Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2008
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5111 de 15/04/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCI”

TRE/1093/2008, de 5 de marÁ, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ de l'Acord de revisiÛ de l'IPC per a l'any 2007 i de revisiÛ salarial per a l'any 2008 del Conveni col∑lectiu de treball de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona (codi de conveni n˙m. 0801065).

Vist el text de l'Acord de revisiÛ de l'IPC per a l'any 2007 i de revisiÛ salarial per a l'any 2008 del Conveni col∑lectiu de treball de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona, subscrit per la FederaciÛ d'Entitats Empresarials per la ConstrucciÛ, CCOO i UGT el dia 30 de gener de 2008, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuraciÛ de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de marÁ, de reestructuraciÛ parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuraciÛ del Departament de Treball, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

.1 Disposar la inscripciÛ de l'Acord de revisiÛ de l'IPC per a l'any 2007 i de revisiÛ salarial per a l'any 2008 del Conveni col∑lectiu de treball de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona (codi de conveni n˙m. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 5 de marÁ de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

TranscripciÛ literal del text signat per les parts

ACORD

de revisiÛ de l'IPC per a l'any 2007 i de revisiÛ salarial per a l'any 2008 del Conveni col∑lectiu de treball de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona

Assistents

D'una banda la representaciÛ empresarial integrada per:

FEC: Josep Segura i Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig i Marc Torrent (AssociaciÛ de Promotors) i JosÈ Antonio RodrÌguez (Cambra de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig AbÛs, Sergi Alonso, Xavier Puigvert i Javier PÈrez.

I d'altra banda, la representaciÛ dels treballadors, integrada per:

CCOO: QuintÌn Aldana Hidalgo, Joaquim Estrada LÛpez, JosÈ Luis Hern·ndez Esteo, Sergio Moran Sep˙lveda, Jacint Naval ¡lvarez, Antoni Becerra Fern·ndez i Oscar Baz·n GarcÌa. Assessors: Miguel Pel·ez GarcÌa i Lorenzo Hervas.

UGT: Francisco Pelaez Flores, Mariano MartÌn Silvestre, JosÈ GarcÌa Vargas, JosÈ Antonio Riveiro RodrÌguez, Manuel GarcÌa Serna, JosÈ Herzog Dieguez i Vicente Querol Presta.

Assessors: Narciso Riera, Jacinto Valle Valle, Manuel Gallardo MÈndez, JosÈ Antonio Pasadas, Juani Arenas GÛmez, Manuel GarcÌa V·zquez i RamÛn Arenas S·nchez.

A la ciutat de Barcelona, a les 9.30 hores del dia 30 de gener de 2008 es reuneix, en primera convocatÚria, la ComissiÛ Negociadora del Conveni col∑lectiu de treball de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona, al carrer Comte Salvatierra, 5-15, de Barcelona ciutat, sota la presidËncia del senyor Xavier Cresp·n i Echegoyen i actua com a secretari, el senyor Jordi Altafaja DivÌ.

Com sigui que hi sÛn presents la totalitat dels membres titulars i assessors de la ComissiÛ Negociadora del Conveni col∑lectiu de treball de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona, s'obre tot seguit la sessiÛ de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Com a primer punt de l'ordre del dia es procedeix a la lectura de les taules salarials revisades al diferencial d'increment del 4,2% de l'IPC real amb el previst del 2% per a l'any 2007 del Conveni col∑lectiu de treball de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona, segons l'Acord subscrit en l'article 63 del Conveni provincial. Els efectes econÚmics d'aquesta taula d'endarreriments sÛn de l'1 de gener de 2007, i s'han de pagar els endarreriments que corresponguin als treballadors de forma proporcional al temps treballat a l'empresa.

Com a segon punt del dia es procedeix a la lectura de les taules salarials per a l'any 2008 del Conveni col∑lectiu de treball de la construcciÛ i obres p˙bliques de la provÌncia de Barcelona amb un increment del 3,5% sobre les taules salarials definitives de l'any 2007.

Pel que fa a les hores extraordin‡ries, el tipus I resulta del quocient de dividir el salari brut anual per la jornada anual, i el tipus II resulten d'un increment del 33% de les de tipus I.

Ambdues parts acorden que respecte als imports d'antiguitat de les pagues extraordin‡ries i vacances, la seva quantia correspon a 41,7 dies del valor de l'antiguitat mensual que pugui correspondre.

Segons l'article 64 del Conveni col∑lectiu, el termini per abonar els endarreriments que corresponguin Ès d'1 mes a comptar des de la data d'avui.

En prova de conformitat se signa per delegaciÛ de tots els membres en cadascuna de les seves representacions respectivament els seg¸ents membres: en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval, en nom d'UGT el Sr. Francisco Pel·ez i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, i s'acorda la seva posterior presentaciÛ i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Finalment, i sense haver mÈs assumptes per tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessiÛ de la qual s'estÈn la present Acta que, en mostra de conformitat, signen els assistents.

Annex 1-A

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2007 revisada art. 63

RetribuciÛ anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PT: plus de transport, dist‡ncia i eines; GJ: gratificaciÛ de juny; GN: gratificaciÛ de Nadal; V: vacances; T: total

C

S

PC

PT

GJ

GN

V

T

Encarregat

10.387,10

6.695,87

1.730,14

1.944,48

1.944,48

1.944,48

24.646,55

Capat‡s

9.740,78

6.351,80

1.730,14

1.844,50

1.844,50

1.844,50

23.356,22

Modelista

9.634,23

6.142,90

1.440,48

1.783,35

1.783,35

1.783,35

22.567,66

Adornista

9.634,23

6.142,90

1.440,48

1.783,35

1.783,35

1.783,35

22.567,66

Cap de taller

10.387,80

6.691,23

1.730,14

1.943,99

1.943,99

1.943,99

24.641,14

Contramestre

9.740,78

6.351,80

1.730,14

1.844,50

1.844,50

1.844,50

23.356,22

Apuntalador-barrinaire

9.344,52

6.148,54

1.730,14

1.783,95

1.783,95

1.783,95

22.575,05

Oficial 1a

9.380,04

6.003,61

1.440,48

1.743,61

1.743,61

1.743,61

22.054,96

Oficial 2a

8.660,64

5.620,66

1.440,48

1.632,25

1.632,25

1.632,25

20.618,53

Ajudant

8.087,96

5.315,53

1.440,48

1.543,67

1.543,67

1.543,67

19.474,98

PeÛ especialista

7.907,10

5.217,19

1.440,48

1.515,52

1.515,52

1.515,52

19.111,33

PeÛ ordinari

7.815,20

5.129,13

1.375,97

1.486,99

1.486,99

1.486,99

18.781,27

Guarda jurat

8.359,26

5.429,17

1.375,97

1.571,59

1.571,59

1.571,59

19.879,17

Vigil. taller o magatzem

7.811,67

5.137,36

1.375,97

1.488,25

1.488,25

1.488,25

18.789,75

Aux. tËc. obra

9.454,56

5.997,48

1.375,97

1.740,87

1.740,87

1.740,87

22.050,62

Aux. adm. obra

9.087,06

5.909,59

1.375,97

1.694,10

1.694,10

1.694,10

21.454,92

Magatzemer magatzem central

8.547,17

5.531,57

1.375,97

1.601,29

1.601,29

1.601,29

20.258,58

Llister magatzemer

8.358,22

5.416,35

1.375,97

1.570,30

1.570,30

1.570,30

19.861,44

Cap de servei

13.144,28

7.524,19

1.665,65

2.365,11

2.365,11

2.365,11

29.429,45

Aj. llic./eng.arquit./cap d'obres

12.582,31

7.284,29

1.665,65

2.282,79

2.282,79

2.282,79

28.380,62

Aj.eng. aats/apar.arquit.tËc./grad.soc./prof.merc.

11.806,01

6.886,51

1.665,65

2.160,02

2.160,02

2.160,02

26.838,23

Cap de personal/cap 1a org./insp.adm./Cap 1a adm.

11.269,53

6.620,09

1.665,65

2.075,95

2.075,95

2.075,95

25.783,12

Ajudant d'obra

11.004,46

6.495,05

1.665,65

2.034,69

2.034,69

2.034,69

25.269,23

Encarregat general

10.739,45

6.349,87

1.665,65

1.991,51

1.991,51

1.991,51

24.729,50

Cap 2a org./cap 2a adm./delin sup.

9.962,98

5.958,38

1.665,65

1.870,94

1.870,94

1.870,94

23.199,83

Venedor 1a/tËc.org.1a/of.1a adm./topg.1a/delin.1a

9.155,04

5.573,25

1.665,65

1.746,25

1.746,25

1.746,25

21.632,69

Venedor 2a/tËc.org.2a/of.2a adm./topg.2a/delin.2a

8.409,44

5.055,50

1.375,97

1.585,88

1.585,88

1.585,88

19.598,55

Aux.vened./aux.adm./aux.org.de 21 anys o mÈs

7.595,32

4.651,43

1.375,97

1.457,76

1.457,76

1.457,76

17.996,00

Aux.vened./aux.adm./aux.org.menor de 21 anys

7.121,77

4.424,12

1.375,97

1.386,16

1.386,16

1.386,16

17.080,34

Calc/aj. top./telËf./const./cobr./ordn./port./inf.

7.424,69

4.575,68

1.375,97

1.433,89

1.433,89

1.433,89

17.678,01

RetribuciÛ mensual

C: categories; SB: salari base; PC: plus conveni; PT: plus transport, dist‡ncia i eines; T: total

C

SB

PC

PT

T

Cap de servei

1.194,93

684,02

151,42

2.030,37

Aj. llic./eng.arquit./cap d'obres

1.143,85

662,21

151,42

1.957,48

Aj.eng. aats/apar.arquit.tËc./grad.soc./prof.merc.

1.073,27

626,05

151,42

1.850,74

Cap de personal/cap 1a org./insp.adm./cap 1a adm.

1.024,50

601,83...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA