Acta - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2008
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2008
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5111 de 15/04/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1091/2008, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist el text de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials per la Construcció (FEC) i les representacions de les centrals sindicals d'UGT i CCOO el dia 12 de desembre de 2007, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 5 de març de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les part

ACORD

de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents

Representació empresarial integrada per:

FEC: Josep Segura i José Antonio Rodríguez.

Representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Lorenzo Hervas i José Luis Hernández.

UGT: Jacinto Valle i Narciso Riera.

A la ciutat de Barcelona, essent les 10 hores del dia 12 de desembre de 2007, es reuneixen d'acord amb la delegació conferida per la totalitat dels membres titulars i assessors de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, en la seva sessió del dia 5 de desembre de 2007 (Acta 8/2007 de 5.12.07) els membres esmentats.

Tot seguit s'obre la sessió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA