Revisión salarial - Indústries de Captació, Elevació, Conducció, Tractament, Distribució i Depuració d'aigües, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2006
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2007
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5088 de 11/03/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ TRE/653/2008, de 8 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d'aigües potables i residuals de la província de Tarragona per als anys 2006-2007 (codi de conveni núm. 4302035). Vist el text de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d'aigües potables i residuals subscrit, per part del sector, per l'ASAC i, per part dels treballadors, pels sindicats CSC i CCOO en data 23 de gener de 2008 i presentat per les mateixes parts el 4 de febrer de 2008, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació, Resolc: -1 Disposar el registre de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d'aigües potables i residuals de la província de Tarragona per als anys 2006-2007 (codi de conveni núm. 4302035) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona. -2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni. Tarragona, 8 de febrer de 2008 P. A. del director dels Serveis Territorials a Tarragona (article 5 del Decret 326/1998, de 24 de desembre) Pilar Alier Cortés Secretària dels Serveis Territorials Transcripció del text original firmat per les parts ACORD de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del sector de les empreses de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d'aigües potables i residuals de la província de Tarragona. En els locals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de Tarragona, el dia 23 de gener de 2008, reunida la Comissió Negociadora legalment constituïda pels membres...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA