Convenio colectivo - Cerestar Ibérica, SL. (centre de la província de Barcelona), Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5041 de 04/01/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI” TRE/3901/2007, de 19 de novembre, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa Cargill IbÈrica, SL (abans Cerestar IbÈrica, SL), per als anys 2007-2009 (codi de conveni n˙m. 0804602). Vist el text del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa Cargill IbÈrica, SL (abans Cerestar IbÈrica, SL), subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 26 de juliol de 2007, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuraciÛ de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de marÁ, de reestructuraciÛ parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuraciÛ del Departament de Treball, i altres normes d'aplicaciÛ, Resolc: .1 Disposar la inscripciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa Cargill IbÈrica, SL (abans Cerestar IbÈrica, SL), per als anys 2007-2009 (codi de conveni n˙m. 0804602) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona. .2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC. Barcelona, 19 de novembre de 2007 Elisenda Giral i Masana Directora dels Serveis Territorials a Barcelona TraducciÛ del text original signat per les parts CONVENI col∑lectiu de treball de l'empresa Cargill IbÈrica, SL (abans Cerestar IbÈrica, SL) per als anys 2007-2009 CapÌtol 1 Normes d'aplicaciÛ Article 1 ¿mbit territorial Les normes contingudes en aquest Conveni s'apliquen a tots els empleats i treballadors de l'empresa Cargill IbÈrica, SL (abans Cerestar IbÈrica, SL) que presten serveis en qualsevol de les dependËncies o delegacions ubicades a la provÌncia de Barcelona. Article 2 ¿mbit personal Aquest Conveni afecta el personal indicat que es troba en alta o el que s'incorpori en la plantilla de l'empresa durant la vigËncia d'aquest Conveni, excepte el personal directiu a quË es refereix l'article 1.3.c) de l'Estatut dels treballadors. Article 3 ¿mbit temporal Aquest Conveni entra en vigor a partir de la seva publicaciÛ al Diari Oficial de la Generalitat. La seva durada Ès fins al 31 de desembre de 2009. Les seves condicions econÚmiques es retrotreuen a l'1 de gener de 2007. Totes dues parts es comprometen a iniciar les negociacions d'un nou conveni 1 mes abans que finalitzi la vigËncia. Article 4 Den˙ncia, prÚrroga i revisiÛ Qualsevol de les dues parts, en finalitzar el Conveni, ha de denunciar-lo amb una antelaciÛ mÌnima de 3 mesos a la data del seu venciment. Ho ha de fer per escrit i d'acord amb les formalitats que exigeix la llei, si escau. Si durant aquest temps cap de les dues parts n'ha presentat den˙ncia, cal atenir-se al que disposa l'article 86 de l'Estatut dels treballadors. Article 5 CompensaciÛ i absorciÛ Les condicions que contÈ aquest Conveni substitueixen totalment les que fins ara regien entre l'empresa i els seus treballadors. Totes dues parts acorden que les condicions que en un temps futur puguin resultar de qualsevol disposiciÛ legal, reglament‡ria, conveni col∑lectiu de qualsevol ‡mbit, pacte o norma d'un altre rang que d'ara endavant s'aprovi seran compensables i absorbibles per les condicions que contÈ aquest Conveni, fins i tot les d'Ìndole econÚmica, comparades totes dues situacions globalment i anualment. Article 6 Garantia personal Al treballador o grup de treballadors que, en el moment de firmar-se aquest Conveni col∑lectiu, gaudeixin d'unes condicions que, en cÚmput global anual, siguin superiors a les que consten en aquest, cal respectar-los aquestes condicions millors a tÌtol estrictament personal, com a garantia .ad personam.. Article 7 ComissiÛ Parit‡ria d'aplicaciÛ i vigËncia Per vetllar per l'aplicaciÛ i pel compliment del que s'estipula en aquest Conveni es crea la ComissiÛ Parit‡ria, formada per quatre membres designats per la DirecciÛ de l'empresa i quatre designats pel ComitË d'Empresa de Martorell. Els membres han de ser elegits entre els qui formin part al seu dia de la ComissiÛ Negociadora del Conveni. Aquesta ComissiÛ tÈ com a ˙nic objectiu dirimir els problemes d'interpretaciÛ del text d'aquest Conveni. CapÌtol 2 OrganitzaciÛ de la feina Article 8 OrganitzaciÛ pr‡ctica de la feina L'organitzaciÛ pr‡ctica de la feina, segons el que prescriuen aquest Conveni i la legislaciÛ vigent, Ès facultat de la DirecciÛ de l'empresa. Article 9 OrganitzaciÛ de la feina L'organitzaciÛ de la feina afecta les q¸estions seg¸ents: 1. ExigËncia de l'activitat normal. 2. AdjudicaciÛ dels elements necessaris (m‡quines o tasques especÌfiques) perquË el treballador pugui assolir, com a mÌnim, les activitats a quË es refereix el n˙mero anterior. 3. Fixar tant els Ìndexs de malbaratament com de qualitat admissible al llarg del procÈs de fabricaciÛ de quË es tracti. 4. La vigil‡ncia, atenciÛ i neteja de la maquin‡ria encomanada, tenint en compte, en tot cas, la determinaciÛ de la quantitat de treball i l'activitat a rendiment normal. 5. Si a causa de la implantaciÛ d'un sistema de rendiments i incentius d'una o diverses seccions que componen la fabricaciÛ alg˙ ha de realitzar una quantitat o qualitat de treball superior a l'activitat normal de la c‡rrega de treball per hora-home, ha de percebre com a mÌnim un increment del 25% del seu salari base. 6. Realitzar durant el perÌode d'organitzaciÛ de la feina modificacions i mËtodes, tarifa, distribuciÛ del personal, canvi de funcions i variacions tËcniques de m‡quines i material, sobretot quan, pel que fa a aquestes ˙ltimes, cal obtenir i buscar un estudi comparatiu. A aquest efecte, el treballador ha de conservar, independentment dels rendiments que aconsegueixi amb els nous valors de temps, la mitjana de les percepcions que ha obtingut durant les 12 setmanes anteriors a l'inici de la prova. Si durant el perÌode de modificaciÛ el treballador o els treballadors afectats obtenen un rendiment superior al normal, cal retribuir-los d'acord amb les tarifes que s'estableixin a aquest efecte. En tot cas, han de ser remunerats amb el total de les quantitats a percebre per aquest concepte d'increment de rendiment, una vegada aprovades les tarifes corresponents. En cas que les tarifes a quË es refereixen els dos par‡grafs anteriors no s'arribin a establir definitivament, cal abonar l'activitat superior proporcionalment al que superi l'activitat normal. 7. Adaptar les c‡rregues de treball, rendiment i tarifes a les noves condicions que resultin d'aplicar el canvi d'un determinat mËtode operatiu, procÈs de fabricaciÛ, canvi de matËria, maquin‡ria o qualsevol altra condiciÛ tËcnica del procÈs de quË es tracti. 8. Establir fÛrmules clares i senzilles per obtenir els c‡lculs de retribucions que corresponguin a tots els treballadors afectats, de tal manera que, siguin quins siguin el seu nivell professional i el lloc de treball que ocupen, puguin comprendre-les amb facilitat. Article 10 ImplantaciÛ de sistemes d'organitzaciÛ de la feina El procediment per implantar els sistemes d'organitzaciÛ de la feina Ès el seg¸ent: 1. Per establir un sistema de rendiment segons la prima o els incentius, fixar l'activitat normal i Úptima, i canviar mËtodes de treball, cal presentar l'informe al ComitË d'Empresa 15 dies abans de la implantaciÛ dels nous sistemes. 2. Limitar a 12 setmanes com a m‡xim l'experimentaciÛ de les noves tarifes o dels nous sistemes d'organitzaciÛ. 3. Un cop finalitzat el perÌode d'experimentaciÛ i en el termini m‡xim de 15 dies, cal un informe raonat en quË s'expressi la conformitat o el desacord del ComitË d'Empresa, el qual per assessorar-se pot demanar informes i comprovacions dels sistemes als tËcnics o experts que cregui oportuns. 4. Si els representants dels treballadors no les accepten, han de ser aprovades per l'autoritat laboral previ informe a la InspecciÛ de Treball. En aquest ˙ltim cas, la resoluciÛ ha de dictar-se en el termini de 15 dies, a comptar de la sol∑licitud formulada per la DirecciÛ de l'empresa. 5. Exposar en els llocs de treball l'especificaciÛ de la tasca assignada a cada lloc, com tambÈ, i d'una manera clara i senzilla, les tarifes aprovades. 6. Quan les necessitats d'explotaciÛ ho aconsellin, pot ser establert el treball per tasques, preus fets i altres incentius, d'acord amb el que estableix aquest capÌtol. Article 11 Canvis i trasllats La DirecciÛ pot ordenar dintre de cada centre de treball els canvis i trasllats de personal que l'organitzaciÛ de la producciÛ exigeixi segons el parer d'aquesta. Cal respectar els drets que corresponen al treballador per la seva categoria professional i d'acord amb la legislaciÛ vigent. Article 12 Trasllats Els trasllats del personal que impliquin un canvi de domicili familiar per a l'afectat poden efectuar-se mitjanÁant sol∑licitud de l'interessat, per acord entre l'empresa i el treballador, per necessitats del servei i per permuta. 1. Quan el trasllat s'efectua a sol∑licitud de l'interessat, amb l'acceptaciÛ prËvia de l'empresa, aquest no tÈ el dret d'indemnitzaciÛ per les despeses que origina el canvi. 2. Quan el trasllat es fa de com˙ acord entre l'empresa i el treballador, cal atenir-se a les condicions pactades per escrit entre ambdues parts. 3. Quan les necessitats del treball ho justifiquin, prËvia informaciÛ als representants dels treballadors, l'empresa pot dur a terme el trasllat encara que no arribi a un acord amb el treballador, sempre que es garanteixi a la persona traslladada els drets que tÈ adquirits, com tambÈ qualsevol altres que en un temps futur es puguin establir. En tot cas, el traslladat percep, amb la justificaciÛ prËvia, l'import de les despeses seg¸ents: locomociÛ de l'interessat i dels familiars que hi convisquin i transport de mobiliari, roba i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA