Revisión salarial - Serveis Integrals Lloret, SL., Gerona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2008
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2008
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5142 de 30/05/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1601/2008, de 24 d'abril, per la qual s'ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de la revisió salarial per a 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI Serveis, SA . Serveis Integrals Lloret (codi de conveni núm. 1700881).

Vist el text de la revisió salarial per a 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI Serveis, SA . Serveis Integrals Lloret, subscrit, d'una banda, pels representants de l'empresa i, de l'altra, pels dels seus treballadors el dia 31 de gener de 2008, i d'acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; el Decret de la Generalitat de Catalunya 199/2007, de 10 de setembre; l'article 170.1.j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes concordants,

Resolc:

.1 Ordenar la inscripció de la revisió salarial per a 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI Serveis, SA . Serveis Integrals Lloret (codi de conveni núm. 1700881) al Registre de Convenis dels Serveis Territorials de Treball a Girona.

.2 Ordenar-ne el dipòsit a l'oficina corresponent d'aquests Serveis Territorials.

.3 Disposar que la revisió salarial esmentada es publiqui en el DOGC.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Girona, 24 d'abril de 2008

Núria Arnay i Bosch

Directora dels Serveis Territorials de Treball a Girona

Traducció literal del text original signat per les parts

ACORD

de revisió salarial per a 2008 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI Serveis, SA . Serveis Integrals Lloret.

+ (20 dies paga de gener) + (1.050,00 euros setembre) + (10,00 euros d'activitat traspassats a salari base)

Taula salarial provisional 2008

Categories: C; Salari base: SB; Plus tòxic penós: PTP; Plus nocturn: PN; Activitat: A; Plus Transport: PT; Total mensual: TM; Total anual 2008: TA2008; Total anual 2007: TA2007

C

SB

PTP

PN

A

PT

TM

TA2008

TA2007

Sots-encarregat nit

1.044,69

219,39

261,17

406,88

130,73

2.062,86

31.305,34

29.678,48

Conductor nit 1a

1.025,46

215,35

256,37

329,97

130,73

1.957,88

29.765,53

28.215,66

Peó nit

1.006,25

211,31

251,56

60,79

130,73

1.660,64

25.406,10

24.074,21

Sots-encarregat dia

1.044,69

219,39

.

406,88

130,73

1.801,69

27.474,79

26.074,29

Inspector districte

1.025,46

215,35

.

349,18

130,73

1.720,73

26.287,35

24.946,22

Conductor dia 1a

1.025,46

215,35

.

329,97

130,73

1.701,51

26.005,50

24.678,46

Conductor dia 2a

1.015,86

213,33

.

267,48

130,73

1.627,41

24.918,64

23.645,94

Patró embarcació

1.025,46

215,35

.

329,97

130,73

1.701,51

26.005,50

24.678,46

Peó neteja especialista

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA