Corrección de errores - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2011
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5128 de 09/05/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

a la Resolució TRE/3978/2007, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2007-2011 (codi de conveni núm. 0801065) (DOGC núm. 5047, pàg. 2537, de 14.1.2008).

Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al núm. 5047, pàg. 2537, de 14.1.2008, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàg. 2547, on diu:

.Si la durada és per temps superior...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA