Convenio colectivo - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2011
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5047 de 14/01/2008
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

TRE/3978/2007, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de la ind˙stria de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona per als anys 2007-2011 (codi de conveni n˙m. 0801065).

Vist el text del Conveni col∑lectiu de treball de la ind˙stria de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona, subscrit per FederaciÛ d'Entitats Empresarials per la ConstrucciÛ, CCOO i UGT el dia 26 d'octubre de 2007, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuraciÛ de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de marÁ, de reestructuraciÛ parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuraciÛ del Departament de Treball, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

.1 Disposar la inscripciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de la ind˙stria de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona per als anys 2007-2011 (codi de conveni n˙m. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 27 de novembre de 2007

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials a Barcelona

TraducciÛ del text original signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball de la ind˙stria de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona per als anys 2007-2011

CapÌtol 1

Disposicions generals

SecciÛ 1

¿mbit

Article 1

¿mbit funcional

El present Conveni Ès d'obligat compliment en totes les activitats prÚpies del sector de la construcciÛ, que sÛn les seg¸ents:

 1. Les dedicades a la construcciÛ i obres p˙bliques, que comprenen:

  Obra de paleta.

  FormigÛ.

  Pintura per a decoraciÛ i empaperat.

  Fusteria d'armar.

  Enrajolat i paviment.

  Empedrat i llambordes.

  Escultura, decoraciÛ i escaiola.

  Estucat i revocat.

  Pedra i marbre, s'inclouen les f‡briques i tallers de serra i llaura, tant mec‡nica com manual.

  Portlandistes d'obra.

  Pous.

  Pedreres, graveres, sorreres i l'explotaciÛ i manufactura de terres industrials, bÈ explotades a cel obert, galeries o mines i vetes explotades per a ˙s propi per les empreses dedicades principalment a la construcciÛ i obres p˙bliques en general, encara que la producciÛ no s'absorbeixi totalment per aquestes.

  Pedreres, graveres i sorreres, la matËria dels quals es destini a construcciÛ i obres p˙bliques i no siguin explotades directament per empreses constructores.

  Els treballs que es realitzin als ports, a terra ferma i espigons.

  FabricaciÛ d'elements auxiliars i materials de la construccions per a la seva exclusiva o preferent utilitzaciÛ i consum, absorbint-se a les prÚpies obres tota o la major part de l'esmentada producciÛ.

  RegeneraciÛ de platges.

  Moviment de terres.

  Fusteria utilitzada per les empreses de la construcciÛ, bÈ sigui a les obres o als seus tallers.

  Fusteria met‡l∑lica, el treball del qual sigui realitzat per a la col∑locaciÛ a les obres.

  Col∑locaciÛ d'estructures de ferro a les obres.

  Col∑locaciÛ d'articles de pedra artificial, polida o sense polir, aixÌ com la seva fabricaciÛ a peu d'obra per a la seva utilitzaciÛ exclusiva.

  Col∑locaciÛ d'aÔllants i revestiments de qualsevol tipus en obres.

  Col∑locaciÛ de tancaments en sec.

  ProveÔment i sanejament d'aig¸es, col∑locaciÛ de canonades i els seus elements accessoris, obertura i tancament de rases i les seves reparacions, incloent les que es realitzen per a qualsevol tipus d'instal∑lacions de subministraments tals com gas, telecomunicacions, electricitat, etc.

  La confecciÛ de canyissos i cels rasos.

  Les empreses immobili‡ries, incloses les cooperatives d'habitatges.

  Les empreses de fontaneria, aigua, electricitat, telecomunicacions i aire condicionat l'activitat principal d'instal∑laciÛ del qual es realitzi a les obres.

  Les empreses dedicades a l'estudi, a plantejament i a construcciÛ d'obres p˙bliques i particulars (carreteres, viaductes, t˙nels, autopistes), passos elevats o simplement a la realitzaciÛ de les obres esmentades.

  La promociÛ o execuciÛ d'urbanitzacions.

  La promociÛ de l'edificaciÛ d'immobles de qualsevol gËnere.

  Empreses dedicades a fonamentacions i les que realitzin sondeigs per a la construcciÛ.

  Les empreses dedicades al muntatge de bastides.

  Les empreses l'activitat principal de les quals consisteixi en el lloguer de maquin‡ria, equips i bastides per a la construcciÛ, amb o sense personal per al seu maneig.

  Empreses de rehabilitaciÛ, manteniment i demoliciÛ i enderrocs d'obres.

  Tallers de fabricaciÛ de ferralla, la destinaciÛ principal del qual sigui per a la construcciÛ.

  Els treballs verticals de construcciÛ, rehabilitaciÛ, reparaciÛ i pintura.

  GestiÛ de residus en obra i demoliciÛ.

  Les empreses de control de qualitat: laboratoris d'an‡lisi de tota classe de materials que s'instal∑len a les obres, aixÌ com empreses de control de qualitat d'execuciÛ d'obra amb seguiment a les obres, seguiment de pl‡nols en obra, empreses l'activitat principal de les quals consisteixi en la realitzaciÛ d'estudis tËcnics i pl‡nols relacionats amb el control de qualitat, seguretat, en l'execuciÛ de les obres de construcciÛ i obres p˙bliques.

 2. La conservaciÛ i manteniment d'infraestructures:

  La conservaciÛ i manteniment d'autopistes, autovies, carreteres i vies fËrries.

  Empreses dedicades a la conservaciÛ i manteniment de vies p˙bliques i urbanes, ja sigui per concessiÛ administrativa o una altra forma d'adjudicaciÛ o contracte realitzat amb qualsevol administraciÛ p˙blica.

 3. Pedreres, sorreres, graveres i l'explotaciÛ de terres industrials, per a l'obtenciÛ de pedra per a la construcciÛ i terres silÌcies refract‡ries i altres industrials, bÈ explotades a cel obert, galeries o mines que no s'explotin com a ind˙stria auxiliar de cap altra principal que es trobi reglamentada.

  S'exceptuen els treballs d'empreses explotadores de terres industrials que es vÈnen regulant per la ReglamentaciÛ nacional de treball a les mines de fosfats, sofre, potassa, talc i altres explotacions mineres no compreses en una altra reglamentaciÛ.

 4. Embarcacions, artefactes flotants i explotacions de ferrocarrils auxiliars a les obres de ports i en general a tots aquells treballadors empleats en la seva construcciÛ o reparaciÛ, aixÌ com les ampliacions, modificacions i excepcions que s'estableixin per a aquest grup sempre que el seu treball s'efectuÔ de manera exclusiva per a la construcciÛ i reparaciÛ de ports.

 5. El comerÁ de construcciÛ majoritari i exclusivista. Es regiran per aquest Conveni el comerÁ de qualsevol dels articles elaborats per les empreses incloses dins de l'‡mbit d'aquest Conveni o destinades al seu ˙s principal, d'acord amb les seves prÚpies funcions i activitats, sempre que siguin a l'engrÚs i exclusivistes.

Article 2

¿mbit territorial

El present Conveni Ès d'‡mbit provincial, i s'estÈn a la provÌncia de Barcelona; hi queden inclosos tots els centres de treball a quË es refereix el seu ‡mbit funcional que estiguin ubicats a la provÌncia, encara que la seu central o el domicili social de l'empresa radiqui fora d'aquest terme provincial.

Ambdues representacions es comprometen a participar en els Úrgans de negociaciÛ que puguin crear-se per a l'establiment d'un conveni del mateix ‡mbit funcional que aquest i l'‡mbit territorial del qual sigui el de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

¿mbit personal

Queden compreses dins l'‡mbit del Conveni les persones que gaudeixin de la qualitat de treballadors per compte de les empreses que hi sÛn afectades. Queden expressament exceptuades de l'‡mbit personal d'aquest Conveni les relacions regulades pels articles 1.3 i 2 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ.

SecciÛ 2

VigËncia. Durada. PrÚrroga. RevisiÛ o rescissiÛ

Article 4

VigËncia

El present Conveni entra en vigor l'1 de gener de 2007, tret dels aspectes en quË es pacti expressament una vigËncia diferent.

Article 5

Durada

La durada d'aquest Conveni Ès de 5 anys, per la qual cosa conclou el 31 de desembre de 2011.

Article 6

PrÚrroga

El Conveni queda prorrogat t‡citament per perÌodes successius d'1 any, en cas que no sigui objecte de den˙ncia per a la seva revisiÛ o rescissiÛ amb com a mÌnim 3 mesos d'antelaciÛ a la data del seu venciment inicial o al de qualsevol de les seves prÚrrogues.

Article 7

RevisiÛ o rescissiÛ

La den˙ncia per a la rescissiÛ o la revisiÛ del present Conveni ha de ser formulada per la representaciÛ que la proposi, amb 3 mesos d'antelaciÛ a la data de fi de la vigËncia d'aquest Conveni o la de qualsevol de les seves prÚrrogues.

En el supÚsit que es produeixi den˙ncia del Conveni, les parts es comprometen a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA