Convenio colectivo - Llansà SA (Centro de Trabajo de Llançà), Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Abril de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2011
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4958 de 30/08/2007
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/2641/2007, de 30 de juliol, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansà, SA, de Llançà, per al període 1.4.2007 a 31.3.2011 (codi de conveni núm. 1702162).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansà, SA, de Llançà, subscrit, d'una banda, pels representants de l'empresa i, de l'altra, pels dels seus treballadors, el dia 23 d'abril de 2007, i d'acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 326/1998, de 24 de desembre; l'article 170.1.j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Llansà, SA, de Llançà, per al període 1.4.2007 a 31.3.2011 (codi de conveni núm. 1702162) al Registre de Convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquests Serveis Territorials.

.3 Disposar que el Conveni esmentat es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 30 de juliol de 2007

P. A. (Resolució de 27 de juny de 2007)

Anna Maria Mallol Gusiñé

Cap del Servei de Relacions Laborals

dels Serveis Territorials a Girona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Llansà, SA, en el seu centre de treball ubicat a Llançà.

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquest Conveni col·lectiu afecta tot personal tècnic, administratiu i operari de l'empresa Llansà, SA, ubicada en el seu centre de treball de Llançà. Queden exclosos del present Conveni, el personal de la categoria d'enginyer.

Article 2

Vigència

La vigència d'aquest Conveni és de 4 anys, començant el dia 1 d'abril de l'any 2007, i finalitzant el dia 31 de març de l'any 2011. Es podria prorrogar any rere any, per tàcita reconducció, si no es produís una denúncia d'aquest Conveni. Ha de produir efectes econòmics a partir de l'1 d'abril de 2007.

L'entrada en vigor ha de ser el dia de la seva publicació en el DOGC, un cop registrat.

Article 3

Denúncia i revisió

La denúncia on es proposi la iniciació, revisió o pròrroga s'ha de fer amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data del seu venciment davant l'autoritat laboral competent.

Si les negociacions es prorroguen per un termini que excedeixi la vigència del Conveni, s'ha d'entendre que aquest queda prorrogat fins a finalitzar les negociacions.

Article 4

Vinculació a la totalitat

En cas que els òrgans jurisdiccionals competents, en exercici de les facultats que li són pròpies, no aprovés alguns dels pactes del Conveni, aquest restaria sense eficàcia pràctica i s'hauria de reconsiderar la totalitat del seu contingut.

Article 5

Comissió Paritària

Es crea la Comissió Paritària del Conveni que ha d'entendre de les qüestions que derivin de la representació, l'aplicació, la vigilància, la interpretació, la mediació, la conciliació i l'arbitratge i control d'aquest Conveni.

Aquesta Comissió està composta per 1 representant de l'empresa i 1 representant dels treballadors. Cadascuna de les parts de l'esmentada Comissió pot ser assistida, si ho considera convenient, de manera permanent o ocasional, per assessors.

Es designa com a domicili d'aquesta Comissió el centre de treball de Llansà, SA, de Llançà.

Capítol 2

Classificació professional

Article 6

Classificació professional

Pel que fa a la classificació professional, s'ha d'estar a allò que disposa el capítol 6 (articles 80 a 89 del vigent Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les indústries extractives, indústries del vidre, indústries ceràmiques i per les del comerç exclusivista dels mateixos materials).

Capítol 3

Contractació

Article 7

Contractació

Pel que fa a la contractació, tant amb la seva durada, com amb la seva modalitat, s'ha d'estar a allò que disposa el capítol 5 (articles 61 a 79 del vigent Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les indústries extractives, indústries del vidre, indústries ceràmiques i per a les del comerç exclusivista dels mateixos materials).

Capítol 4

Organització del treball

Article 8

Organització del treball

Pel que fa a l'organització científica del treball, la seva realització, així com les normes generals sobre la prestació del treball, s'ha d'estar a allò que disposa el capítol 4 (articles 36 a 60 del vigent Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per a les indústries extractives, indústries del vidre, indústries ceràmiques i per a les del comerç exclusivista dels mateixos materials).

Capítol 5

Condicions econòmiques

Article 9

Increments salarials

Els increments salarials pactats en aquest Conveni són els següents:

De l'1/04/2007 al 31/03/2008

2% IPC previst + 0,75% (ja calculat en les taules salarials)

De l'1/04/2008 al 31/03/2009

IPC + 0,75% (IPC previst any 2008 + 0,75)

De l'1/04/2009 al 31/03/2010

IPC + 0,75% (IPC previst any 2009 + 0,75)

De l'1/04/2010 al 31/03/2011

IPC + 0,75% (IPC previst any 2010 + 0,75)

Article 10

Revisió

 1. Revisió salarial automàtica any 2007

  En el cas que l'índex de preus al consum nacional (IPC), establert per l'INE, registrés al 31 de desembre de 2007, un increment superior al 2 %, respecte al 31 de desembre de 2006, s'hauria d'efectuar una revisió salarial tan aviat es constatés oficialment aquesta circumstància, en l'excés sobre la xifra indicada.

  Aquest increment, si hi fos, s'hauria d'abonar amb efectes des de l'1 d'abril de 2007, prenent com a referència els salaris o taules utilitzades per realitzar els augments pactats en aquest Conveni.

 2. Increment salarial a partir de l'1 d'abril de 2008

  Tots els conceptes salarials vigents en aquest Conveni s'han d'incrementar a partir de l'1/04/2008 en un percentatge igual a l'IPC que prevegi el Govern per a l'any 2008 més el 0,75 %.

 3. Revisió salarial automàtica any 2008

  En cas que l'IPC registrés al 31/12/2008 un increment superior al previst pel Govern per a aquest any, s'hauria d'efectuar una revisió salarial de tots els conceptes vigents a partir de l'1/04/2008 en l'excés de l'increment de l'IPC previst.

 4. Increment salarial a partir de l'1 d'abril de 2009

  Tots els conceptes salarials vigents en aquest Conveni s'han d'incrementar a partir de l'1/04/2009 en un percentatge igual a l'IPC que prevegi el Govern per a l'any 2009 més el 0,75 %.

 5. Revisió salarial automàtica any 2009

  En cas que l'IPC registrés al 31/12/2009 un increment superior al previst pel Govern per a aquest any, s'hauria d'efectuar una revisió salarial de tots els conceptes vigents a partir de l'1/04/2009 en l'excés de l'increment de l'IPC previst.

 6. Increment salarial a partir de l'1 d'abril de 2010

  Tots els conceptes salarials vigents en aquest Conveni s'han d'incrementar a partir de l'1/04/2010 en un percentatge igual a l'IPC que prevegi el Govern per a l'any 2010 més el 0,75 %.

 7. Revisió salarial automàtica any 2010

  En cas que l'IPC registrés al 31/12/2010 un increment superior al previst pel Govern per a aquest any, s'hauria d'efectuar una revisió salarial de tots els conceptes vigents a partir de l'1/04/2010 en l'excés de l'increment de l'IPC previst.

Article 11

Salaris

Les retribucions de cada categoria professional regulades en aquest Conveni, són les següents:

Personal grup obrer

El salari base dia natural per categories professionals és:

euros/dia

Peons

22,53

Especialistes

22,68

Oficials de 3a

22,80

Oficials de 2a

23,84

Oficials de 1a

24,21

Personal de neteja

22,53

Aquests salaris han de servir per al càlcul del jornal del diumenge i dels dies festius retribuïts i no recuperables fixats en el calendari laboral de festes, així com per als treballs que es realitzessin a jornal.

Personal grup administratiu i tècnic.

Salari base mensual (euros/mes)=SBM; Complement Salarial (euros/mes)=CS; Total (euros/mes)=T

SBM

CS

T

Auxiliar administratiu

585,68

242,49

828,17

Oficial 1a

683,53

654,97

1.338,50

Encarregat planta

711,18

1.050,75

1.761,93

Article 12

Caps de grup

Són els treballadors procedents de la categoria de professionals o d'ofici, que efectuen treball manual i assumeixen el control de treball d'un grup de treballadors.

És un càrrec de confiança i, per tant, de lliure designació i supressió per l'empresa.

La...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA