Revisión salarial - Confiteria, Pastisseria i Brioixeria, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5086 de 07/03/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/627/2008, de 19 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801025).

Vist el text de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona, subscrit pel Gremi Provincial de Pastisseria de Barcelona, CCOO i UGT, el dia 5 de febrer de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801025) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 19 de febrer de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió de l'IPC per a l'any 2007 del Conveni col·lectiu de treball del sector de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona

Relació d'assistents:

Representació empresarial: María José Mumbrú, Marta Marcillas, Pedro Masramón i Miquel Jane. Assessors: Manuel Martín-Borregón de Castro i Francisco Argemí Argemí.

La representació dels treballadors:

Per CCOO: Pedro Gamez, Ma Carmen Izquierdo, Encarna Romero, Carlos Sánchez i María José Rodríguez. Assessors: Julián de las Heras i Miguel A. Domíngues.

Per UGT: Francisco J. García, Carmen Sánchez, Marta Serrat i Ramon Jardí. Assessor: José Ros.

Als locals del Gremi Provincial de Pastisseria de Barcelona, a les 16.30 hores del dia 5 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió Negociadora del 32 Conveni col·lectiu de confiteria, pastisseria i brioixeria de la província de Barcelona, amb el següent ordre del dia:

  1. Signatura de taules salarials 2007 (revisió IPC)

D'acord amb el que preveu l'article 28 del 32è Conveni col·lectiu, que estableix la revisió salarial per la diferència entre el 3% i l'IPC real 4,2% més un 0,75%, que suposa un increment d'un 1,95% aplicat sobre les taules salarials de l'any 2006, es signen les taules per a l'any 2007.

Així doncs les taules salarials revisades queden com s'estableix en l'annex 1 que s'adjunta.

I signen en proba de conformitat, en el lloc i data de l'encapçalament.

Annex 1

Taules 2007 (Diferència IPC)

Vigència de gener a desembre de 2007

C: categoria; T: tarifa; SBA: salari base 7 d.; PCA: plus de conveni 7 d.; TS: total setmanal; DTS: dia total setmanal; PNH: plus nocturn hora; HEL: hora extra laborable; HEF: hora extra festiva; PNA: plus nocturn 7 d.; NTS: nit total setmanal; SB: salari base; PC: plus de conveni; TM: total mes.

Obrador de pastisseria artesana i industrial

C

T

SBA

PCA

TS

PNH

HEL

HEF

Personal d'obrador

Mestre d'obrador

4

23,90

21,65

318,89

1,90

16,31

18,70

Oficial de 1a

8

21,70

20,58

295,99

1,78

15,11

17,34

Oficial de 2a

8

21,70

15,11

257,69

1,53

13,23

15,09

Ajudant

9

21,70

10,91

228,30

1,33

11,68

13,34

Aprenent + 18 anys

10

21,70

6,97

200,70

1,17

10,29

11,74

Aprenent 16/17 anys

11

13,53

6,11

137,51

-

-

-

Auxiliar e. ind. mecanitzada

10

21,70

14,74

255,12

1,52

13,09

14,94

Auxiliar

10

21,70

10,31

224,10

1,32

11,49

13,08

Peó de neteja

10

21,70

9,18

216,18

1,28

11,08

12,58

Personal d'acabat . empaquetat de pastisseria industrial

Encarregat

4

23,90

21,65

318,89

1,90

16,31

18,70

Oficial de 1a

8

21,70

12,72

240,93

1,42

12,04

13,76

Oficial de 2a

8

21,70

11,50

232,44

1,33

11,57

13,23

Ajudant

9

21,70

9,10

215,61

1,27

10,76

12,28

Aprenent + 18 anys

10

21,70

6,31

196,07

1,13

9,72

11,14

Aprenent 16/17 anys

11

13,53

6,11

137,51

-

-

-

Brioixeria dia i nit

C

T

SBA

PCA

DTS

PNA

NTS

PNH

HEL

HEF

Personal d'obrador

Mestre d'obrador

4

23,90

19,02

300,48

5,99

342,42

1,79

15,37

17,57

Forner

8

21,70

16,16

265,04

5,41

302,91

1,59

13,54

15,51

Oficial de 1a

8

21,70

16,16

265,04

5,41

302,91

1,59

13,54

15,51

Oficial de 2a

8

21,70

11,79

234,44

5,41

272,31

1,40

12,00

13,72

Ajudant

9

21,70

9,42

217,89

5,41

255,76

1,31

11,16

12,78

Aprenent + 18 anys

10

21,70

5,43

189,93

5,41

227,81

1,13

9,72

11,11

Aprenent 16/17 anys

11

13,53

6,11

137,51

-

137,51

-

-

-

Peó neteja

10

21,70

9,17

216,11

5,41

253,98

1,28

11,10

12,58

Personal d'acabat . empaquetat de brioixeria

Encarregat

4

23,90

19,02

300,48

5,99

342,42

1,79

15,37

17,57

Oficial de 1a

8

21,70

12,72

240,93

5,41

278,80

1,42

12,04

13,76

Oficial de 2a

8

21,70

11,49

232,37

5,41

270,24

1,33

11,57

13,27

Ajudant

9

21,70

9,10

215,61

5,41

253,48

1,27

10,76

12,28

Aprenent + 18 anys

10

21,70

5,43

189,93

5,41

227,81

1,13

9,71

11,11

Aprenent 16/17 anys

11

13,53

6,11

137,51

-

137,51

-

-

-

Xofer repartidor aut

8

21,70

15,60

261,11

5,41

298,99

1,53

13,06

14,84

Ajud. xofer repartidor

9

21,70

11,16

230,02

5,41

267,89

1,32

11,50

13,08

Dependència mercantil

C

T

SB

PC

TM

HEL

HEF

Personal mercantil

Dependent major . encarregat S

5

663,76

451,92

1115,69

13,33

15,24

Dependent + 22 anys

5

663,76

366,19

1029,96

12,31

14,06

Dependent + 20 anys

5

663,76

272,08

935,84

11,16

12,79

Ajudant

7

651,71

190,09

841,79

10,04

11,50

Aprenent 16/17 anys

11

405,75

183,63

589,37

-

-

Xofer repartidor

8

651,71

455,28

1106,98

13,27

15,09

Mosso especialitzat

9

651,71

280,44

932,15

11,14

12,78

Mosso neteja

10

651,71

272,17

923,88

11,02

12,57

Cap de vendes

4

811,05

519,11

1330,16

15,85

18,17

Promotor propaganda-publicitat

4

716,89

514,25

1231,14

14,69

16,80

Inspector vendes

4

716,89

514,25

1231,14

14,69

16,80

Venedor autovenda

5

663,76

451,92

1115,69

13,33

15,24

Corredor plaça

5

663,76

366,19

1029,96

12,31

14,06

Personal administratiu i tècnic

Perit t. . tècnic g. mig

2

931,56

586,39

1517,95

18,10

20,70

Encarregat . cap magatzem

4

716,89

503,44

1220,33

14,58

16,67

Cap 1a administratiu

3

811,05

519,11

1330,16

15,85

18,17

Cap 2a A comptable . caixer

4

716,89

514,25

1231,14

14,69

16,80

Oficial 1a administratiu

5

663,76

445,47

1109,24

13,29

15,11

Oficial 2a administratiu

5

663,76

376,74

1040,50

12,37

14,20

Auxiliar administratiu

7

651,71

190,09

841,79

10,04

11,50

Aspirant de 17 anys

11

399,81

277,00

676,80

-

-

Aspirant de 16 anys

12

399,81

183,63

583,43

-

-

Oficis auxiliars

Oficial de 1a

8

651,71

619,18

1270,88

15,19

17,36

Oficial de 2a

8

651,71

455,28

1106,98

13,27

15,09

Ajudant

9

651,71

328,53

980,24

11,74

13,37

Mosso de magatzem

10

651,71

275,94

927,65

11,10

12,64

Taules PAC 2007

Les presents taules són únicament a efectes de comprovar l'import total del PAC consolidat 31 de desembre de 1997, amb un màxim de 12 triennis que hauria de percebre un treballador durant l'any 2007.

C: categoria; TD: trienni dia; THL: trienni hora extra laborable; THF: trienni hora extra festiva.

Obrador de pastisseria artesana i industrial

C

TD

THL

THF

Personal d'obrador

Mestre d'obrador

1,38

0,30

0,42

Oficial de 1a

1,25

0,26

0,35

Oficial de 2a

1,25

0,26

0,35

Ajudant

1,25

0,26

0,35

Aprenent + 18 anys

-

-

-

Aprenent 16/17 anys

-

-

-

Auxiliar

1,25

0,26

0,35

Peó de Neteja

1,25

0,26

0,35

Personal acabat . empaquetat

de pastisseria industrial

Encarregat

1,38

0,30

0,42

Oficial de 1a

1,25

0,26

0,35

Oficial de 2a

1,25

0,26

0,35

Ajuda...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA