Revisión salarial - Comerç en General, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5075 de 21/02/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/426/2008, de 28 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500065).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 22 de gener de 2008, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l'article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500065, al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Lleida, 28 de gener de 2008

Pilar Nadal i Reimat

Directora dels Serveis Territorials

a Lleida en funcions

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida

Taula salarial any 2007

Categories professionals

Euros

Grup V

Nivell 1

Titulat de grau superior

1139,53

Nivell 2

Director. Titulat de grau mitjà

994,86

Grup IV

Nivell 1

Encarregat general

953,28

Nivell 2

Cap de personal, compres i vendes,

Cap de Divisió i Administració

921,57

Grup III

Nivell 1

Cap de sucursal, supermercat, magatzem

i grup, cap de secció. Comptable,

cap de Secció Administrativa.

Caixer, taquimecanògraf i

idiomes estrangers. Encarregat

d'establiment, dibuixant,

retolista i aparadorista

812,75

Grup II

Nivell 1

Venedor, viatjant, corredor de plaça,

oficial de 1ª, oficial administratiu,

dependent, comprador, autovenda

786,23

Nivell 2

Vigilant, porter, mosso especialitzat

766,75

Grup I

Nivell 1

Ajudant, auxiliar administratiu,

telefonista, ajudant de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA