Convenio colectivo - Tallers de Tintoreria, Despatxos a Comissió, Bugaderies d’autoservei i Planxat de Roba, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2010
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4977 de 28/09/2007
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/2869/2007, de 14 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a tallers de tintoreries, despatxos a comissió, bugaderia d'autoservei i planxat de roba per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 0804195).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per a tallers de tintoreries, despatxos a comissió, bugaderia d'autoservei i planxat de roba, subscrit pel Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona, CCOO i UGT el dia 28 de juny de 2007, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball per a tallers de tintoreries, despatxos a comissió, bugaderia d'autoservei i planxat de roba per als anys 2007-2010 (codi de conveni núm. 0804195) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 14 de setembre de 2007

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Traducció del text aportada per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball per a tallers de tintoreries, despatxos a comissió, bugaderia d'autoservei i planxat de roba per als anys 2007-2010

Capítol 1

Àmbit d'aplicació

Article 1

Determinació de las parts

Aquest Conveni col·lectiu es pacta entre l'organització empresarial Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona d'una part, amb representativitat del 100% i per l'altre part amb la representació sindical, la Federació d'Activitats diverses (CCOO) amb un 50% de representació i la Federació de Serveis (FES-UGT) amb 50% de representació.

Article 2

Àmbit territorial

Aquest Conveni s'ha d'aplicar a tots els centres de treball compresos dins del seu àmbit funcional i que estiguin situats a la província de Barcelona, tot i que el domicili social de l'empresa a la qual pertanyin estigui situat fora d'aquest àmbit provincial.

Article 3

Àmbit funcional

Aquest Conveni s'ha d'aplicar a totes les empreses del sector: tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d'autoservei i planxat de roba, tant en les establertes, com en les que amb posterioritat a l'entrada en vigor del Conveni s'hi incloguin.

S'entendrà que estan incloses en aquest àmbit aquelles en que es donin aquestes dues condicions:

 1. - Que els serveis oferts vagin destinats a entitats no mercantils o al detall.

 2. - Que si ofereixen els seus serveis a entitats mercantils, la maquinària de rentat aquós instal·lada no sobrepassi, en conjunt, una capacitat de càrrega superior al 300 Kg.

 3. - Que la seva activitat no estigui afectada per cicles estacionals de temporada. En cas d'estar afectada per dits cicles, s'entendrà que li és d'aplicació el Conveni, sempre que la mitjana anual sigui inferior a 15 treballadors en plantilla.

Per a determinar si una empresa està dins de l'àmbit d'aquest conveni, es tindrà en compte la mitjana dels dotze últims mesos previs a la sol·licitud, amb independència de la part sol·licitant inclosa l'administració.

Article 4

Àmbit personal

Aquest Conveni regula les relacions laborals de les empreses incloses en l'àmbit territorial i funcional d'aquest, amb la totalitat dels seus treballadors. Fins i tot els de nova contractació, han d'estar adscrits a una de les categories professionals previstes en el Conveni, percebran el seu salari i gaudiran dels mateixos drets i deures que la resta de personal de la mateixa categoria.

Aquestes disposicions no podran ser modificades per pactes inferiors ni per contractes individuals i únicament poden ser derogades per altres Convenis.

Article 5

Àmbit temporal

El Conveni entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, tot i que la totalitat dels seus efectes econòmics s'han d'aplicar des de l'1 de gener de 2007.

Article 6

Duració, denúncia i revisió salarial

La durada d'aquest Conveni és fins al 31 de desembre del 2010 i es prorrogarà d'any en any per tàcita reconducció si no hi ha cap denúncia de les parts implicades, amb dos mesos d'antelació, i es manté vigent tot el seu contingut mentre no sigui substituït per un altre Conveni.

Si no es produeix la denúncia, tots els conceptes retributius s'incrementaran aplicant l'IPC real estatal de l'any anterior.

Article 7

Garantia .ad personam.

Es respecten les situacions personals que en conjunt siguin més beneficioses que les fixades en aquest Conveni, i es mantenen estrictament .ad personam..

Article 8

Vinculació a la totalitat

Si l'autoritat laboral competent no aprova algun dels punts del Conveni, aquest quedarà sense efecte, i s'haurà de reconsiderar tot el seu contingut.

Article 9

Comissió paritària

 1. La interpretació, la vigilància i totes aquelles activitats que tendeixin a l'eficàcia pràctica del Conveni seran realitzades per una Comissió Paritària formada per vuit representants; quatre de la representació empresarial i quatre més de la representació dels treballadors (dos per cadascuna de les centrals sindicals que intervenen en la negociació d'aquest Conveni), aquests representants s'anomenaran dins del primer mes de vigència del Conveni, o en el moment en que s'hagin de reunir per primera vegada.

  La Comissió podrà utilitzar els serveis ocasionals o permanents d'assessors en totes les matèries que siguin de la seva competència i aquests assessors són anomenats lliurement per cadascuna de les parts.

 2. Funcions: La Comissió, que és única per a tot l'àmbit del Conveni, té amb caràcter específic les funcions següents:

  Realitzar la interpretació autèntica del Conveni.

  Arbitrar en les qüestions de conflicte que puguin sorgir referent a la introducció o no de determinades empreses en l'àmbit funcional del Conveni.

  Vigilar el compliment dels pactes d'aquest Conveni.

  Realitzar totes aquelles qüestions que de mutu acord li siguin sotmeses per les parts.

  La intervenció de la Comissió en les matèries abans esmentades és preceptiva, sense perjudici de la llibertat que assisteix a les parts d'adreçar-se a l'Autoritat o a la Jurisdicció competent, un cop exhaurit aquest tràmit.

 3. Procediment d'actuació. Cada part ha de formular a la representació respectiva les qüestions que sorgeixin en relació als punts assenyalats a l'enunciat de funcions. Les qüestions esmentades es traslladaran a l'altra part perquè, ambdues, en un termini de quinze dies a comptar des de la data de l'última comunicació, es posin d'acord en assenyalar el dia i l'hora en què la Comissió s'haurà de reunir per emetre el corresponent informe. Els acords, que s'han de prendre per unanimitat, s'han de comunicar als interessats mitjançant còpia de l'acta de la reunió.

 4. Ambdues parts es comprometen a sotmetre a la Comissió Paritària les qüestions de la seva competència, i en cas d'existir desacord, s'ha d'acudir obligatòriament amb la qüestió allà plantejada a l'organisme de resolució extrajudicial de conflictes, el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

 5. Domicili. La Comissió té el seu domicili al carrer de Floridablanca núm. 66-68, local 2 de Barcelona, si bé pot reunir-se o actuar en qualsevol altra seu si així s'acorda prèviament.

  Capítol 2

  Règim de treball

Article 10

Organització del treball

La organització del treball es facultat exclusiva de la direcció de l'empresa que informarà als comitès, als delegats i a les seccions sindicals.

Article 11

Període de prova

El període de prova per al personal no podrà ser superior als següents límits:

Dos mesos per al personal tècnic.

Dos mesos per a la resta de personal amb contracte indefinit.

Quinze dies per a la resta de personal amb altre tipus de contracte.

Tres mesos per als aprenents.

Article 12

Treball de categoria superior

Tots els treballadors estan obligats a efectuar els treballs que l'empresa els ordeni, d'acord amb les necessitats de producció, sempre que aquests no es puguin considerar vexatoris. Quan un treballador realitzi treballs de categoria superior a la seva, haurà de percebre, durant el temps de la seva prestació, la remuneració que correspongui a la categoria a la qual quedi adscrit circumstancialment. Si aquestes tasques tenen una continuïtat superior a tres mesos de durada, el productor té el dret que se li confirmi i classifiqui en aquesta categoria.

Capítol 3

Jornada de treball...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA