser considerades aïlladament.

En cas que l'autoritat competent consideri que un o més articles siguin contraris a l'ordenament jurídic i en declari la suspensió, aquesta només afectarà els que resten en suspens, i la resta del text serà vigent.

Article 5

Comissió Paritària de Seguiment

Per tenir coneixement dels conflictes derivats de l'aplicació i la interpretació, amb caràcter general, d'aquest Conveni i resoldre'ls, es designa la Comissió Paritària de Seguiment.

Les funcions de la Comissió Paritària de Seguiment són:

  1. Controlar el compliment dels acords i els resultats d'aplicar-los.

  2. Interpretar els acords en cas de discrepàncies.

  3. Qualsevol altra que aquest Conveni li atribueixi.

Integren aquesta Comissió 4 membres, 2 dels quals representen l'empresa i 2 el Comitè. La Comissió s'ha de reunir amb caràcter ordinari 1 cop cada mes, i amb caràcter extraordinari, quan ho sol·licitin els representants d'una de les parts per mitjà d'escrit en què consti l'ordre del dia proposat. Aquesta reunió no es posposarà més de 7 dies des de la seva convocatòria.

Article 6

Absorció i compensació

Les condicions pactades en aquest Conveni compensen, comprenen i deixen sense efecte la totalitat de les existents amb anterioritat a la vigència d'aquest, tant si la seva aplicació deriva d'una disposició judicial, una resolució administrativa, una normativa, un conveni col·lectiu o un pacte.

Capítol 2

Organització del treball

Article 7

Organització del treball, facultats i obligacions de la Direcció de l'empresa

L'organització tècnica, funcional i pràctica del treball per a cada departament i centres de treball, serà facultat exclusiva de la Direcció de l'empresa, amb les úniques limitacions que imposi la legislació vigent.

Els representants legals dels treballadors i treballadores, a requeriment de l'empresa i en el marc de les seves competències legals, podran assumir funcions d'assessorament, orientació i proposta en aspectes relacionats amb l'organització i la racionalització del treball.

Article 8

Mobilitat del personal

Als efectes d'una distribució racional del treball, correspondrà exclusivament a la facultat organitzativa de l'empresa la determinació de la mobilitat del personal. Els canvis que es produeixin dins d'aquest seran informats immediatament al Comitè.

En cas que afecti substancialment les condicions de treball s'haurà de sol·licitar informe previ al Comitè.

Article 9

Període de prova

Tot el personal de nou ingrés quedarà sotmès, tret de l'existència d'un pacte que indiqui el contrari, a un període de prova amb la durada següent:

  1. Tècnics titulats: 6 mesos.

  2. Personal qualificat: 3 mesos.

  3. Personal no qualificat: 15 dies de treball.

Article 10

Avís de cessament

La persona que vulgui cessar voluntàriament a l'empresa, ho haurà de comunicar mitjançant un escrit dirigit a la Gerència de l'empresa amb una antelació mínima de:

  1. 1 mes en cas de personal titulat.

  2. 15 dies la resta de personal.

En cas de no fer-se l'avís amb l'antelació indicada, l'empresa retraurà de la liquidació salarial el període de preavís que hi manqui.

Article 11

Classificació professional

El personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni es classifica en grups i categories professionals i amb l'assignació de les funcions que s'estableixen a l'annex 1.

La classificació professional té com a objectiu la determinació, l'ordenació i la definició de les diferents categories professionals que puguin ser assignades als treballadors/ores d'acord amb les tasques i funcions que amb caràcter general han de desenvolupar.

Article 12

Discapacitats

Es reserva com a mínim el 2% del total de les places de treball per establir-les amb personal amb discapacitat igual o superior al 33%.

Les condicions de treball del personal amb discapacitats seran objecte d'una especial atenció amb l'objectiu d'adaptar-les o flexibilitzar-les per acostar les seves circumstàncies personals a les característiques del llocs de treball.

Capítol 3

Condicions de treball

Secció 1

Jornada, horari i calendari laboral. Control de l'absentisme

Article 13

Jornada de treball

Amb caràcter general s'estableix per a l'any 2008 una jornada anual màxima de 1.648 hores per al personal comprès en l'àmbit d'aplicació del present Conveni, amb una jornada setmanal de 37 hores de treball efectiu.

Per el període 2008-2011 la jornada màxima anual serà de 1.648 hores

Els horaris específics (jornades anuals i organització del calendari) s'hauran d'anar adaptant a la reducció que s'estableix per a cada exercici.

Les persones que treballin una jornada diària continuada igual o superior a les 5 hores gaudiran de 30 minuts de descans amb caràcter no recuperable. Aquesta pausa es realitzarà de forma que no afecti la prestació del servei.

Durant el darrer trimestre de cada any, la Direcció de l'empresa presentarà al Comitè el calendari laboral i els quadres corresponents a l'exercici següent.

Horaris específics

El personal tècnic, comercial i administratiu farà una jornada anual de 1.500 hores, a raó de 35 hores setmanals de dilluns a divendres, distribuïdes en 5 matins i 1 tarda. L'horari ordinari de treball serà de les 8 a les 15 hores en horari de matí i de 16.30 a 19 hores en horari de tarda, excepte els mesos de juny a setembre, que es farà jornada intensiva i serà de 8 a 14 hores. S'estableix una flexibilitat de mitja hora a l'entrada o sortida.

El personal d'oficis i manteniment farà una jornada anual de 1.648 hores, a raó de 37,30 hores setmanals de dilluns a divendres, distribuïdes en horari de matí i tarda. L'horari ordinari de treball serà de 7.15 a 14.45 hores i de 14.30 a 22 hores, amb una flexibilitat de mitja hora a l'entrada o a la sortida.

El personal de la grua municipal, excepte aquells que per contracte tinguin establerta una jornada diferent, farà una jornada anual de 1.648, a raó de 37,30 hores setmanals de dilluns a divendres amb 1 dissabte al matí, de forma rotatòria, distribuïdes en 3 torns: de 6.00 a 14.00, de 14.00 a 22.00 i de 22.00 a 6.00 hores. La setmana que es treballi en torn rotatiu de dissabte la jornada serà de 38 hores...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA