Revisión salarial - Construcció i Obres Públiques, Barcelona

Inicio de Vigencia: 1 de Enero de 2009
Fin de Vigencia:31 de Diciembre de 2009
Publicado en:Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5389 de 28/05/2009
 
EXTRACTO GRATUITO

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

RESOLUCIÓ

TRE/1480/2009, de 9 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065).

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, subscrit per la Federació d'Entitats Empresarials per la Construcció, UGT i CCOO el dia 24 de febrer de 2009, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 0801065) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 9 de març de 2009

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD

de revisió salarial per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Assistents

D'una banda la representació empresarial integrada per:

FEC: Joan Armengol Llobet (Gremi Constructors), Manuel Alcaraz Puig i Eulàlia Tort (Associació de Promotors) i José Antonio Rodríguez (Cambra de Contractistes).

Assessors: Ignasi Puig Abós, Marisa Mimbrero, Marc Torrent i Xavier Puigvert.

I d'altra banda, la representació dels treballadors, integrada per:

CCOO: Quintín Aldana Hidalgo, Joaquim Estrada López, José Luis Hernández Esteo, Sergio Moran Sepúlveda, Jacint Naval Álvarez, Antonio Becerra Fernández i Oscar Bazán García. Assessors: Miguel Peláez García i Lorenzo Hervas.

UGT: Mariano Martín Silvestre, José García Vargas, José Herzog Dieguez i Vicente Querol Presta.

Suplent: David Fernández Díaz.

Assessors: Narciso Riera, Jacinto Valle Valle i Juani Arenas.

A la ciutat de Barcelona, a les 9.30 hores del dia 24 de febrer de 2009 es reuneix, en primera convocatòria, la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, al carrer Comte Salvatierra, 5-15, de Barcelona ciutat, sota la presidència del senyor Xavier Crespán i Echegoyen i actua com a secretari, el senyor Jordi Altafaja Diví.

Com sigui que hi són presents la totalitat dels membres titulars i assessors de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, s'obre tot seguit la sessió de conformitat amb l'ordre del dia establert.

Com a primer punt de l'ordre del dia es procedeix per ambdues representacions, a l'aprovació definitiva de les taules salarials per a l'any 2008 signades en data 30 de gener de 2008 (DOGC 15.04.2008), com a conseqüència de què l'IPC real per a l'any 2008 no ha superat el previst del 2%. Seguidament es fa lectura de les taules salarials per a l'any 2009 del Conveni col·lectiu de treball de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona amb un increment del 3,5% sobre les taules salarials definitives de l'any 2008.

Pel que fa a l'increment de les dietes, mitja dieta i quilometratge, s'acorda fer un increment de l'1,4% sobre els valors de l'any 2008. Atenent que l'increment de l'1,4% sobre el valor del quilometratge, no és suficient per incrementar el seu valor, s'acorda per ambdues representacions afegir els decimals del quilometratge a l'import de la mitja dieta, resultant-ne les quantitats següents:

Dieta: 42,90 euros.

Mitja dieta: 12,88 euros.

Quilometratge: 0,32 euros.

Segons l'article 64 del Conveni col·lectiu, el termini per abonar els endarreriments que corresponguin és d'1 mes a comptar des de la data d'avui.

En prova de conformitat se signa per delegació de tots els membres en cadascuna de les seves representacions en els següents membres: en nom de CCOO el Sr. Jacinto Naval, en nom d'UGT el Sr. José García Vargas i en nom de la FEC, els senyors Joan Armengol Llobet i Manuel Alcaraz, i s'acorda la seva posterior presentació i registre davant de l'autoritat laboral competent.

Finalment, i sense haver més assumptes per tractar ni paraules demanades, el president aixeca la sessió de la qual s'estén la present Acta que, en mostra de conformitat, signen els assistents.

Annex 1-A

Taula de retribucions vigents des de l'1 de gener de 2009

Retribució anual

C: categoria; S: salari base; PC: plus de conveni; PT: plus de transport, distància i eines; GJ: gratificació de juny; GN: gratificació de Nadal; V: vacances; T: total

C

S

PC

PT

GJ

GN

V

T

Encarregat

11.126,92

7.172,79

1.847,89

2.082,98

2.082,98

2.082,98

26.396,54

Capatàs

10.434,57

6.804,20

1.847,89

1.975,88

1.975,88

1.975,88

25.014,30

Modelista

10.320,43

6.580,43

1.537,59

1.910,37

1.910,37

1.910,37

24.169,56

Adornista

10.320,43

6.580,43

1.537,59

1.910,37

1.910,37

1.910,37

24.169,56

Cap de taller

11.127,67

7.167,81

1.847,89

2.082,45

2.082,45

2.082,45

26.390,72

Contramestre

10.434,57

6.804,20

1.847,89

1.975,88

1.975,88

1.975,88

25.014,30

Apuntalador-barrinaire

10.010,09

6.586,47

1.847,89

1.911,01

1.911,01

1.911,01

24.177,48

Oficial 1a

10.048,13

6.431,22

1.537,59

1.867,80

1.867,80

1.867,80

23.620,34

Oficial 2a

9.277,49

6.020,99

1.537,59

1.748,51

1.748,51

1.748,51

22.081,60

Ajudant

8.664,03

5.694,12

1.537,59

1.653,62

1.653,62

1.653,62

20.856,60

Peó especialista

8.470,28

5.588,78

1.537,59

1.623,46

1.623,46

1.623,46

20.467,03

Peó ordinari

8.371,84

5.494,45

1.468,49

1.592,90

1.592,90

1.592,90

20.113,48

Guarda jurat

8.954,64

5.815,86

1.468,49

1.683,53

1.683,53

1.683,53

21.289,58

Vigil. taller o magatzem

8.368,06

5.503,27

1.468,49

1.594,25

1.594,25

1.594,25

20.122,57

Aux. tèc. d'obra

10.127,96

6.424,65

1.468,49

1.864,86

1.864,86

1.864,86

23.615,68

Aux. adm. d'obra

9.734,29

6.330,51

1.468,49

1.814,76

1.814,76

1.814,76

22.977,57

Magatzemer magatzem central

9.155,94

5.925,55

1.468,49

1.715,35

1.715,35

1.715,35

21.696,03

Llister magatzemer

8.953,54

5.802,13

1.468,49

1.682,14

1.682,14

1.682,14

21.270,58

Cap de servei

14.080,48

8.060,10

1.778,80

2.533,57

2.533,57

2.533,57

31.520,09

Aj. llic./eng. arquit./cap d'obres

13.478,48

7.803,11

1.778,80

2.445,38

2.445,38

2.445,38

30.396,53

Aj. eng. aats/apar. arquit. tèc./grad. soc./prof. merc.

12.646,89

7.377,00

1.778,80

2.313,87

2.313,87

2.313,87

28.744,30

Cap personal/cap 1a org./insp. adm./cap 1a adm.

12.072,20

7.091,60

1.778,80

2.223,81

2.223,81

2.223,81

27.614,03

Ajudant d'obra

11.788,26

6.957,66

1.778,80

2.179,61

2.179,61

2.179,61

27.063,55

Encarregat general

11.504,37

6.802,14

1.778,80

2.133,35

2.133,35

2.133,35

26.485,36

Cap 2a org./cap 2a adm./delin. sup.

10.672,59

6.382,76

1.778,80

2.004,19

2.004,19

2.004,19

24.846,72

Venedor 1a/tèc. org. 1a/of. 1a adm./topg. 1a/delin. 1a

9.807,11

5.970,20

1.778,80

1.870,63

1.870,63

1.870,63

23.168,00

Venedor 2a/tèc. org. 2a/of. 2a adm./topg. 2a/delin. 2a

9.008,40

5.415,58

1.468,49

1.698,84

1.698,84

1.698,84

20.988,99

Aux. vened./aux. adm./aux. org. de 21 anys o més

8.136,30

4.982,73

1.468,49

1.561,59

1.561,59

1.561,59

19.272,29

Aux. vened./aux. adm./aux. org. menor de 21 anys

7.629,02

4.739,22

1.468,49

1.484,89

1.484,89

1.484,89

18.291,40

Calc./aj. top./telef./const./cobr./ordn./port./inf.

7.953,51

4.901,58

1.468,49

1.536,02

1.536,02

1.536,02

18.931,64

Retribució mensual

C: categories; SB: salari base; PC: plus conveni; PT: plus transport, distància i eines; T: total

C

SB

PC

PT

T

Cap de servei

1.280,04

732,74

161,71

2.174,49

Aj. llic./eng. arquit./cap d'obres

1.225,32

709,37

161,71

2.096,40

Aj. eng. aats/apar. arquit. tèc./grad. soc./prof. merc.

1.149,72

670,64

161,71

1.982,06

Cap personal/cap 1a org./insp. adm./cap 1a adm.

1.097,47

644,69

161,71

1.903,87

Ajudant d'obra

1.071,66

632,51

161,71

1.865,88

Encarregat general

1.045,85

618,38

161,71

1.825,94

Cap 2a org./cap 2a adm./delin. sup.

970,24

580,25

161,71

1.712,20

Venedor 1a/tèc. org. 1a/of. 1a adm./topg. 1a/delin. 1a

891,56

542,75

161,71

1.596,01

Venedor 2a/tèc. org. 2a/of. 2a adm./topg. 2a/delin. 2a

818,95

492,33

133,50

1.444,77

Aux. vend./aux. adm./aux. org. de 21 anys o més

739,66

452,98

133,50

1.326,14

Aux. vend./aux. adm./aux. org. menor de 21 anys

693,55

430...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA