Revisión salarial - Transport de Viatgers per Carretera, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2008
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2008
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5091 de 14/03/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/706/2008, de 13 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, per a l'any 2008 (codi de conveni núm. 4301315).

Vist el text de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, subscrit per part del sector per la Federació Empresarial d'Auto-Transports (FEAT) i per part dels treballadors per CCOO en data 6 de febrer de 2008 i presentat per les mateixes parts en data 11 de febrer de 2008, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 68.5 i 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d'abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar el registre de l'Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona, per a l'any 2008 (codi de conveni núm. 4301315), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 13 de febrer de 2008

P. A. (art. 5 del Decret 326/1998, de 24 de desembre)

Pilar Alier Cortés

Secretària dels Serveis Territorials a Tarragona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball de sector del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona per a l'any 2008

A la ciutat de Tarragona, a les 10 hores del dia 6 de febrer de 2008, a la seu social de la Federació Empresarial d'Auto-transports de la província de Tarragona (FEAT), situada al carrer Jaume I, núm. 29 de Tarragona, es reuneixen les persones a sota relacionades, membres totes elles de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del transport de viatgers per carretera de la província de Tarragona.

Assistents

Representació empresarial:

Sr. Josep M. Jansà

Assessor: Sr. Javier Torres

Representació dels treballadors:

Per CCOO: Sr. Andrés Toledo, Sr. Josep M. Espasa, Sr. Ginés Pérez i Sr. Raul Puigdefàfregues

Assessors: Sr. Josep Francesc Reverté i Sr. Xavier Pallisé

L'objecte de la reunió de la Comissió Negociadora és procedir a la revisió del contingut econòmic del conveni per al present any 2008.

Havent constatat que l'índex de preus de consum (IPC) estatal, establert per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha registrat a 31 de desembre de 2007 un increment del 4,2 per 100, d'acord amb la disposició transitòria segona procedeix un increment dels conceptes econòmics per al 2008 del 4,95%, excepte per al plus de flexibilitat que romandrà congelat durant la vigència del conveni.

En conseqüència, s'acorda procedir a l'increment econòmic de 2008, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2008, aplicant un increment del 4,95 per 100 als conceptes econòmics següents, que queden com a continuació s'exposen:

L'import del plus de mecànic de l'article 24 en 30,62 euros.

El plus del conductor preceptor de l'article 26 en 4,81 euros.

L'import mínim del menyscapte de diners de l'article 28 en 6,50 euros.

L'import del complement específic per hora nocturna treballada de l'article 29 en 1,73 euros.

L'import dels treballs en dies de descans setmanal o festius de l'article 31 en 11,55 euros/hora.

L'import dels treballs en dies de descans setmanal o festius de l'article 31 en 11,55 euros/hora.

L'import de les dietes de l'article 35 en:

- Esmorzar: 3,95 euros

- Dinar: 11,88 euros

- Sopar: 11,88 euros

- Pernoctació: 8,82 euros

- Dieta completa: 36,53 euros

- Dieta internacional: 62,12 euros

- Dieta en plaça: 10,95 euros

Els imports de l'assegurança d'accidents de l'article 37 en:

- 28.365,30 euros en cas de defunció

- 35.904,15 euros en cas d'invalidesa permanent absoluta

- 17.952,08 euros en cas d'invalidesa permanent total

Els imports del premi de fidelitat de l'article 39 en:

- 4.448,36 euros si causa baixa als 60 anys

- 3.792,34 euros si causa baixa voluntària als 61 anys

- 3.243,27 euros si causa baixa voluntària als 62 anys

- 1.924,57 euros si causa baixa voluntària als 63 anys

- 1.021,64 euros si causa baixa voluntària als 64 anys

L'import de la retirada del carnet de conduir de l'article 41 en 935,64 euros.

L'import màxim de la pòlissa establerta a l'article 42 en 54,15 euros.

Les taules salarials de l'any 2008 (annex I del text articulat del conveni) i les taules d'antiguitat 2008 (annex II del text articulat del conveni), s'adjunten com a annexes a la present acta.

Així mateix, s'acorda que el valor de l'hora ordinària de treball per a l'any 2008 es calcularà sumant al salari base el plus de conveni i el plus de transport meritat mensualment, multiplicat per 15 pagues per trobar el còmput anual i dividir-lo per les hores de jornada anual.

I sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 11 hores i quinze minuts en el lloc i data anteriorment indicats, signant la present acta en prova de conformitat.

Taules salarials any 2008

Grup professional I

Categories professionals

Salari base

Plus conveni

Plus transp.

Total

Valor hora extra

Cap de servei

1.114,78

483,12

77,35

1.675,24

11,30

Inspector principal

1.009,45

436,69

77,35

1.523,49

10,10

Enginyers i llicenciats

1.038,79

447,06

77,35

1.563,20

11,23

Enginyers tècnics i aux. titulats

864,73

368,67

77,35

1.310,75

8,75

Ajudants tècnics sanitaris

775,99

327,65

77,35

1.180,98

7,82

Cap de secció

896,69

382,71

77,35

1.356,75

9,10

Cap de negociat

861,09

366,04

77,35

1.304,47

8,72

Cap d'estació de primera

944,40

404,14

77,35

1.425,89

9,55

Cap d'estació de segona

848,35

362,22

77,35

1.287,92

8,66

Cap d'administració de primera

944,40

404,14

77,35

1.425,89

9,55

Cap d'administració de segona

848,35

362,22

77,35

1.287,92

8,66

Cap d'administració en ruta

753,17

320,29

77,35

1.150,81

7,59

Cap de trànsit de primera

848,35

362,22

77,35

1.287,92

8,68

Cap de trànsit de segona

813,89

344,60

77,35

1.235,84

8,25

Cap de trànsit de tercera

790,73

333,89

77,35

1.201,96

8,02

Cap de taller

942,60

403,90

77,35

1.423,85

9,55

Encarregat contramestre

840,34

355,67

77,35

1.273,35

9,10

Encarregat general

793,79

344,19

77,35

1.215,33

8,23

Grup professional II

Categories professionals

Salari base

Plus conveni

Plus transp.

Total

Valor hora extra

Inspector

793,71

336,91

77,35

1.207,97

8,07

Conductor-perceptor

785,10

329,03

77,35

1.191,49

7,93

Conductor

775,11

327,54

77,35

1.180,00

7,87

Conductor de vehicle lleuger

750,18

316,65

77,35

1.144,18

7,61

Grup professional III

Categories professionals

Salari base

Plus conveni

Plus transp.

Total

Valor hora extra

Oficial administratiu de primera

806,62

342,54

77,35

1.226,50

8,18

Oficial administratiu de segona

775,09

327,54

77,35

1.179,98

7,82

Auxiliar administratiu

747,08

303,14

77,35

1.127,56

7,39

Taquillers/es

747,66

309,15

77,35

1.134,16

7,50

Factor

747,66

309,15

77,35

1.134,16

7,50

Encarregat de consigna

747,66

309,15

77,35

1.134,16

7,50

Cobrador

747,93

311,96

77,35

1.137,24

7,55

Grup professional IV

Categories professionals

Salari base

Plus conveni

Plus transp.

Total

Valor hora extra

Cap d'equip

797,27

336,98

77,35

1.211,60

8,02

Encarregat de magatzem

788,94

333,70

77,35

1.199,99

8,01

Oficial de taller o garatge de primera

782,49

330,67

77,35

1.190,51

7,90

Oficial de taller o garatge de segona

768,76

325,64

77,35

1.171,75

7,77

Oficial de taller o garatge de tercera

750,18

316,65

77,35

1.144,18

7,59

Grup professional V

Categories professionals

Salari base

Plus conveni

Plus transp.

Total

Valor hora extra

Cobrador de factures

747,09

303,14

77,35

1.127,57

7,39

Greixador

745,09

316,28

77,35

1.138,72

7,59

Rentador de cotxes

745,09

316,28

77,35

1.138,72

7,59

Mosso de taller

747,18

304,24

77,35

1.128,77

7,43

Mosso

745,46

286,44

77,35

1.109,25

7,14

Repartidor de mercaderies

745,46

286,44

77,35

1.109,25

7,50

Acompanyant

555,84

228,51

77,35

861,69

5,74

Grup professional VI

Categories professionals

Salari base

Plus conveni

Plus transp.

Total

Valor hora extra

Vigilant de nit

748,97

304,23

77,35

1.130,55

7,43

Vigilant de dia

748,97

304,23

77,35

1.130,55

7,43

Telefonista

746,54

297,61

77,35

1.121,50

7,28

Porter

745,46

286,45

77,35

1.109,26

7,14

Vigilant

745,46

286,45

77,35

1.109,26

7,14

Netejador

738,67

216,62

77,35

1.032,63

6,04

Grum

520,58

211,43

77,35

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA