Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Lérida

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5087 de 10/03/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ TRE/641/2008, de 15 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2007 i de la revisió salarial per a l'any 2008 d'altres conceptes econòmics del Conveni col·lectiu de treball del sector de transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365). Vist el text de l'Acord de revisió del IPC per a l'any 2007 i de la revisió salarial per a l'any 2008 d'altres conceptes econòmics del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, subscrit per les parts negociadores el dia 12 de febrer de 2008, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l'article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació, Resolc: .1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió del IPC per a l'any 2007 i de la revisió salarial per a l'any 2008 d'altres conceptes econòmics del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida (codi de conveni núm. 2500365), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Lleida. .2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Lleida, 15 de febrer de 2008 Pilar Nadal i Reimat Directora dels Serveis Territorials a Lleida en funcions Transcripció literal del text signat per les parts ACORD de revisió del IPC per a l'any 2007 d'altres conceptes econòmics del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida Conceptes econòmics per revisar i actualitzar del Conveni de Transport de viatgers...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA