Acta - Confraria de Pescadors de Tarragona, Tarragona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2008
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5271 de 03/12/2008
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/3587/2008, de 28 d'octubre, per la qual es disposa el registre i la publicació de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de la Confraria de Pescadors de Tarragona per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 4302502).

Vist el text de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de la Confraria de Pescadors de Tarragona, subscrit per les parts negociadores en data 13 d'octubre de 2008, i presentat per les mateixes parts en data 15 d'octubre de 2008, i de conformitat amb el que estableixen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i els articles 68.5 i 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Resolc:

.1 Disposar el registre de la pròrroga del Conveni col·lectiu de treball de la Confraria de Pescadors de Tarragona per als anys 2008-2009 (codi de conveni núm. 4302502) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona.

.2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 28 d'octubre de 2008

Josep Maria Solanes Segura

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACTA

de l'Acord del Conveni col·lectiu de la Confraria de Pescadors de Tarragona per als anys 2006, 2007, 2008 i 2009

A la ciutat de Tarragona, el dia 27 de febrer de 2008, a les 14 hores, es reuneix la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa Confraria de Pescadors.

En representació de la Confraria:

Sr. Esteve Ortiz...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA